Правозащитниците от ADF International: Има само два пола и те са биологично определени

Правозащитниците от ADF International: Има само два пола и те са биологично определени

ADF International е световна адвокатска правозащитна организация, която защитава основните права и свободи и въздига присъщото за всички хора достойнство. Наред с притежавания консултативен статут в рамките на ИКОСОС в ООН (с регистрирано наименование „Alliance Defending Freedom“ [Алианс за защита на свободата]), ADF International има акредитация от Европейската комисия и Европейския парламент и от Организацията на американските държави и работи с Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

В работата на ADF International като алианс участват повече от 3400 адвокати от цял свят, посветени на защитата на основните права на човека. Благодарение на този алианс организацията е участвала в над 500 дела пред национални и международни съдилища, включително пред върховните съдилища на Съединените американски щати, Аржентина, Хондурас, Индия, Мексико и Перу, както и пред Европейския съд по правата на човека и Междуамериканския съд по правата на човека. На законодателно ниво, ADF International е предоставяла също експертни становища пред няколко национални парламента, както и пред Европейския парламент и Конгреса на Съединените щати. ADF активно се занимава с въпроса за семейния живот в Европа и извън нея.

Световната адвокатска правозащитна организация ADF International изпрати до Конституционния съд пространно становище относно оказалия се спорен за Гражданска колегия на Върховния касационен съд (ВКС) въпрос - има ли понятието „пол“ различно от биологичното тълкуване.

В становището си от ADF International подробно изясняват, че в международното право няма основание за алтернативни дефиниции на този термин и държавите по никакъв начин не са длъжни да дават място на ревизионистки усилия за преосмисляне на „пол“ (sex - ангп. б. ред.) или „полова принадлежност“ (gender - ангп., б. ред). „Правителството на България има не само суверенния прерогатив да защити автентичното определение на термина „пол““, категорични са правозащитниците.

Становището е подписано от Робърт Кларк, заместник-директор (правна защита); Елиса Корен, директор правна защита пред ООН и Адина Портару, старши юридически съветник.

Ето какво гласи и пълния текст на становището на адвокатската правозащитна организация:

Според международното право определението на термина „пол“ се отнася до двата пола, мъжки и женски - всъщност самият произход на думата, водеща началото си от средновековния френски и от латинския, се отнася до разделянето на нещо на две.  В международното право няма основание за алтернативни дефиниции на този термин и държавите по никакъв начин не са длъжни да дават място на ревизионистки усилия за преосмисляне на „пол“ (sex - ангп. б. ред.) или „полова принадлежност“ (gender - ангп., б. ред). Правителството на България има не само суверенния прерогатив да защити автентичното определение на термина „пол“.

Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ) осигурява рамката за международната правна мисъл по този въпрос. В член 16 се признава, че "мъжете и жените, навършили пълнолетие, без каквито и да са ограничения, основани на раса, националност или религия, имат право да сключат брак и да образуват семейство".  Именно с този възглед за брака между мъж и жена е пропита следващата разпоредба, гласяща, че „семейството е естествена и основна клетка на обществото и има право на закрила от обществото и от държавата“.  По този начин ВДПЧ поставя основата за последвалото обвързващо договорно право, в което правата на човека са основани на достойнството на всички индивиди, възприемани несъмнено като мъже и жени.

Стъпвайки на тази основа Международният пакт за граждански и политически права (МПГПП) предлага ясно разграничение на половете - мъжки и женски - в член 3: „Държавите, страни по този пакт, се задължават да осигурят равни права на мъжете и жените при ползването на всички граждански и политически права, предвидени в този пакт”.  След това той повтаря разпоредбата на ВДПЧ относно брака, като признава „правото на мъжа и жената да встъпват в брак и да образуват семейство след навършване на брачна възраст“.  Международният пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП) също потвърждава равното право на мъжете и жените по отношение на правата, посочени в този договор.  Въпреки че не съдържа дефиниция, Международната харта за правата, състояща се от ВДПЧ, МПГПП и МПИСКП, е недвусмислено основана на гледището за правата на човека като такива, принадлежащи еднакво на двата пола - мъжки и женски. Вследствие на това терминът „пол“ (sex), а не терминът „полова принадлежност" (gender), се появява във всички съответни разпоредби за недискриминация в международните договори за правата на човека.

