Съдийската колегия даде Лозан Панов на Инспектората

Съдийската колегия даде Лозан Панов на Инспектората
Съдийската колегия реши, че не може да отговори дали председателят на ВКС натиска апелативните специализирани съдии по делото "Иванчева", колаж: Правен свят

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) даде председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов на Инспектората на Висшия съдебен съвет. До това се стигна заради съмнения у част от съдебните кадровици, че проверката на работата на апелативните специализирани съдии по производствата за мерките за неотклонение на подсъдимите за крупен подкуп Десислава Иванчева и Биляна Петрова, инициирана от Панов, представлява опит за натиск върху независимостта на инспектираните магистрати.

Преди две седмици 11 съдии от Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) поискаха от Пленума на ВСС да излезе със становище представлява ли разпоредената проверка тенденциозно отношение на председателя на ВКС към специализираните съдилища. Членовете на кадровия орган обаче сметнаха, че компетентна по въпроса е в частност Съдийската колегия. Миналата седмица кадровиците отново не можаха да вземат конкретно решение по искането на 11-те апелативни съдии и прецениха, че ще ги попитат писмено дали самите те считат, че независимостта им е нарушена. След проведено на 12 декември Общо събрание на АСНС, съдиите са изпратили до Колегията становище, че не твърдят, че независимостта им е нарушена, а питат два конкретни въпроса във връзка с извършената от ВКС проверка. "Не твърдим и в становището си не сме твърдели, че е нарушена независимостта ни (изводима от понятието "проверка за независимост" по чл. 175к, ал. 3 ЗСВ), гласи отговорът на специализираните магистрати до Съдийската колегия.

Въпреки, че съдиите от АСНС отрекоха независимостта им да е била нарушена, съдебните кадровици се оказаха раздвоени в мненията си по въпроса дали Лозан Панов е опитал да окаже натиск върху решението на въззивния състав, на който се падна да разглежда частния прокурорски протест срещу определението на Специализирания наказателен съд от 16 ноември, с което Иванчева и Петрова бяха освободени от ареста, при това незабавно. Самата проверка приключи с констатация, че апелативните специализирани магистрати не е трябвало да спират определението на СНС за незабавно освобождаване на Иванчева и Петрова, а е било необходимо да изчакат 7-дневния срок за възражения на двете подсъдими. Председателят на АСНС Георги Ушев и колегите му категорично не се съгласиха с тези констатации и обясниха, че изчакването в случая би обезсмислило самото произнасяне за спиране на незабавното изпълнение.

А дебатът между съдебните кадровици по темата дали проверката, заповядана от Панов, е тенденциозна, бе колкото продължителен, толкова и горещ.

Пръв думата за изказване взе Драгомир Кояджиков, който бе категоричен, че назначената проверка от Лозан Панов представлява тенденциозно отношение. Според кадровикът също така евентуален положителен отговор от страна на съдиите от АСНС на въпроса дали чувстват, че независимостта им е нарушена щеше да обоснове отвод на магистратите в целия съд, което да наложи и преместването на делото "Иванчева" в някой друг съд за разглеждане. "Може би това е целта на някого – делото да отиде да се гледа в друг съд и да бъде решено по определения начин. Не се правят така проверки. Защо това дело? По колко дела имаше медийни публикации? Каква е връзката ви с тези две подсъдими?", попита Кояджиков.

Той допълни още: "Тази проверка е назначена в хода на произнасянето на съдиите. Другото смущаващо е защо само това дело на АСНС се проверява. Очевидно досегашните проверки на ВКС в апелативните съдилища касаят цялостната им дейност. Аз смятам, че това е форма на натиск върху работата на апелативните специализирани съдии. На трето място, което е смущаващо, са материалите приложени от гражданска инициатива Правосъдие за всеки. Малко след назначаването на проверката тази гражданска инициатива е организирала поход за правосъдие в подкрепа на подсъдимите Иванчева и Петрова и в подкрепа на г-н Панов. Въпросът ми е – каква е връзката ви с подсъдимите Иванчева и Петрова и инициативата Правосъдие за всеки? Отделно - всяко едно спиране има за цел да предотврати изпълнението на съдебния акт. Какъв е смисълът да се изчаква 7-дневният срок? С този подход се обезмисля произнасянето за спирането и неслучайно на това наблягат апелативните специализирани съдии. Всичко това говори за тенденциозност на тази проверка по отношение на дейността на колегите от АСНС", заяви Кояджиков.

