Спорен е превъзпитателният ефект от краткосрочните присъди, но и НК не е инструмент за справяне с обществените упреци

Спорен е превъзпитателният ефект от краткосрочните присъди, но и НК не е инструмент за справяне с обществените упреци

Готова е новата Концепция за наказателна политика на България за периода 2020г.-2025г. Проектът на документа е публикуван официално на сайта на Министерството на правосъдието. След приключването на действието на Концепцията за периода 2010-2014 г. в Република България липсва стратегически документ, който да формулира система от принципи и мерки за противодействие на престъпността.

След направен обстоен анализ на криминогенната обстановка у нас в периода от 2014 г. до 2017 г., когато такъв документ не е бил изготвен, авторите на Концепцията 2020г.-2025г. извеждат редица цели, които държавата следва да заложи.

Сред факторите, които са повлияли на престъпността у нас са отчетени високата безработица в някои части на страната, ръстът на престъпленията, свързани с телесни повреди, наркотици, посегателства против собствеността и против личността, както и против моторни превозни средства.

"По отношение на типа наказания следва да се отбележи, че повече от половината от наложените за периода 2014 – 2017 г. наказания лишаване от свобода са за срок от три до шест месеца, т.е. в местата за лишаване от свобода се настаняват преимуществено лица, изтърпяващи краткосрочни наказания. При наказание лишаване от свобода за кратък срок превъзпитателният ефект е изключително спорен поради обективната невъзможност за осъществяване в достатъчна степен на социални дейности и възпитателна работа с осъдените, а превантивната цел изначално не може да бъде изпълнена поради факта, че лицето престоява в затвора твърде кратък период от време", пише в новата концепция, като междувременно се прави и забележката, че измененията в наказателното законодателство трябва да се извършват след внимателно изследване на идентифицирания проблем, основано на статистически данни и анализ на необходимостта. "Наказателният кодекс не бива да се превръща в инструмент за справяне с процеси и явления, посрещани с обществен упрек и тревожност, като всяка промяна следва да се преценява с оглед необходимостта от нея в краткосрочен и дългосрочен план", пишат още авторите й.

Според новата Концепция е желателно при криминализацията на деянията, уредени в наказателноправните директиви, да се държи сметка за възможностите, които предоставят както Особената, така и Общата част на Наказателния кодекс, с оглед тяхното съобразяване, като се прекрати механичното пренасяне на европейските правни норми в националното ни законодателство. Съобразяването на националната наказателноправна рамка с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека по прилагането ѝ също следва да продължи да бъде приоритет при формирането на наказателната политика.

Мерки за повишаване на ефективността на наказателната политика

Актуализиране на размерите на наказанията и гарантиране на тяхната съразмерност

Според авторите на Концепцията, въвеждането на несъразмерно високи минимуми/максимуми на наказанията изоставя обществената опасност на престъплението като мярата, от която законодателят следва да се ръководи и с която трябва да се съобразява при определянето на строгостта на наказанието. "Макар репресивната цел да е вътрешно присъща на наказанието, актуалният наказателноправен подход извежда на преден план неговата хуманистична ориентация и съхраняването на човешкото достойнство. По този начин търсеният ефект на наказанието се преориентира значително към поправянето и превъзпитанието на дееца, както и към постигането на индивидуална и обща превенция. Същевременно законодателните решения, засилващи строгостта на закона, не водят непременно до целената с тях промяна в съдебната практика, доколкото, изпълнявайки иманентната си функция да защитава правата и законните интереси на гражданите, съдът е длъжен да спази изискванията на Наказателния кодекс за налагане на съответно на престъплението наказание", пише в Концепцията.

Преосмисляне на стандарта на защита на обществените отношения, засегнати от престъпления, дефинирани като "маловажен случай"

Наред с класическите по същността си административни нарушения в Наказателния кодекс съществуват и състави, дефинирани като "маловажен случай" на престъпления, които поради изключително ниската си степен на обществена опасност се наказват по административен ред . Това законодателно решение създава неяснота по отношение на дължимия стандарт на защита на засегнатите чрез тези престъпления обществени отношения.  За преодоляването ѝ е необходима ревизия на тези текстове от Наказателния кодекс и преоценка на степента на обществената опасност на уредените в тях състави на престъпления, като трябва да се прецени кои от тях да бъдат регламентирани единствено като административни нарушения в съответния административен закон и кои да останат престъпления, преследвани по наказателен ред. В същото време при изпълнение на предвидените от закона условия маловажните случаи, които запазят статута си на престъпления, макар и със сравнително ниска степен на обществена опасност, ще бъдат обхванати от приложното поле на освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание (чл. 78а НК), пишат авторите на Концепцията.