До степента, в която терминът „полова принадлежност“ (gender) е посочен в международното право, той се явява синоним на термина „пол“ (sex). Римският статут на Международния наказателен съд от 1998 г. е единственият авторитетен международен правен текст, който предоставя недвусмислена дефиниция на „полова принадлежност“. По този начин, като държава, страна по договора, България, заедно с останалите 122 страни, е обвързана със следното определение: „По смисъла на този статут терминът "полова принадлежност" означава двата пола - мъжки и женски, в контекста на обществото. Терминът "полова принадлежност" няма никакво друго значение освен посоченото”.  Макар някои учени да твърдят, че „вт контекста на обществото“ проправя пътя за социално изградени мирогледи, такива аргументи явно противоречат на ясния език и единствената възможна цел на тази разпоредба.

Римският статут предлага солидна дефиниция, която безспорно подкрепя общопризнатия на национално равнище в България термин „пол", отнасящ се до мъжете и жените. Ясно е освен това, че съвкупността от всеобхватни правни норми на международното право, от ВДПЧ насам, се основава на разбирането за двата пола и равните човешки права на всеки от тях. В международното право не съществува разпоредба, която да задължава отделната държава да променя определението на тези термини в националното си законодателство. Същото се отнася и за обичайното право, както се вижда от постоянната практика на държавите да отхвърлят опитите за предефиниране.

Що се отнася до изразяването на политическа воля, Четвъртата световна конференция за жените, проведена в Пекин през 1995 г., доведе до дефиниционен похват по отношение на термина „полова принадлежност”, който остава приложим и до днес. Това беше резултат от бурния дебат по време на целия процес на преговори, в който някои държави членки се стремяха да защитят държавния суверенитет по отношение на дългогодишната интерпретация на „полова принадлежност“, докато други настояваха за признаване на алтернативни определения. Председателят на конференцията излезе с изявлението, че контактната група, упълномощена да работи за изясняване на понятието, е счела, че „половата принадлежност“ следва да се тълкува и разбира с оглед нейната обичайна и общоприета употреба“.  Това беше включено в доклада на Четвъртата световна конференция за жените, за да се изтъкне, че Пекинската декларация и Платформата за действие не се отклоняват от установеното в международно право по този въпрос. Освен това правителствата на Гватемала, Светия престол и Парагвай упражниха правото си на резерва относно термина „полова принадлежност“ като отнасящ се до мъжете и жените.

Независимо от усилията на различни органи от бюрокрацията на Организацията на обединените нации за преосмисляне на понятията „пол“ и „полова принадлежност“, пекинската Платформа за действие остава планът, чрез който ООН формулира своя подход по въпросите на половата принадлежност (gender).  Трябва да се отбележи, че подобни усилия на бюрокрацията не са авторитетни и не се радват на подкрепа, основана на взаимното съгласие. Държавите членки неотклонно възразяват срещу усилията на ООН да предефинира тези термини. Например, на 46-та сесия на Съвета по правата на човека (2021 г.) в отговор на препоръки, получени по време на третия цикъл от Универсалния периодичен преглед, България представи тълкувателна клауза, в която се казва: „Във всички разпоредби, както и във връзка с всички препоръки, където се употребяват термините „полова принадлежност“ (gender) и/или „полова идентичност“, България разглежда тази терминология в светлината на бинарния модел на пола, залегнал в Конституцията на Република България, където физическите признаци са неразривно свързани със социалните конструкции”.

Държавите членки се противопоставят също и на включването в документи, предмет на преговори, на каквито и да е езикови изрази, който се отклоняват от установеното разбиране за „пол“ или „полова принадлежност“. Това е видно най-вече при отхвърляне включването на изразите „пол“ и „полова принадлежност“, когато те биват посочвани един до друг (например описания, в които се споменават „пол“ (sex) и „полова принадлежност“ (gender). Противопоставяйки се на този език, държавите членки потвърждават, че какго „пол“, така и „полова принадлежност“ се отнасят по един и същи начин до историческото разбиране за мъжете и жените, като по този начин отхвърлят социално конструираните дефиниции, които предполагат изкуствено разграничаване на двата термина.

В крайна сметка онези, които твърдят, че половата принадлежност (gender) трябва да се разбира в някакъв друг смисъл, имплицитно приемат почти универсалното разбиране, че пол се отнася до биологичното разграничение между мъж и жена.

