Съдийската колегия даде Лозан Панов на Инспектората

Съдийската колегия даде Лозан Панов на Инспектората
Съдийската колегия реши, че не може да отговори дали председателят на ВКС натиска апелативните специализирани съдии по делото "Иванчева", колаж: Правен свят

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) даде председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов на Инспектората на Висшия съдебен съвет. До това се стигна заради съмнения у част от съдебните кадровици, че проверката на работата на апелативните специализирани съдии по производствата за мерките за неотклонение на подсъдимите за крупен подкуп Десислава Иванчева и Биляна Петрова, инициирана от Панов, представлява опит за натиск върху независимостта на инспектираните магистрати.

Преди две седмици 11 съдии от Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) поискаха от Пленума на ВСС да излезе със становище представлява ли разпоредената проверка тенденциозно отношение на председателя на ВКС към специализираните съдилища. Членовете на кадровия орган обаче сметнаха, че компетентна по въпроса е в частност Съдийската колегия. Миналата седмица кадровиците отново не можаха да вземат конкретно решение по искането на 11-те апелативни съдии и прецениха, че ще ги попитат писмено дали самите те считат, че независимостта им е нарушена. След проведено на 12 декември Общо събрание на АСНС, съдиите са изпратили до Колегията становище, че не твърдят, че независимостта им е нарушена, а питат два конкретни въпроса във връзка с извършената от ВКС проверка. "Не твърдим и в становището си не сме твърдели, че е нарушена независимостта ни (изводима от понятието "проверка за независимост" по чл. 175к, ал. 3 ЗСВ), гласи отговорът на специализираните магистрати до Съдийската колегия.

Въпреки, че съдиите от АСНС отрекоха независимостта им да е била нарушена, съдебните кадровици се оказаха раздвоени в мненията си по въпроса дали Лозан Панов е опитал да окаже натиск върху решението на въззивния състав, на който се падна да разглежда частния прокурорски протест срещу определението на Специализирания наказателен съд от 16 ноември, с което Иванчева и Петрова бяха освободени от ареста, при това незабавно. Самата проверка приключи с констатация, че апелативните специализирани магистрати не е трябвало да спират определението на СНС за незабавно освобождаване на Иванчева и Петрова, а е било необходимо да изчакат 7-дневния срок за възражения на двете подсъдими. Председателят на АСНС Георги Ушев и колегите му категорично не се съгласиха с тези констатации и обясниха, че изчакването в случая би обезсмислило самото произнасяне за спиране на незабавното изпълнение.

А дебатът между съдебните кадровици по темата дали проверката, заповядана от Панов, е тенденциозна, бе колкото продължителен, толкова и горещ.

Пръв думата за изказване взе Драгомир Кояджиков, който бе категоричен, че назначената проверка от Лозан Панов представлява тенденциозно отношение. Според кадровикът също така евентуален положителен отговор от страна на съдиите от АСНС на въпроса дали чувстват, че независимостта им е нарушена щеше да обоснове отвод на магистратите в целия съд, което да наложи и преместването на делото "Иванчева" в някой друг съд за разглеждане. "Може би това е целта на някого – делото да отиде да се гледа в друг съд и да бъде решено по определения начин. Не се правят така проверки. Защо това дело? По колко дела имаше медийни публикации? Каква е връзката ви с тези две подсъдими?", попита Кояджиков.

Той допълни още: "Тази проверка е назначена в хода на произнасянето на съдиите. Другото смущаващо е защо само това дело на АСНС се проверява. Очевидно досегашните проверки на ВКС в апелативните съдилища касаят цялостната им дейност. Аз смятам, че това е форма на натиск върху работата на апелативните специализирани съдии. На трето място, което е смущаващо, са материалите приложени от гражданска инициатива Правосъдие за всеки. Малко след назначаването на проверката тази гражданска инициатива е организирала поход за правосъдие в подкрепа на подсъдимите Иванчева и Петрова и в подкрепа на г-н Панов. Въпросът ми е – каква е връзката ви с подсъдимите Иванчева и Петрова и инициативата Правосъдие за всеки? Отделно - всяко едно спиране има за цел да предотврати изпълнението на съдебния акт. Какъв е смисълът да се изчаква 7-дневният срок? С този подход се обезмисля произнасянето за спирането и неслучайно на това наблягат апелативните специализирани съдии. Всичко това говори за тенденциозност на тази проверка по отношение на дейността на колегите от АСНС", заяви Кояджиков.

