ЕИСС ще се рестартира поетапно от 2021 г., по райони и според натовареността

ЕИСС ще се рестартира поетапно от 2021 г., по райони и според натовареността

Поетапно и по райони да стартира наново Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) в органите на съдебната власт – това реши, след подробно обсъждане във вторник, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Решението ще бъде предоставено на Пленума в четвъртък за окончателно произнасяне.

Както миналата седмица стана ясно, Пленумът на ВСС отложи за втори път започването на работата със системата във всички съдилища до 1 януари 2021 г., освен в пилотните и в тези, които искат да продължат дейността си в нея. След тежък и объркан дебат, членовете на кадровия орган все пак не успяха да решат тогава какво ще последва след 1 януари и дали ЕИСС да заработи едновременно за всички съдилища, да бъде по апелативни райони поетапно или пък по материи. По време на заседанието на Съдийската колегия във вторник се оказа, че до ВСС от миналия четвъртък до днес са постъпили редица становища от съдилищата от страната по повод въпроса за методите на работа с ЕИСС след Нова година, както и че вариантите за това от два са станали три – един съвместен от Боряна Димитрова и председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков, както и по един от Даниела Марчева и Олга Керелска.

Боряна Димитрова и Георги Чолаков – различни системи на различни инстанции

От 1 януари във всички съдилища да се въведе експлоатацията на ЕИСС без СРС, СГС и ВКС. Първоинстанционните дела да се образуват само в ЕИСС, второинстанционните да се работят там само, ако са били въведени в ЕИСС допреди спирането, другите второинстанционни да се разглеждат по старите деловодни програми. До 30 юни СРС и СГС да използват старите си системи или да използват ЕИСС, само че, ако преценят, че предпочитат второто, то тогава трябва да уведомят за това кадровия орган. За ВКС двамата кадровици предлагат, върховните съдии да работят с ЕИСС до юни в тестова среда, като председателят Лозан Панов да реши по колегии кои точно дела ще се вкарват с нея.  

Ако се възприеме моделът за поетапното предложение, Димитрова и Чолаков предлагат от 1 януари районните, окръжните и апелативните съдилища да започнат въвеждането в ЕИСС на всички граждански и частни граждански дела, както и фирмените дела. От 1 март пък да започне образуването на заповедни производства от районните и окръжните съдилища. От 1 април районните, окръжните и апелативните съдилища да започнат да въвеждат търговските и административните дела. От 1 юни да се вписват всички наказателни производства. А от 1 юли вече и ВКС, и СГС, и СРС да се включат към ЕИСС.

Даниела Марчева – натовареността е от значение

Даниела Марчева от своя страна предлага решение в четири стъпки. Да се приеме план за възобновяване образуването на дела  в ЕИСС съобразно степента на натовареност на съдилищата, а именно: считано от 1 януари 2021г. да се включат ниско натоварените съдилища; считано от 1 април 2021г. да се включат средно натоварените съдилища и считано от 1 юни 2021г. да се включат високонатоварените съдилища.

След това да се изготви и проведе по график  задължително обучение на магистратите и съдебните служители от съответната група съдилища преди възобновяване на работата на ЕИСС.  Да продължи работата на определените с решение на Пленума на ВСС работни групи или да бъдат създадени нови такива, в чиито правомощия да се включат задачите по синхронизиране и усъвършенстване на работата на ЕИСС. Така създадените работни групи да продължат работа до прекратяването им с изрично решение. Да се предостави и възможност на всички съдилища, които желаят, да започнат образуването на дела в ЕИСС преди срока, предвиден за тях по приетия график.