След него и Вероника Имова обясни подробно защо е на мнение, че ревизията, назначена от Лозан Панов, я навежда на мисълта за намеса в независимостта на съдиите от АСНС. "Наистина законът предвижда правомощие председателят на ВКС да извършва проверка. Такава проверка обаче трябва да обхваща голям брой дела, за да се направи анализ има ли нарушения във връзка с образуването на делата, случайното разпределение, срочното им разглеждане, администриране, срочното им решаване. Буди учудване у мен и в колегите, че става дума за проверка на висящо дело от общ характер и то по отношение на конретни действия по мерки за неотклонение. Повод за тази проверка, според заповедта на г-н Панов, са многобройни медийни публикации, насочващи към определен процесуален резултат. Това също буди съмнение и тревога относно как така точно медийни публикации са ангажирали вниманието му. Колегите от АСНС питат – има ли тенденциозно отношение тази проверка по повод работата на специализираното правосъдие, което както знаем е натоварено с тежки задачи по осъществяване на наказателното правосъдие и съставлява ли тази проверка намеса по едно единствено дело по време, в което предстои да бъде решено. Проверката е извършена във времето, в което делото е висящо пред състава на АСНС, време през което, всички знаем, че съдиите са длъжни да проучват делото. В този момент, в който съдът трябва да бъде оставен на спокойствие, без натиск, за да вземе обосновано решение и да прецени дали не е налице промяна на обстоятелствата, които законът предвижда, за да вземе съдът друго решение. В този момент делото е взето. Непрекъснато делото е трябвало да бъде пренасяно от проверяващите, после връщано на състава. Интерпретацията на фактите от проверяващите, които уважавам и смятам за изключително добри юристи, които са били длъжни да изпълнят тази заповед, излиза извън пределите на проверката, която трябва да се извършва на администрирането на делото", заяви Имова и допълни, че в закона по принцип разглеждането на частния въззивен протест не предопределя спиране на изпълнението на определението по делото. "В чл. 343 от НПК е предвидено, че това е така, ако първоинстанционният или въззивният съд не реши друго. Апелативният съд е действал в случая неотложно, като е приложил закона, както той повелява. Произнесъл се е по особеното искане за спиране на изпълнението на определението незабавно, както законът изсиква. В тази процедура, съгласно закона, не се разменят книжа и не текат срокове. Законът следва да се тълкува с оглед не само буквата, а и според целта. А целта на закона е да се препядства предварително изпълнение на определение, което се обжалва или протестира, защото в противен случай ще се обезсмисли процедурата за спиране изпълнението на атакуваното определение. Ето защо, считам, че законът е приложен правилно от съда. Той е изпълнил всички процедури по администриране на делото, с оглед осигуряване законосъобразното разглеждане на частния протест и частната жалба, така както изисква чл. 342 от НПК. Коментирането в изводите на проверката на ВКС по отношение правилното приложение на процесуалния закон е надхвърлило предметно й съдържание, защото дава фокус върху въпроси извън организацията на дейността на съда по аминистриране на делата. А това е недопустимо. Проверката на приложението на материалния и процесуалния закон може да се извърши единствено по реда на инстанционния контрол. Присъдата, респективно решението, постановени по съществото на това наказателно общ характер дело подлежат на касационна проверка и аз питам – как колегите от ВКС ще участват безпристрастно и непредубедено в този процес? В случая става дума за уникален, извънреден случай в съдебната практика  - да се извършва проверка на висящо производство, по което предстои произнасяне със съдебен акт", заяви още Вероника Имова и даде пример с европейската практика, която според нея "дава ясен отговор какво трябва да бъде поведението на админиситративните ръководители по отношение на своите подчинени съдии, така щото да не се допуска вътрешен натиск върху работата им, което създава риск за намеса във вътрешното им убеждение".

