Адвокат Искра Немчева, Адвокатска колегия - Благоевград

Струва ми се, че ние не сме имали по-слабо ръководство на Колегията - авторитетът ни е стигнал минимума

Струва ми се, че ние не сме имали по-слабо ръководство на Колегията - авторитетът ни е стигнал минимума
Снимка: Pixabay

Госпожо Немчева, Вие като адвокат с най-дългогодишен стаж от АК-Благоевград, как бихте характеризирали дейността на АС-Благоевград?

Mоята професионална кариера премина изцяло и само в адвокатурата. Аз съм последният стажант-адвокат за страната по отменения Указ за адвокатурата от 1952. Вече повече от 42 години упражнявам адвокатската професия. След възстановяването на адвокатските колегии през 1991 година бяха избирана на три пъти за председател на адвокатската колегия. Дейността на адвокатската колегия ми е твърде близка, защото съм отдала целия си живот на тази професия. Затова не ми е безразлично какво се случва в нашата колегия. В годините ние имахме твърде богат въртешен живот, свързан с обучението на адвокатите, с културно-масови мероприятия като поетични вечери, танцови обучения, кулинарни мероприятия, екскурзии и походи, с издирване на таланти, с поддържане на международни контакти, с участия на адвокатите в обществени мепроприятия в цялата област. Нашата колегия е уникална с това, че компактни групи адвокати са концентрирани почти с равномерен брой в пет града в областта и навсякъде бяхме уважавани. Вътрешноорганизационният ни живот беше този, чрез който се опознавахме и срещахме, а не само по съдебните зали. Ние се познавахме не само като адвокати, но и като хора и личности. Това което ми прави впечатление в последните години е, че всичко това изчезна. Вече няма срещи на адвокатите в извънработна обстановка. Вече няма никакви инициативи от страна на адвокатския съвет, чрез които да с съберем. Вече никой не кани адвокатската колегия, когато се провеждат обществени мероприятия. Авторитетът ни в обществото е стигнал до своя минимум. Ние вече не се познаваме, защото не се виждаме. Струва ми се, че ние не сме имали по-слабо ръководство на адвокатската колегия. Липсват каквито и да било идеи, които да ни обединят, липсват каквито и да било иницирани мероприятия, които да се възприемат от обществото положително за облика на адвокатите. Всичко това е задължение на адвокатския съвет. Струва ми се, че ние не сме имали по –слабо и безидейно ръководство на колегията от сегашното. Защото в рамките на две години то не направи нищо за нас адвокатите. Защото вместо да ни обединява, то ни разделя. Разбира се това не се дължи само на нашето ръководство, но в известна степен и на самите нас, защото с разногласията помежду ни даваме разнопосочни сигнали в обществото, водещи до снижаване на уважението и доверието на гражданите към нас.

Известно ни е от публикации в медийното пространство, че от няколко години  във Вашата колегия се стига до противопоставяне на  колегите по повод провеждане на избор за Председател на АС и другите органи на колегията. Разбрахме, че наскоро  е проведен избор  за членове на АС след отмяна на предишен избор от ВКС. Знаете ли дали е обжалван  този избор и решенията на Общото събрание? Ако да- обяснете защо ?

През 2019 г бях кандидат за член на АС, избиран от редовно общо събрание. По моя жалба решението за избор на АС беше отменено от ВКС в края на 2019 година. Към настоящия момент в колегията няма изрбан АС. С решение на АС от месец май 2020 година беше насрочен нов избор на АС, който да се проведе на 12.09.2020 г. Това решение обаче беше отменено от ВАдвС. Въпреки това, извънредно общо събрание беше проведено, на което е бил извършен и избор на членове на АС. Независимо от отмяната на решението за провеждане на избор на АС, за извършването на такъв разбрах в  деня на самия избор. Освен това разбрах, че се е провело и събрание, на което са се взели и решения обвързващи колегията. Ние сме призвани да спазваме закона ида се борим срещу неговите нарушения. Това е основното ми символ верую в целия ми професионален път, който е бил единствено и само в адвокатурата в продължение на повече от 40 години. Цялото това несъобразяване с решението на висшия адвокатски орган и с нормите на Закона за адвокатурата, ме мотивира отново да обжалвам всички решения на събранието включително и тези за избор на членове на АС. Сред колегите се шири мнението, че вместо представляващите колегията ни лица да ни обединяват, те ни разединяват и противоставят едни на други. Забелязвам липса на чуваемост, липса на зачитане мнението на колегите, което няма как да не доведе до противопоставяне между нас.

Имате ли впечатления дали важната за по-голяма част от адвокатите дейност по определяне на служебни защитници по граждански и наказателни дела и на особени представители по граждански дела, се извършва от АС по критерии, които гарантират равнопоставеност на всички адвокати и равномерно разпределение на защитите.