Подмяната на биологичната и обективна реалност с едно разтегливо и субективно понятие в националното законодателство вероятно ще има огромен ефект в редица области. Ще бъдат засегнати разпоредбите, свързани с родството и кръвните връзки. Трудовите условия, данъците, отпуските на майката или бащата за отглеждане на дете ще трябва да бъдат преразгледани. Нормите на гражданските закони може да се наложи да бъдат пренаписани. Правната сигурност и предвидимостта на съдържанието на правата и задълженията ще претърпят негативно въздействие. Сред някои от основните области, които може да бъдат засегнати, са следните:

Брак

Конституционно определение на България за брака е съюз между мъж и жена. Но ако самото значение на това да бъдеш мъж или жена се обляга на „независими психологически и/или социални изрази, различни от биологичните“, тогава бракът ще бъде предефиниран по същество, за да обхване и съюзите на еднополовите двойки. Това може да се случи, ако например биологична жена се идентифицира като мъж и се опита да се омъжи за друга биологична жена. В резултат на това може да се наложи България да се задължи да предприеме мащабни действия за промяна, коригиране и предефиниране на основните понятия в своето законодателство, тъй като думите „брак“, „член на семейството“, „съпруг“, „съпруга", „майка”, „баща”, „брачен партньор” се срещат многократно във вътрешното законодателство. В други държави удостоверенията за раждане са преуредени с цел да сочат „Родител 1“ и „Родител 2“ вместо „майка“ и „баща“.

Осиновяване и достъп до медицински асистирана репродукция

България позволява осиновяването от хетеросексуални двойки. Подобно на случая с брака, хора, които твърдят, че са от пол, противоположен на техния биологичен пол, биха могли да претендират права като осиновители, в случай че полът бъде предефиниран противно на вложения от българския законодател смисъл. Същите предизвикателства възникват и по отношение на медицински асистираната репродукция, която в България и много други държави от ЕС може да бъде предоставена на двойки от различен пол.

Искове за защита от дискриминация

Разбирането на пола като нещо различно от биологичното му значение би довело до липса на предсказуемост и предвидимост в областта на антидискриминационното законодателство. Това също така би увеличило риска от несериозни съдебни спорове в областта на търговската дейност,  благотворителната работа  или достъпа до образование. Например: Фитнес зали, санитарни възли, съблекални,  приюти за жени, претърпели насилие,  могат да бъдат принудени да отворят врати за достъп на биологични мъже, които се идентифицират като, жени; От работодатели, работници и служители,  еднополови религиозни институции и учебни заведения може да се изисква да правят компромис със своите убеждения;  Женски спортни състезания ще трябва да включват биологични мъже, които сесамоопределят като жени.  Две конкретни опасения произтичат от тези примери. Първо, ясно е, че подобна фундаментална промяна засяга не само онези, които се стремят да предефинират пола. Тя се простира далеч отвъд тези рамки и ще окаже влияние на всеки, който не би одобрил новото определение и не би живял според него, изправяйки го пред професионални и финансови разорения, потенциални съдебни дела и публичен тормоз.

Второ, предефинирането на пола засяга по-специално жените. Най- често, законите за дискриминация по полов признак се приемат с цел защита равните възможности на жените. Това постижение виси на косъм, щом полът престане да бъде обективен белег. Това е причината, поради която много феминистки са възразили срещу предефинирането на пола. Сред тях е Дж. К. Роулинг която стана обект на бурна враждебна реакция онлайн, след като направи коментар на заглавие на статия, в което вместо думата „жени“ е използван изразът „хора, които менструират“.

Тези примери са само някои от последиците, като се има предвид основополагащия характер на концепцията за пола. Като цяло подобна промяна заплашва да създаде правен хаос и би могла да промени коренно българския правен ред по отношение на брака, семейството, осиновяването, достъпа до медицински асистирана репродукция, образованието, и работата на търговските и нестопанските организации.

В заключение следва да се заяви отново, че в международното право е възприета позицията, че полът се разбира като бинарно разграничение между мъж и жена, така както е определено от биологията. Освен това в международното право половата принадлежност (gender) може да се разбира единствено като синоним на пол (sex). Всяко отклонение от този стандарт би имало значителни последици за националното законодателство в редица области.

Още по темата

Главният прокурор на ЕС Лаура Кьовеши ще посети София

Предишна новина

Гергана Кюркчийска е прокурор на годината

Следваща новина

Коментари

10 Коментара

 1. 10
  адвокат–сак | нерегистриран
  1
  0

  Два материала, върху чието съдържание си струва да се замисли човек-
  1. https://www.youtube.com/watch?v=FQ_EsUhITPo
  2. https://www.youtube.com/watch?v=iKcWu0tsiZM
  Повече нямам какво да кажа по въпроса- всичко е казано от много по-умни и по- начетени от мен хора с научни звания и с признат международен авторитет по посочената проблематика.,.