"Моето становище е, че в случая такава намеса е извършена и ние трябва да вземем адекватно решение, в противен случай няма да изпълним нашата функция – а именно да браним независимостта на съда. А това не е имагинерно понятие. Нашата функция е да намерим сили, методи, средства да докажем, че този ВСС защитава съдийската независимост", завърши Имова.

От своя страна Лозан Панов отговори, че отказва да дебатира по темата, след като апелативните специализирани съдии са написали в становището си, че не твърдят, че е имало нарушения на независимостта им. "Такива проверки ще продължат да бъдат правени, докато в закона е запиасно такова правомощие. Ако имаше твърдения за намеса в независимостта, тогава съм склонен да дебатирам, но както виждаме от становището на колегите, те не твърдят такова нещо. На какво правно основание ще се води дебат на тема правомерна ли е тази проверка?", заяви Панов.

А Имова му обясни, че чете становището на съдиите от АСНС по съвсем друг начин. "Колегите казват – ние не се поддадохме на този натиск, който ни се оказа. Ако тези колеги си признаят, че не са безпристрастни и не са независими, то какво следва? На колегите им прави чест, че са казали – "не, ние не се поддадохме на този натиск, но ние се чувстваме притиснати". Така трябва да се чете и аз Ви призовавам да мислим на плоскостта на правото", отговори му Имова и допълни, че  тук става дума за това, че е засегната обективната независимост на съдиите.

След Драгомир Кояджиков и председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков попита Панов дали има някакво конкретно отношение към делото срещу кметицата на "Младост", както и някакви определени взаимоотношения с двете подсъдими. Чолаков върна събитията малко назад във времето, към 18 юни 2018 година, когато Панов с писмо до председателя на АСНС Георги Ушев му поиска обяснения за други медийни публикации, според които Иванчева и Петрова били с белезници в съдебната зала. "Аз обаче да попитам на какво основание председателят на ВКС е изпратил писмо до АСНС, с което се искат някакви обяснения относно отстраняването на двете подсъдими Иванчева и Петрова? Г-н Панов имате ли някакво конкретно отношение към това дело?", попита Чолаков и обърна внимание на това, че проверките по отношение на дейността на АСНС са в пъти повече отколкото в останалите апелативни съдилища.

"Писмото, което съм изпратил до г-н Ушев е във връзка с медийни публикации, че г-жа Иванчева и г-жа Петрова са били с белезници в съдебната зала по време на процедурата по отстраняването им. Колегите отговориха, че не е така и толкова", отвърна Панов.

Цветинка Пашкунова призова дебатът да се върне в рамките на конкретния казус и повдигна въпрос какви правомощия има Съдийската колегия в случая. Според нея Панов е изпълнил законовите си правомощия и не приема, че върховните съдии могат да изпълнят "неправомерна" заповед на председателя на съда. "Ние не сме инстанция на ВКС, колеги", заяви Пашкунова. Атанаска Дишева подкрепи тази теза и преповтори изводите на колежката си, след което предложи Колегията да излезе със становище, че не е сезирана с конкретно искане, поради което не следва да взима отношение по въпроса.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев също се съгласи, че не е от правомощията на Колегията да се произнася със становище и по тази причина предложи преписката по случая да се изпрати в Инспектората към ВСС. "Да, заповедта е издадена на правно основание, въпросът е дали председателят на ВКС не е прескочил своите правомощия, преследвайки някаква определена цел. Има основания за сериозна проверка относно това дали има намеса във вътрешното убеждение на апелативните специализирани съдии. Този въпрос обаче не е от компетентността на Съдийската колегия, а от тази на Инспектората. Поради това аз правя предложение да изпратим цялата преписка на ИВСС, който да се произнесе налице ли е намеса във вътрешното убеждение на съдии от АСНС преди произнасянето им по конкретното дело", коментира Магдалинчев.