След него и Вероника Имова обясни подробно защо е на мнение, че ревизията, назначена от Лозан Панов, я навежда на мисълта за намеса в независимостта на съдиите от АСНС. "Наистина законът предвижда правомощие председателят на ВКС да извършва проверка. Такава проверка обаче трябва да обхваща голям брой дела, за да се направи анализ има ли нарушения във връзка с образуването на делата, случайното разпределение, срочното им разглеждане, администриране, срочното им решаване. Буди учудване у мен и в колегите, че става дума за проверка на висящо дело от общ характер и то по отношение на конретни действия по мерки за неотклонение. Повод за тази проверка, според заповедта на г-н Панов, са многобройни медийни публикации, насочващи към определен процесуален резултат. Това също буди съмнение и тревога относно как така точно медийни публикации са ангажирали вниманието му. Колегите от АСНС питат – има ли тенденциозно отношение тази проверка по повод работата на специализираното правосъдие, което както знаем е натоварено с тежки задачи по осъществяване на наказателното правосъдие и съставлява ли тази проверка намеса по едно единствено дело по време, в което предстои да бъде решено. Проверката е извършена във времето, в което делото е висящо пред състава на АСНС, време през което, всички знаем, че съдиите са длъжни да проучват делото. В този момент, в който съдът трябва да бъде оставен на спокойствие, без натиск, за да вземе обосновано решение и да прецени дали не е налице промяна на обстоятелствата, които законът предвижда, за да вземе съдът друго решение. В този момент делото е взето. Непрекъснато делото е трябвало да бъде пренасяно от проверяващите, после връщано на състава. Интерпретацията на фактите от проверяващите, които уважавам и смятам за изключително добри юристи, които са били длъжни да изпълнят тази заповед, излиза извън пределите на проверката, която трябва да се извършва на администрирането на делото", заяви Имова и допълни, че в закона по принцип разглеждането на частния въззивен протест не предопределя спиране на изпълнението на определението по делото. "В чл. 343 от НПК е предвидено, че това е така, ако първоинстанционният или въззивният съд не реши друго. Апелативният съд е действал в случая неотложно, като е приложил закона, както той повелява. Произнесъл се е по особеното искане за спиране на изпълнението на определението незабавно, както законът изсиква. В тази процедура, съгласно закона, не се разменят книжа и не текат срокове. Законът следва да се тълкува с оглед не само буквата, а и според целта. А целта на закона е да се препядства предварително изпълнение на определение, което се обжалва или протестира, защото в противен случай ще се обезсмисли процедурата за спиране изпълнението на атакуваното определение. Ето защо, считам, че законът е приложен правилно от съда. Той е изпълнил всички процедури по администриране на делото, с оглед осигуряване законосъобразното разглеждане на частния протест и частната жалба, така както изисква чл. 342 от НПК. Коментирането в изводите на проверката на ВКС по отношение правилното приложение на процесуалния закон е надхвърлило предметно й съдържание, защото дава фокус върху въпроси извън организацията на дейността на съда по аминистриране на делата. А това е недопустимо. Проверката на приложението на материалния и процесуалния закон може да се извърши единствено по реда на инстанционния контрол. Присъдата, респективно решението, постановени по съществото на това наказателно общ характер дело подлежат на касационна проверка и аз питам – как колегите от ВКС ще участват безпристрастно и непредубедено в този процес? В случая става дума за уникален, извънреден случай в съдебната практика  - да се извършва проверка на висящо производство, по което предстои произнасяне със съдебен акт", заяви още Вероника Имова и даде пример с европейската практика, която според нея "дава ясен отговор какво трябва да бъде поведението на админиситративните ръководители по отношение на своите подчинени съдии, така щото да не се допуска вътрешен натиск върху работата им, което създава риск за намеса във вътрешното им убеждение".