 2. 9
  адвокат–сак | нерегистриран
  4
  -1

  Подкрепям напълно становището на това НПО, изразено в статията. Преди време дори доста се замислих дали да не учредя едно НПО с цел правна защита на нарушените права и свободи на хетеросексуалните български граждани в България и защитата им от пряка и косвена дискриминация от глбти. Време е медицинската научна истина да се каже на висок и ясен глас. Време е всички да знаят, че транссексуалните хора са лица със заболяване- разстройство на половият идентитет и че не е редно, морално и правилно тези лица да получават повече права и свободи, отколкото лицата, които не страдат от такива болести- хетеросексуалните граждани. Всякакви щения за повече права на глбти пораждат у мен насмешка- това е все едно напр. всички хипертоници или астматици, или диабетици, да се съберат на един общонационален протест и да поискат за себе си повече права от тези, които в момента притежават, само защото страдат от заболяванията хипертония, астма или диабет, като под повече права имам предвид по-разширен обхват от права, отколкото лицата, които не страдат от посочените заболявания. Да се е чуло в българският мейнстрийм едно лице да иска да се променят законните квоти на законните наследници при наследяване съгласно ЗН, при които специално диабетици, астматици или хипертоници да искат да имат по-големи наследствени части при наследяване... Не- и няма и да чуете такава глупост, но.... глбти искат права, аналогични точно на описания хипотетичен казус...

 3. 8
  | нерегистриран
  4
  0

  Римският статут на Международния наказателен съд - Да, добре...

 4. 6
  | нерегистриран
  19
  -8
  До коментар #5 от "Въпрос 2 | нерегистриран":
  Някой канил ли е въпросните комерсиални църковници да представят становище по делото на Конституционния съд? А за справка на авторите на сайта - организацията не е "адвокатска", а застъпническа, какъвто е коректния превод на advocacy в случая. Проповедниците - милионери не са адвокати

  Демек - нещо като БХК, ама не са сатанисти?!

 5. 5
  Въпрос 2 | нерегистриран
  18
  -42

  Някой канил ли е въпросните комерсиални църковници да представят становище по делото на Конституционния съд? А за справка на авторите на сайта - организацията не е "адвокатска", а застъпническа, какъвто е коректния превод на advocacy в случая. Проповедниците - милионери не са адвокати

 6. 4
  | нерегистриран
  5
  -20
  До коментар #2 от " | нерегистриран":
  Нещо по правните им аргументи?

  Не съм компетентен по псевдопрани ортодоксално-комерсиални заклинания, прикрити по формата на право. Алелуя

 7. 3
  Tribus Verbis | нерегистриран
  12
  -13

  А статията във възхвала на възгледите на Flat Earth Society за утрешния брой ли остана? Веднага след "Свидетелите на Йехова"- флагман в борбата за правата на главните прокурори от Чукотска област"?

 8. 2
  | нерегистриран
  32
  -15
  До коментар #1 от "? | нерегистриран":
  ПреПравен свят, защо манипулирате по такъв елементарен начин? Въпросната организация не е правозащитна, а е консервативно църковно НПО, което яростно се занимава с пропаганда на забраните на абортите и гей-браковете. Естествено, цялата работа е свързана с много пари - годишен бюджет от повече от 50 000 000 щ. д. Тези данни са лесно достъпни в интернет и много подценявате малко останалата си аудитория. Остава да почнете да излъчвате и проповедите на дейците на сходните организации от типа "Слепите прохождат, глухите започват да виждат", което не би ме учудило...

  Нещо по правните им аргументи?

 9. 1
  ? | нерегистриран
  10
  -33

  ПреПравен свят, защо манипулирате по такъв елементарен начин? Въпросната организация не е правозащитна, а е консервативно църковно НПО, което яростно се занимава с пропаганда на забраните на абортите и гей-браковете. Естествено, цялата работа е свързана с много пари - годишен бюджет от повече от 50 000 000 щ. д. Тези данни са лесно достъпни в интернет и много подценявате малко останалата си аудитория. Остава да почнете да излъчвате и проповедите на дейците на сходните организации от типа "Слепите прохождат, глухите започват да виждат", което не би ме учудило...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.