„Както заявих и на заседанието на Пленума, за мен лично рационалният вариант на възобновяване е поетапно като най-плавно, въпреки, че има разумни доводи и в посока на едновременното започване на ЕИСС във всички съдилища. Съществен се явява въпроса по какъв критерий да бъдат определени етапите. Моето лично становище е, че ако се държи сметка за степента на натовареност ще се позволи, от една страна, “Информационно обслужване” АД да довърши поставените задачи по отстраняване на констатирани проблеми и усъвършенстване на системата без да се утежнява работата на средно и високо-натоварените съдилища, а от друга страна, в периода до 30.06.2021г. ще има възможност за по-задълбочено и адекватно на постигнатите версии на системата обучение на съдиите и съдебните служители. Въпросът за обучението е един от ключовите за успешната работа с ЕИСС.  Възобновяването на работата във високонатоварените съдилища в най-отдалечения възможен момент ще позволи те да стартират в облекчени условия- по-съвършена информационна система и по-дълъг период за обучение за работа и изграждане на необходимата рутина“, посочи Марчева.  

На последно място тя предложи ВКС да започне работа с ЕИСС не по-късно от 1 юли, тоест, срокът да е в полза на Върховния съд, тъй като според нея това е „прагматично и целесъобразно те да имат възможност да решат в кой точно момент, но не по-късно от законовия срок, да се включат“.

Олга Керелска – всички съдилища да започнат работа едновременно

Пилотните съдилища и тези, които искат да работят с ЕИСС - общо 41 броя – продължават да работят с нея. Дава се възможност за работа с ЕИСС на всички останали съдилища, които желаят да възобновят работата си в нея след 10 декември. Към настоящия момент РС-Павликени и РС-Пловдив са заявили това. При обжалване пред по-горна инстанция, делата, които са образувани в ЕИСС, се разглеждат в ЕИСС, с изключение на ВКС, където работата да започне от 30 юни в тестова среда. Всички останали съдилища възобновяват работата си едновременно от 1 март 2021 г. От началото на годината до тогава Информационно обслужване следва да отстрани недостатъците, констатирани от съдилищата и работната група, създадена за тази цел.

Ако се приеме обаче поетапно започване на работата, Керелска предлага това да става по апелативни райони, като се започне от Велико Търново, където се намират и най-голяма част от пилотните съдилища и органите, заявили самоинициативно желание да продължат да работят с програмата. От март може да се възобнови работата и в Бургаския и Варненския апелативен район. А от 1 май да се възстанови работата в Софийския и Пловдивския район. От 1 януари с ЕИСС могат да заработят и военните съдилища, като се има предвид, че Военно-апелативният съд изобщо не е преставал да работи със системата.

Тук за кратко се включи Даниела Марчева, която посочи, че от части припознава идеята на Керелска, в частта, ако първоинстанционен съд е започнал работа по дадено дело в ЕИСС, то въззивният съд да го продължи в нея, макар и все още официално да работи по други дела в предишните си програми.

Вероника Имова – работата с ЕИСС в тестова среда е невъзможна

Вероника Имова, която е и координатор по проекта, се включи в заседанието на Колегията от болница, в която се е наложило да бъде хоспитализирана, като обясни позицията си, която категорично изключва възможността за това съдилищата да работят в симулирана среда в ЕИСС. Имова настоя, че трябва да бъде дадено време на натоварените съдилища, като СРС и СГС, за да се запознаят с новите функционалности и доработки, но само в продукционна и гаранционна среда биха могли да се идентифицират слабостите на системата, които също да бъдат отстранени в процеса. „Не може ЕИСС да работи на парче и за определен кръг дела, не може ЕИСС да работи в тестова среда. Не може ЕИСС да работи само с първоинстанционни дела, а с въззивни дела да работи смесено. Защо? Защото ЕИСС генерира номера на последователността на регистрация на всеки съдебен акт, които се генерират автоматично.Това означава, че за разлика от ЕИСС, във всички останали деловодни системи се генерира номер на делото с включването му в Централизираната система за случайно разпределение, тоест добавя се механично от дадения служител. Ако се допусне това – първо ще се наруши Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС), който предвижда единен регистър за дела, входящи и изходящи документи. В случая в предлагания модел от колегите Чолаков и Димитрова ще се допусне една голяма грешка, тъй като системата ще се задръсти с два вида алгоритми за регистрация на дела. Това ще рефлектира върху справедливостта на разпределение на дела. Всеки голям проект изисква консенсусно поведение. Рим не е построен за един ден. Нека бъдем единни“, посочи Имова.