"Моето становище е, че в случая такава намеса е извършена и ние трябва да вземем адекватно решение, в противен случай няма да изпълним нашата функция – а именно да браним независимостта на съда. А това не е имагинерно понятие. Нашата функция е да намерим сили, методи, средства да докажем, че този ВСС защитава съдийската независимост", завърши Имова.

От своя страна Лозан Панов отговори, че отказва да дебатира по темата, след като апелативните специализирани съдии са написали в становището си, че не твърдят, че е имало нарушения на независимостта им. "Такива проверки ще продължат да бъдат правени, докато в закона е запиасно такова правомощие. Ако имаше твърдения за намеса в независимостта, тогава съм склонен да дебатирам, но както виждаме от становището на колегите, те не твърдят такова нещо. На какво правно основание ще се води дебат на тема правомерна ли е тази проверка?", заяви Панов.

А Имова му обясни, че чете становището на съдиите от АСНС по съвсем друг начин. "Колегите казват – ние не се поддадохме на този натиск, който ни се оказа. Ако тези колеги си признаят, че не са безпристрастни и не са независими, то какво следва? На колегите им прави чест, че са казали – "не, ние не се поддадохме на този натиск, но ние се чувстваме притиснати". Така трябва да се чете и аз Ви призовавам да мислим на плоскостта на правото", отговори му Имова и допълни, че  тук става дума за това, че е засегната обективната независимост на съдиите.

След Драгомир Кояджиков и председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков попита Панов дали има някакво конкретно отношение към делото срещу кметицата на "Младост", както и някакви определени взаимоотношения с двете подсъдими. Чолаков върна събитията малко назад във времето, към 18 юни 2018 година, когато Панов с писмо до председателя на АСНС Георги Ушев му поиска обяснения за други медийни публикации, според които Иванчева и Петрова били с белезници в съдебната зала. "Аз обаче да попитам на какво основание председателят на ВКС е изпратил писмо до АСНС, с което се искат някакви обяснения относно отстраняването на двете подсъдими Иванчева и Петрова? Г-н Панов имате ли някакво конкретно отношение към това дело?", попита Чолаков и обърна внимание на това, че проверките по отношение на дейността на АСНС са в пъти повече отколкото в останалите апелативни съдилища.

"Писмото, което съм изпратил до г-н Ушев е във връзка с медийни публикации, че г-жа Иванчева и г-жа Петрова са били с белезници в съдебната зала по време на процедурата по отстраняването им. Колегите отговориха, че не е така и толкова", отвърна Панов.

Цветинка Пашкунова призова дебатът да се върне в рамките на конкретния казус и повдигна въпрос какви правомощия има Съдийската колегия в случая. Според нея Панов е изпълнил законовите си правомощия и не приема, че върховните съдии могат да изпълнят "неправомерна" заповед на председателя на съда. "Ние не сме инстанция на ВКС, колеги", заяви Пашкунова. Атанаска Дишева подкрепи тази теза и преповтори изводите на колежката си, след което предложи Колегията да излезе със становище, че не е сезирана с конкретно искане, поради което не следва да взима отношение по въпроса.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев също се съгласи, че не е от правомощията на Колегията да се произнася със становище и по тази причина предложи преписката по случая да се изпрати в Инспектората към ВСС. "Да, заповедта е издадена на правно основание, въпросът е дали председателят на ВКС не е прескочил своите правомощия, преследвайки някаква определена цел. Има основания за сериозна проверка относно това дали има намеса във вътрешното убеждение на апелативните специализирани съдии. Този въпрос обаче не е от компетентността на Съдийската колегия, а от тази на Инспектората. Поради това аз правя предложение да изпратим цялата преписка на ИВСС, който да се произнесе налице ли е намеса във вътрешното убеждение на съдии от АСНС преди произнасянето им по конкретното дело", коментира Магдалинчев.

Даниела Марчева процедурно предложи да се вземе решение, че на въпроса няма да се отговаря, тъй като не е в компетенциите на Колегията, след което последва гласуване. А резултатите от него показаха, че 7 от съдебните кадровици смятат, че има основания ИВСС да провери Лозан Панов, а останалите 6 предпочетоха да замълчат и гласуваха "за" това искането на съдиите от АСНС просто да бъде прието за сведение.

