Съдийската колегия ще обсъди идеите на съдии за мащабни изменения в ГПК

Съдийската колегия ще обсъди идеите на съдии за мащабни изменения в ГПК
Съдийската колегия на ВСС, снимка:архив

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще обсъди във вторник поредица от идеи на столични съдии за мащабни промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) с цел намаляване на натовареността на съдилищата. Дебатът по темата ще се състои по предложение на председателя на Комисията "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" към Колегията Даниела Марчева.

Сред идеите за изменения в ГПК е и вече познатото предложение на БСП за изменения в закона, с което се цели ограничаване на нецензурните думи и хулите в съда. По-конкретно, в промените, които Съдийската колегия ще обсъди, се иска такава на разпоредбата на чл. 130 ГПК, като в ал. 2 се запише, че "искът е недопустим, когато чрез подаването му се цели очевидна злоупотреба с права или при подаването му са използвани обидни думи и изрази, насочени пряко към съда или страните, като по този начин се цели да се засегне в значителна степен тяхното лично достойнство, като въпреки указанията на съда до ищеца да преустанови използването на тези изразни средства, той продължи с използването им".

С промени в същата разпоредба се цели и съдът да оставя без разглеждане иска, който е явно недопустим и веднага да прекратява производството. "При очевидна неоснователност на предявения иск, която следва пряко от изложението на самите твърденията и доказателствата по делото, съдът може да прекрати делото само на това основание на всеки етап от делото с определение", гласят още предложенията, като се добавя и, че против определението за прекратяване може да се подаде частна жалба. "Предложените изменения целят да ограничат случаите, при които един и същ субект предявява множество еднотипни искове, често свързани с един и същ случай, но срещу различни лица или е незначителни изменения в изложените факти, което е пречка за прекратяването на тези производства поради съвпадение на страните и предмета на делото (чл. 126 ГПК). Тъй като към настоящия момент нашето процесуално право не предвижда възможност за съда да влияе върху това колко пъти ще бъде сезиран от един и същи ищец, се оставя възможност за недобросъвестно упражняване на правото на иск, при което един или няколко ищци са в състояние да блокират или сериозно да затруднят работата на определен първоинстанционен съд, включително на съответния въззивен съд", пише в мотивите към предложението.

Закрити заседания

Сред предложенията за изменения в ГПК е и това в разпоредбата на чл. 237 ГПК се добавя: "ако е подаден отговор на искова молба, в който искът се признава изцяло, съдът може да изпрати запитване до ищеца, който в едноседмичен срок следва да посочи дали прави искане да се постанови решение по реда на чл. 237 ГПК в закрито заседание, като запитване до ищеца не се праща в случай че такова искане е направено вече с искова молба или в друга молба. При положително становище на ищеца решението по чл. 237 ГПК може да се постанови в закрито заседание, без да се провежда открито заседание".

Предлага се и в разпоредбата на 239 ГПК да се създаде нова ал. З със следното съдържание: "ако е направено искане от ищеца в исковата молба за постановяване на решение по чл. 239 ГПК и не е подаден отговор на исковата молба от ответника, съдът може да изпрати ново предупреждение до ответника, че ако не вземе становище в 1 - месечен срок по предявения иск, ще постанови решение по чл. 239 ГПК в закрито съдебно заседание, като му разяснява отново смисъла и значението на това. Ако ответникът не подаде становище, съдът постановява решение по чл. 239 ГПК в закрито заседание, когато са налице предпоставките за това".

Сред предложенията е и промяна в чл. 235 ГПК, с която да се даде възможност за разглеждане в закрито съдебно заседание на делата, които не са особена фактическа и правна сложност. "С това предложение съдът дава възможност на страните да изразят становище по същество, като могат и да представят всичките си писмени доказателства в 2 - седмичен срок. В този случай съдът може да назначи експертиза като заключението по нея да се връчи на страните. При подадено отрицателно становище от някоя от страните, с което се иска делото да се гледа в открито заседание, съдът насрочва делото в открито заседание. Ако становищата са положителни или липсват, съдът уведомява страните, че ще се произнася в закрито заседание с решение и им дава подходящ срок за писмени бележки. Решенията по този ред подлежат на връчване и обжалване по общия ред", гласят мотивите към предложението.

Без доклад по делото

Друга идея е за промяна в чл. 146 ГПК, според която съдът може да не изготвя доклад по делото в случаите, при които са налице условията за решаване на делото в закрито заседание, както и в случаите на липса на правна и фактическа сложност, като в последния случай съдът задължително посочва правната квалификация и дава указания за кои факти страните не се сочат доказателства.

Според предложените изменения, разпоредбата на чл. 248 ГПК трябва вече да гласи, че в срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо - в едномесечен срок от постановяването му, страната може да поиска то да бъде допълнено или изменено в частта за разноските, а съдът изпраща препис от молбата на насрещната страна с указание за представяне на отговор в едноседмичен срок.

Съдиите предлагат още във всички случаи на чл. 237 и чл. 239 ГПК, както и по дела с ниска правна и фактическа сложност съдът да може да обяви решението си на страните в залата, като същото се включва в съдебния протокол, с което се счита спазена разпоредбата на 235, ал. 4 ГПК, като в тези случаи срокът за обжалване на решението тече от връчването на протокола на страните. "Обявяването на решенията в зала по прости дела е препоръчано като мярка за разтоварване на съдилищата на заседание на КСА към ВСС. Тази промяна ще има позитивна посока по отношение на работа на съда, като ще ускори решаването на делтата. Тази мярка ще приведе закона в съответствие с практиката на съдилищата и законодателно ще я утвърди и насърчи", гласят мотивите към предложението.