Информационно обслужва разкритикува кадровиците

Информационно обслужва от своя страна не харесва идеята на Димитрова и Чолаков съдилищата да работят с различни програми за какъвто и да бил период от време на различните инстанции по две съображения – не могат да гарантират за справедливото разпределение на делата, ако това се прави от две паралелни системи, защото правилата, по които модулите отчитат различната натовареност, а и разпределението на дела, са различни от тези в старите системи, както и че ще настъпи хаос с номерацията на делата. Критики фирмата разработчик имаше и по отношение на идеята на Олга Керелска. Аргументите принципно бяха същите, като тези спрямо предложението на Димитрова и Чолаков, тъй като до някъде принципите за работа се припокриват. Единствено предложението на Даниела Марчева допадна на Информационно обслужване, като от представителите на фирмата бе подчертано, че тази идея следва модела, който и в момента се прилага от гледна точка на временното спиране на системата.

Комбинация от варианти

В крайна сметка Съдийската колегия се обедини в това да комбинира всички предложени варианти, а основният принцип, който да се следва да бъде натовареността.

Така кадровиците решиха да се приеме план за възобновяване на дела в ЕИСС, съобразно степента на натовареност на съдилищата и регионите, а по-конкретно: 1 януари – за апелативен регион Велико Търново и за военните съдилища; 1 март – Бургаски апелативен район и Варненски район, както и специализираните съдилища; 1 април – Пловдивски апелативен район; 1 май – Софийски апелативен районен, в това число СРС и СГС; 1 юни – ВКС.

Трябва да се изготви и график за задължително обучение на магистрати и служители от съответната група при възстановяване на работата в ЕИСС, както и да продължи работата на вече образуваната работна група от магистрати, кадровици и служители, които да продължат да предоставят задачи за доработка на Информационно обслужване. Ще се даде възможност на всички съдилища и по-рано, преди предвидения график, да се включат в работата с програмата.

„Подреждането на апелативните райони е съобразно натовареността“, коментира накрая Даниела Марчева.

Още по темата

Прокуратурата: Няма необходимост от нова фигура на прокурор, разследващ „обвинител №1“

Предишна новина

Платеният отпуск се използва до края на давността му, дори да не е отложен

Следваща новина

Коментари

7 Коментара

 1. 7
  По повод коментар №6 | нерегистриран
  8
  -2

  Закриването на съдилища е стъпка към закриването на държавата.

 2. 6
  Вики | нерегистриран
  19
  -2

  Ще заработи въпреки,че за нищо не Става тая програма .Нали трябва да се закриват съдилищата, заради още по-голямото недоразумение така наречения вариант 4.

 3. 5
  | нерегистриран
  8
  -19
  До коментар #4 от "Tinker Bell | нерегистриран":
  Предлагаме първо ВСС да поработят като съдии, а Информационно обслужване,като служители с "прекрасното " си творение, поне до края на мандата си и ако до три месеца не са на хапчета и са успели да свършат нещо като хората, пак ще си говорим.

  Предложението - в кошчето! Като не то харесва - друм! Работата ти е да си пишеш актовете в срок. Ще намалиш малко кръчмите. Никой не ти е дъжен!

 4. 4
  Tinker Bell | нерегистриран
  24
  -5

  Предлагаме първо ВСС да поработят като съдии, а Информационно обслужване,като служители с "прекрасното " си творение, поне до края на мандата си и ако до три месеца не са на хапчета и са успели да свършат нещо като хората, пак ще си говорим.

 5. 3
  | нерегистриран
  5
  -20
  До коментар #2 от "препатил | нерегистриран":
  никакво стартиране на това недоразумение

  Свърши! Като не ти харесва - друм! Но не ти стиска и пак ще мишкуваш!

 6. 2
  препатил | нерегистриран
  26
  -4

  никакво стартиране на това недоразумение

 7. 1
  Патил | нерегистриран
  37
  -5

  Ако може изобщо да не стартира, ще бъде най-добре!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.