Избягване на дублиране на състави на престъпления и административни нарушения

Анализът на наказателното и административното законодателство, направен за изготвянето на Концепцията, сочи, че в редица случаи едно и също деяние се третира едновременно и като административно нарушение, и като престъпление поради наличието на състави с идентично съдържание. Наред с това липсва и синхрон между санкциите, възприети от различните системи за наказване. Тази констатация води до няколко съществени извода: често наказанията, предвидени в Наказателния кодекс, са по-леки от тези за административните нарушения; при хипотези на абсолютно идентично формулирани състави на административното нарушение и на престъплението, изборът на реда, по който да се реализира отговорността, изцяло зависи от това кой орган е констатирал извършването на деянието. По този начин на административнонаказващия орган е предоставено пълно право на преценка дали да сезира прокуратурата или да наложи административно наказание. Тази ситуация може на свой ред да доведе до поставяне под съмнение на обективността на взетото решение и да подкопае общественото доверие в правораздавателната и правоохранителната системи;  наличието на еднакви по съдържание състави на административни нарушения и престъпления изключва възможността за степенуване на обществената им опасност, включително на вредните последици от тях, като води и до нарушаване на принципа за равнопоставеност на гражданите. Този ефект е породен от възможността при една и съща хипотеза деецът да бъде третиран различно – осъден с присъда по наказателно дело или наказан по административен ред.

Авторите предлагат това може да се преодолее чрез декриминализация на някои от деянията, регламентирани като престъпления в Наказателния кодекс, и уреждането им единствено като административни нарушения . С предприемането на тази стъпка би се постигнало ускорено наказване, а с предвиждането на по-висок размер на глобите и приложимите лишавания от права, тя би била и по-ефективна. В подкрепа на тази теза е и констатацията, че в немалка част от цитираните примери хипотезата на правната норма, описваща административното нарушение, е по-добре структурирана и по-лесно доказуема, което я прави по-полезна от гледна точка на обществения интерес в сравнение с тази, въздигаща същото деяние в престъпление в Наказателния кодекс; оценка на деянията като престъпления и отпадането им като административни нарушения. Съществуват и такива дублиращи се състави на административни нарушения и престъпления, чиято степен на обществена опасност изисква реализирането на по-тежката отговорност – наказателната. В тези случаи, след преоценка на съдържанието на съответните състави, би следвало деянията да се окачествят единствено като престъпления, за които да се предвидят подходящи наказания .

Повишаване на ефективността на освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

Освен приемането на горепосочените мерки, подобряването на функционирането на института на освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание изисква и някои изменения в процесуалния ред за прилагането му. Необходимо е да се облекчи процедурата за определяне на вида отговорност, която деецът следва да понесе, като ефектът от освобождаване от наказателната отговорност настъпи по-бързо и с повече гаранции за защитата на правата на страните. Постигането на този резултат следва да бъде възможно във всяка фаза на наказателното производство, така както е предвидено в особените правила за непълнолетните. По отношение на голяма част от делата, образувани за престъпления, за които при наличие на предпоставките на чл. 78а НК се налага само административно наказание, действащият понастоящем Наказателно-процесуален кодекс не позволява своевременно приключване на разследването незабавно след установяването на тези предпоставки, а изисква съблюдаването на всички правила на досъдебното производство. Разходването на целия ресурс на правоохранителните и правораздавателните органи за спазване на формалните правила на наказателния процес при разследване на престъпление, за което от самото начало е ясно, че ще приключи с налагане на административно наказание, е неоправдано. Неоправдано е и подлагането на засегнатите лица – обвиняеми, пострадали, свидетели – на ограниченията, които съпътстват провеждането на разследването за целия му продължителен период, пише в Концепцията.

"Необходимо е да се предприемат мерки в посока на повишаване на специализацията и квалификацията на органите на досъдебното производство, разрешаване на проблемите с прекомерната натовареност на вещите лица и финансовата обезпеченост на органите с оглед извършването на неотложни процесуално-следствени действия.  Съществено се задълбочава проблемът с осигуряването на експерти, особено на специалисти с по-специфична компетентност. Използването на експерти от други райони значително забавя изготвянето на експертните заключения по назначените експертизи, съответно разследванията и разкриването на обективната истина. Като значим се очертава и въпросът относно трудното осигуряване и забавено заплащане на преводачи, най-вече за редки и по-слабо разпространени езици и в случаи на необходимост от извършването на неотложни процесуално-следствени действия.   Наложително е да се разгледа и използването по оптимален начин на капацитета на следователите, вкл. чрез разширяването на обхвата на престъпленията, попадащи в тяхната компетентност съгласно Наказателно-процесуалния кодекс", констатират още авторите на Концепцията.

Още по темата

Телефоните на МВР и прокуратурата прегрели от сигнали за Васил Божков

Предишна новина

Васил Божков не е регистрирал експонати близо 10 години

Следваща новина

Коментари

3 Коментара

 1. 3
  1 | нерегистриран
  8
  0

  Има държави н ЕС, където първо се налага глоба - 1000 лв., която ако не се плати в срок от 1 месец става ефективна - лишаване от свобода при определен режим на изтърпяване. Така и затворите те са пълни и целите на превъзпитание са постигнати в значителна степен. На българина, когато му се бърка в джоба е най-възпитателно. Важното е срокът за плащане на глобата да е кратък, а не размит във времето с години.

 2. 2
  100 тояги на чужд гръб са малко | нерегистриран
  17
  -4

  Който смята ,че краткосрочна присъда от 3-6 месеца е без значение, явно не е ходил в казарма. И три месеца е невероятно много. То на чужд гръб и 100 тояги са малко.  И да-на запад нямам минимуми. Има и присъди по 2 седмици. Присъдата от 2 седмици е тежка-а ко ти трябва да я търпиш.Не е тежка, ако си писал концепцията-нали е за друг.

 3. 1
  Съжалявам, но това е пълна глупост | нерегистриран
  9
  -3

  Дано не е плащано за нея.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.