Още по темата

Докладите за Механизма за сътрудничество и проверка за България на ЕК са положителни

Предишна новина

Милка Панчева е новият зам.-председател на ВАС

Следваща новина

Коментари

59 Коментара

 1. 59
  ******* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 57
  съдия | нерегистриран
  28
  -20

  Хора, нещата с Лозан Панов преминават всякакви разумни граници! Работи против България, против съдиите /изключвам ССБ/. Излага ни, вкарва ни в конфликти, смята, че никому не дължи обяснение, намесва се в политиката, не работи. Какво още чакаме и защо търпим този човек?! И аз съм изумена от вота на Боряна Димитрова в негова защита и то без да каже защо.

 3. 56
  Бургас | нерегистриран
  2
  -5

  Не си такава,грешка при писането,но и с нея ще разбереш какво мисля.

 4. 55
  Бургас | нерегистриран
  18
  -13

  Боряна, не съм гласувал за теб за да пазиш Лозан.Не искам да ти казвам какво да правиш,но ти не си Мавъра.Не ставай като него.Жената на Панов го нарече " комунистически каскет" и той думичка не каза.Ти не си тавана.Поне не беше такава.

 5. 54
  Боряна Димитрова да си обясни вота ,а Севдалин Мавров отсъствието! | нерегистриран
  23
  -10
  До коментар #53 от "О, ВРЕМЕНА!О, НРАВИ... | нерегистриран":
  ЛОЗАН ПАНОВ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТСТРАНЕН ТОВА Е ПОВЕЧЕ ОТ ЯСНО.ТО ТИЯ ДЕТО ГО ИЗБРАХА ТРЯБВАШЕ ДА СИ ГО МАХНАТ,НО ВЕЛИКИТЕ ПОЛИТИЦИ НЕ ПОЗВОЛИХА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА КВОТА ДА СЕ НАМЕСИ-ТО Е ЯСНО!КАК ДА СЕ ОБЯСНИ НА НЯКОИ ПОЛИТИЦИ ,ЧЕ ДА Е ЛОЗАН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС Е ПО-ГОЛЯМ СКАНДАЛ ЗА ДЪРЖАВАТА ОТКОЛКОТО ДА БЪДЕ ОТСТРАНЕН НА ВРЪХ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЮНКЕР И СВИТАТА МУ.ЕЙ СЕГА ВИДЯХТЕ ЛИ КАКВО ТВОРИ!ТЕ ГРЕШНИЦИТЕ СИ ЗНАЯТ КОИ СА!НАВЕДЕТЕ СЕ ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЛОЗАН ДА ВИ.....  Прав си колега,ама нека тия двамата да обяснят какво им е обещал Панов,защото ние като ядем доматите отделяме колците.

  Димитрова гласува заедно с Лозан Панов,а Мавъра въобще не дойде за по-лесно.

  Вотът беше принципен:За Лозан или против Лозан!От тук на сетне каквото и да говорят -доверие няма!!!

  Гласуването на Димитрова и отсъствието на Мавров е скандално несъответствие с концепциите им и с предизборните обещания!

  То оставка може да се иска не само на председателя на ВКС ,а и на членове на ВСС.... 6. 53
  О, ВРЕМЕНА!О, НРАВИ... | нерегистриран
  22
  -17

  ЛОЗАН ПАНОВ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТСТРАНЕН ТОВА Е ПОВЕЧЕ ОТ ЯСНО.ТО ТИЯ ДЕТО ГО ИЗБРАХА ТРЯБВАШЕ ДА СИ ГО МАХНАТ,НО ВЕЛИКИТЕ ПОЛИТИЦИ НЕ ПОЗВОЛИХА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА КВОТА ДА СЕ НАМЕСИ-ТО Е ЯСНО!КАК ДА СЕ ОБЯСНИ НА НЯКОИ ПОЛИТИЦИ ,ЧЕ ДА Е ЛОЗАН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС Е ПО-ГОЛЯМ СКАНДАЛ ЗА ДЪРЖАВАТА ОТКОЛКОТО ДА БЪДЕ ОТСТРАНЕН НА ВРЪХ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЮНКЕР И СВИТАТА МУ.ЕЙ СЕГА ВИДЯХТЕ ЛИ КАКВО ТВОРИ!ТЕ ГРЕШНИЦИТЕ СИ ЗНАЯТ КОИ СА!НАВЕДЕТЕ СЕ ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЛОЗАН ДА ВИ.....