Даниела Марчева процедурно предложи да се вземе решение, че на въпроса няма да се отговаря, тъй като не е в компетенциите на Колегията, след което последва гласуване. А резултатите от него показаха, че 7 от съдебните кадровици смятат, че има основания ИВСС да провери Лозан Панов, а останалите 6 предпочетоха да замълчат и гласуваха "за" това искането на съдиите от АСНС просто да бъде прието за сведение.

Още по темата

Докладите за Механизма за сътрудничество и проверка за България на ЕК са положителни

Предишна новина

Милка Панчева е новият зам.-председател на ВАС

Следваща новина

Коментари

59 Коментара

 1. 76
  ИЗГЛЕЖДА СИ ПРАВ! | нерегистриран
  6
  0
  До коментар #75 от "ОФИЦИАЛНО | нерегистриран":
  БОРЯНА ДИМИТРОВА ПОДКРЕПИ ЛОЗАН ПАНОВ. ДОГОВОРКАТА Е ТОЙ ДА ПОДКРЕПИ ВЕСЕЛИН ХАДЖИЕВ ЗА ШЕФ НА ОС ПЛОВДИВ. ЦЕЛТА НА БОРЯНА ДИМИТРОВА Е ДА МУ ОСИГУРИ ВТОРИ МАНДАТ, А ТОЙ ДА РАБОТИ В ИНТЕРЕС НА ЛОЗАН ПАНОВ.

  звучи логично и ти вярвам.

  Те двамата могат и по-големи поразии да направят.Явно са замислили да отлагат избора за постигане на по-съществена цел .Лозан ще си даде най-милото, за да овладее пловдивския апелативен район.За това ще подкрепи Вуеселин Хаджиев,но нека имаме търпение и видим крайната цел като изчакаме търпеливо датата 29.01.2019г

  Не е за вярване ,но е факт,че някои хора се вревръщат в предатели в името на ей такива височайши цели......

 2. 75
  ОФИЦИАЛНО | нерегистриран
  7
  -2

  БОРЯНА ДИМИТРОВА ПОДКРЕПИ ЛОЗАН ПАНОВ. ДОГОВОРКАТА Е ТОЙ ДА ПОДКРЕПИ ВЕСЕЛИН ХАДЖИЕВ ЗА ШЕФ НА ОС ПЛОВДИВ. ЦЕЛТА НА БОРЯНА ДИМИТРОВА Е ДА МУ ОСИГУРИ ВТОРИ МАНДАТ, А ТОЙ ДА РАБОТИ В ИНТЕРЕС НА ЛОЗАН ПАНОВ.

 3. 74
  до Точкова | нерегистриран
  11
  -7

  Ако пак възложиш на Мумджиев проверката както направи с Дончева, ще свършиш добра работа -каза предложителя й Белазелков.

 4. 73
  | нерегистриран
  9
  -8

  Да видим на кой инспектор ще възложат проверката. Ако е някой от "прокурорската" квота, резутата е предизвестен.

 5. 72
  Марко | нерегистриран
  10
  -3

  До 68  Актуализирах и разширих обхвата на концепцията си...;-)  Насоките и параметрите ще се узнаят и усетят почти веднага от заемането на позицията.

 6. 71
  Марко | нерегистриран
  9
  -3

  До 70  Благодаря за идеята,но не се захващам със загубени каузи!  Сега сериозно,

  намам желание да се занимавам с нищо различно от правене на суджуци,луканки,пастърма,хубави вина и ракии ,както и дегустацията им...;-)  Послепис: с 2-3 тона суджук пратен по правилни направления у нас могат да се постигнат повече неща отколкото с лозунги.:-):-)  Но аз предпочитам да си го консумирам в някоя от механите ми с добри хора със сладки моабети.