Аз не съм вписана в Националния регистър за правна помощ и не съм служебен защитник. Никога не съм определяна като особен представител по реда на ГПК, защото те се определят от кръга на лицата вписани в НРПП. Затова като наблюдаващ отвън мога да кажа, че сред колегите съществува определено напрежение свързано с начина и реда на определяне и разпределяне на служебните защити и особените представителства. Коментира се, че значителна част от особените представителства, които са със значителен размер се разпределят на определени адвокати, намиращи се близки приятелски отношения с ръководството на АС, без да се спазва реда и начина, определен от същото това ръководство. Същевременно други колеги се определят да бъдат служебни защити по дела с незначителен материален интерес и по които размера на възнаграждението също е незначителен, но се отчита, че на тях е възложен определен брой служебни защити (например на едни адвокати се определят служебни защити, по които се изплаща възнаграждение за 5000,00 лева, а на други – възнаграждение за 50,00 лева и всички имат по еднакъв брой възложени защити). Всичко това води до напрежение, до възникване на завивисимост на служебните защитници от ръководството, което да им разпредели служебна защита на значителен материален интерес. Тази тенденция се засили особено много след като бяха проведени изборите на редовното общо събрание през месец януари 2019 година и те бяха обжалвани. Диспропорциите станаха явни, като имам чувството, че определени колеги, които в момента представляват колегията нямат интерес да се провеждат законосъобразни избори за АС и поради тази причина.

Според Вас оказва ли влияние случващото се в АК-Благоевград на организационния живот в колегията и на взаимоотношенията Ви със съдилищата от Благоевградски съдебен район, съответните прокуратури, органи на МВР и т.н. – силно влошаване на отношенията между адвокатурата и другите органи от съдебната система?

Аз не съм пропускала участие в общите събрания на адвокатската колегия. Преди години на нашите събрания присъстваха лично председателите на Окръжен и Районен съд – Благоевград, Административен съд – Благоевград и представляващите Окръжна и Районна прокуратура – Благоевград. От 2015 година нашите общи събрания не се посещават от представителите на съдилищата и прокуратурата. Това според мен е ясен знак за липсата на уважение към адвокатурата, като цяло. Винаги взаимоотношенията между адвокатите и съдиите и прокурорите на ниво ръководства са били изключително добри. В последните години обаче, това не е така, като се усеща явно противопоставяне, свързано със служебните защити, с достъпа до съдебната палата, с възможността за запознаване с делата, получаване на справки и документи и всички онези неща, които пряко са свързани с непосредствената ни работа по защита на интересите на гражданите. Нашата работа е изключително зависима от достъпа до съда и прокуратурата, поради което всяко едно влошаване на отношенията между ръководствата на адвокатската колегия и ръководствата на съда и прокуратурата, рефлектира върху нашата работа. Затова с болка наблюдавам, че условията ни за работа се влошават и поради тази причина. Аз бях председател на Адвокатската колегия три мандата, като винаги съм отстоявала принципа за взаимодействие с институциите, с които е свързана пряко работата, както и че решаването на проблемите става по пътя на диалога, а не на конфронтацията. Затова аз не мога да разбера онези колеги, които са решили, че чрез прякото конфронтиране със съда, че подобри работата ни като адвокати.

Виждате ли изход от създалата се ситуация във Вашата колегия? Има ли противопоставяне между адвокатите и ако да как трябва да се  преодолее това противопоставяне?

От моя дългогодишен опит като адвокат и ръководител на адвокатската колегия бих могла да кажа на по-младите ми колеги, че винаги трябва да се търси консенсус, да чува другото мнение, както и че не адвокатите обслужват ръководството си, а ръководството е това, което трябва да е в помощ и услуга на адвокатите от колегията. В последните две години, това въобще не е така, като на сега представляващите колегията бих отправила апел да изоставят възприетия административно-команден подход в отношенията си с нас редовите адвокати, да се опитат да чуят и другото мнение, да се опитат да постигат разрешаване на проблемите ни чрез диалог. Бих препоръчала колегите, които в момента ръководят адвокатската колегия, да не използват временния административен пост за постигане на „професионални” резултати, защото след като изтече мандата, те отново ще са онези адвокати, каквито са били преди избора им с всичките им предимства и недостатъци. Винаги съм отстоявала принципа за правилното приложение на закона, включително и на Закона за адвокатурата, затова горещо предлагам на колегите, да се облегнем на тези правила, колкото и несъвършени да са те, за да можем заедно да преодолеем разногласласията.

Още по темата

Прокуратурата сезира КЕВР да направи проверки в районите, в които редовно има влошено качество на електроенергията

Предишна новина

Доц. Наталия Киселова: Бързата писта води до некачествени закони

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  88888888 | нерегистриран
  6
  -2

  Има само 4 гласа, а самата тя твърди, че разбрала за избора в самият ден на избори???? Правен свят!!!! Проучване малко преди да давате трибуна

 2. 1
  КОЙ подкрепя тази адвокатка | нерегистриран
  8
  -3

  Правен свят защо не се поинтересува първо , дали някой подкрепя тази адвокатка и какъв е личинят й мотив да злослови така срещу колегите си?След като се изявява като говорител на цялата колегия, защо не обясни, защо има само 4 гласа в своя подкрепа като кандидат за АС на колегията?!Защо не е направено интервю с адвокатите, подкрепени с близо 100 гласа и вече избрани членове на АС, ами неизбраната, която вместо да се засрами от резултата е тръгнала да плюе по колегите си. Толкова е грозно , че просто няма повече на къде!!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.