 7. 52
  Аман от Марковата демагогия! | нерегистриран
  19
  -15
  До коментар #50 от "Марко | нерегистриран":
  До 48  Онази проверка е друга тип инстанционна по НПК,а извършената е по ЗСВ и КРБ1991г.  Освен това при произнасяне по МН от Санс няма следващ инстанционна контрол на произнасянето...

  само дето проверяващите са се произнесли по законосъобразността на производството без да са съд. А лозановите проверяващи кой ще ги провери? Председателят на ВКС ли?

 8. 50
  Марко | нерегистриран
  18
  -11

  До 48  Онази проверка е друга тип инстанционна по НПК,а извършената е по ЗСВ и КРБ1991г.  Освен това при произнасяне по МН от Санс няма следващ инстанционна контрол на произнасянето...

 9. 48
  Маркови магарещини | нерегистриран
  24
  -16
  До коментар #28 от "Марко | нерегистриран":
  Аз от Никулден съм на маси,но както виждам някои други ги е хванало повече и от мене...????  Къде се е чуло и видяло,когато шефа на ВКС си върши работата и извършва проверка за спазването на НПК,в резултат на която са установени тотални незачитания на процедурите по НПК да го дават на ИВСС за проверки?!  Ако има някакви нарушения е в това ,че не ги прави тези проверки на АпНС ежеседмично,според мене.  Хората виждат какво става и няма вечно да се страхуват...  Магнитски за БГ идва, тик-так,тик-так.  Дръж се бат Лозане и си спазвай правомощията,пък ще видим какво ще стане!

  проверките по законосъобразността на производствата подлежат на инстанционен контрол, а не на председателски, ССБейски активисте!

 10. 47
  Перко | нерегистриран
  20
  -23

  Сега ще ме изтрият, така правят тук. Айде стига с тези тъпотии, знае се кой и защо го направи. Сега като махнат Панов, ще сложат некадърницата в правото, но кадърната в леглото-Боряна Димитрова. Тази беше любимка на Груев, на Влахов сега пък и на Борисов. Та то е ясно тя ще е на мястото на Панов. То стана смешно. Няма вече и ВКС да има, само некадърници. Айде да им е честит новия председател на съдиите от ВКС, сега ще решават делата както им каже борянка

 11. 46
  Съдия | нерегистриран
  21
  -23

  Е,като напишете още 10 пъти за Сибила/copy paste/ще изчистите Лозан?Преди 3 години Близначки каза :Той е един пречупен човек.Това е всичко за Лозан Панов.

 12. 45
  Отговор.И въпрос | нерегистриран
  16
  -12

  Не обиждайте.Не е ходил войник не защото е "Грозен...".Просто майка му се погрижи да го отърве от казарма.Беше шеф на Мототехника София и в ония времена още имаше позиции.Колко коли минаха без ред,нали тогава беше с вноска и си чакаш да ти излезе реда с години за Лада.Проблемът му е,че като са му писали диагнозите при всяко отлагане никой не е и предполагал че ще стане шеф на ВКС и някоя диагноза може сега да се окаже проблем.Помниш ли какви ни ги съчиняваше като те питахме защо пак си отложен,Лозе???

 13. 43
  Лъжан Пантоф - Великият мистификатор | нерегистриран
  15
  -17
  До коментар #30 от "Въпрос | нерегистриран":
  Някой знае ли по каква причина Лозан Панов не е отбивал задължителната военна служба?  Щото е грозен педал. Иначе му виках аз да бяга, докато може, ама нали е нагъл и разчита на късмета си - стигна дотук. Отвсякъде го рюгат като бясно куче, ама сам си го направи, друг не може!

 14. 41
  RRR | нерегистриран
  15
  -14

  България не умира, тя е умряла, за жалост.Последните години забиха последните пирони в ковчега.

 15. 39
  Шибила Симеонова от Руси | нерегистриран
  21
  -13

  Голям смех.....