 7. 70
  Дий, Марко! | нерегистриран
  9
  -12
  До коментар #66 от "Марко | нерегистриран":
  Единственият висш магистрат,който се опълчи на статуквото е изключително голям дразнител за кукловодите,мишоците и хлебарките...  Въпреки всичките им атаки,провокации и плювки,бат Лозан няма да им клекне.

  Лошото е,че се страхува и на моменти изпада в параноя,но е нормално когато човек е сам и предаван да се пази.  Дръж се бат Лозане и карай по устав и според правомощията ти- проверки всеки месец на СГС,СпНС и АпСпвс и най-вече на делата с голям обществен интерес.

  Провери и Пловдивските и Варненските ОС,където също има интересни неща...  Пази се от провокации и не излизай от рамката на правомощията си.

  Подготви си доклада до ИВСС и ВСС за резултата от проверката на АпСпНС и го внася преди Коледа.

  Действай смело и отговорно.  Да живее независимата българска съдебна система!  Долу мафията и красивото статукво!

  За какво статукво говориш, аналитико сесебейски? За това на Сорос ли? Или за възможността да загубите грантовете му? Или за имагинезирането на ССБ?

  Марко, слънце наше, водачо наш непорочен, поведи ни съм стълбите на Съдебната палата и пак да извикаме "Не на страха"! Двама-трима ще свършим работа. То повече и няма. Заради статуквото.

 8. 69
  До Марко | нерегистриран
  11
  -3

  Да, ама проверка в СГС няма! Защо ли?

 9. 68
  Няма проблем.. | нерегистриран
  12
  0
  До коментар #67 от "Марко | нерегистриран":
  Писах "крадливото статуко",но отпечати красивото статукво...  Няма проблем, не се притеснявай Марко - има и "красиво статукво"! Нали ?!

  Така, че - грешката е вярна!

  А, какво става с твоята концепция за "главен прокурор"? Нали дълго време обясняваше какво ще направиш, след като станеш "главен прокурор"!

 10. 67
  Марко | нерегистриран
  10
  -3

  Писах "крадливото статуко",но отпечати красивото статукво...

 11. 66
  Марко | нерегистриран
  22
  -16

  Единственият висш магистрат,който се опълчи на статуквото е изключително голям дразнител за кукловодите,мишоците и хлебарките...  Въпреки всичките им атаки,провокации и плювки,бат Лозан няма да им клекне.

  Лошото е,че се страхува и на моменти изпада в параноя,но е нормално когато човек е сам и предаван да се пази.  Дръж се бат Лозане и карай по устав и според правомощията ти- проверки всеки месец на СГС,СпНС и АпСпвс и най-вече на делата с голям обществен интерес.

  Провери и Пловдивските и Варненските ОС,където също има интересни неща...  Пази се от провокации и не излизай от рамката на правомощията си.

  Подготви си доклада до ИВСС и ВСС за резултата от проверката на АпСпНС и го внася преди Коледа.

  Действай смело и отговорно.  Да живее независимата българска съдебна система!  Долу мафията и красивото статукво!

 12. 65
  | нерегистриран
  14
  -13

  Лозан ще падне 2019 г.

 13. 64
  Ме | нерегистриран
  19
  -9

  Като гледам как го защитавате - заслужавате си го! Дръжте си го до последно. Той и без това ви се присмива.

 14. 62
  | нерегистриран
  15
  -10
  До коментар #50 от "Марко | нерегистриран":
  До 48  Онази проверка е друга тип инстанционна по НПК,а извършената е по ЗСВ и КРБ1991г.  Освен това при произнасяне по МН от Санс няма следващ инстанционна контрол на произнасянето...  Не ставай смешен в желанието да се огъзиш на Лизан, магаре недно! Омръзна ми и от двама ви в съдебната власт... Пфу!

 15. 60
  ********** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.