Предложения за промени в Закона за енергетиката и Закона за водите

Сред предложенията на магистратите, които ще обсъди Съдийската колегия във вторник, са и няколко такива за промени в Закона за енергетиката и Закона за водите.

Предложението за изменения в Закона за енергетиката е по отношение на "Глава дванадесета "а" - Извънсъдебно разрешаване на спорове, като целта е да се промени чл.20Оа по следния начин:

Ал. 1 Потребителят на енергийни услуги има право да иска от доставчика на енергийни услуги отписване на начислени суми за вземания за електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ и на свързани с тях лихви за забава, такси и други

парични задължения от водената на негово име партида, като направи възражение за изтекла погасителна давност на вземанията.

Ал. 2 Възражението следва да бъде отправено с писмено заявление пред доставчика на енергийни услуги, който е длъжен да се произнесе по него в двумесечен срок от постъпването му, като отпише от партидата на потребителя погасените вземания и по този начин се откаже от претендирането им по съдебен или извънсъдебен ред или мотивирано откаже отписване на задълженията.

Ал. 3 Потребителят на енергийни услуги може да предяви претенцията си за установяване недължимост на сумите пред съд само ако доставчикът на енергийни услуги не се произнесе по подаденото заявление в срок по ал. 2 или откаже да отпише задълженията. В противен случай преждевременно предявеният иск е недопустим.

Ал. 4 За допустимост на искове и заявления за издаване на заповед за изпълнение срещу потребители следва да се представят доказателства, че търговецът е положил достатъчно добросъвестни усилия да връчи покана за изпълнение на длъжника, в която покана следва да е посочено точно колко е дължимата сума, как е формирана сумата, за кой период и на какво основание се претендира. В поканата следва се съдържа предложение за решаване на делото чрез медиация или друг алтернативен способ за решаване на спорове, както и предупреждение, че в случай неизпълнение потребителят може да понесе разноски в по-висок размер.

В Закона за водите се предлага създаването на Глава единадесета "б" с чл. 198ц, която да има следните алинеи:

Ал. 1 Потребителят на ВиК услуги има право да иска от доставчика на ВиК услуги отписване на начислени суми за вземания за електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ и на свързани с тях лихви за забава, такси и други парични задължения от водената на негово име партида, като направи възражение за изтекла погасителна давност на вземанията.

Ал. 2 Възражението следва да бъде отправено с писмено заявление пред доставчика на енергийни услуги, който е длъжен да се произнесе по него в двумесечен срок от постъпването му, като отпише от партидата на потребителя погасените вземания и по този начин се откаже от претендирането им по съдебен или извънсъдебен ред или мотивирано откаже отписване на задълженията.

Ал. 3 Потребителят на ВиК услуги може да предяви претенцията си за установяване недължимост на сумите пред съд само ако доставчикът на енергийни услуги не се произнесе по подаденото заявление в срок по ал. 2 или откаже да отпише задълженията. В противен случай преждевременно предявеният иск е недопустим.

Ал. 4 За допустимост на искове и заявления за издаване на заповед за изпълнение срещу потребители следва да се представят доказателства, че търговецът е положил достатъчно добросъвестни усилия да връчи покана за изпълнение на длъжника, в която покана следва да е посочено точно колко е дължимата сума, как е формирана сумата, за кой период и на какво основание се претендира. В поканата следва се съдържа предложение за решаване на делото чрез медиация или друг алтернативен способ за решаване на спорове, както и предупреждение, че в случай на неизпълнение потребителят може да понесе разноски в по-висок размер в съдебното производството.

Според мотивите към предлаганите изменение в Закона за енергетиката и в Закона за водите ще се въведе нов вид извънсъдебна процедура за доброволно уреждане на спорове, сходна на тази, предвидена в чл.288, ал.11 КЗ (опт.). Целта й е всеки потребител на енергийни услуги да може да подаде заявление до съответното дружество - доставчик на енергийна или ВиК услуга, за предявяване на претенции за надвзети суми за консумирано потребление, както и в хипотезите на изтекли срокове на погасителна давност ( чл. ПО и сл. ЗЗД) за определени задължения.

Комисията "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" одобрява цитираните предложения

На свое заседание Комисията "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика", ръководена от Даниела Марчева, е одобрила цитираните предложения за изменения в ГПК, Закона за енергетиката и Закона за водите.

Според членовете на Комисията предложните изменения ще допринесат за намаляване на натовареността на съдиите, а оттам ще повлияят и на качеството на правораздаването.

Ето и пълния текст на мотивите на Комисията "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"

Високата натовареност на съдилищата се отразяват пряко върху качеството на магистратския труд, което на свой ред рефлектира върху доверието на обществото към съдебната система в цялост.

За преодоляване на съществуващия проблем следва да се използват всички налични механизми, като най-ефикасния се явява усъвършенстване на закона в посока рационализиране на процесуалните норми. Това е мотивирало действащи съдии от Софийски районен съд да изготвят конкретни предложения за законодателни промени в ГПК, Закона за енергетиката и Закона за водите, с оглед рационализиране на съдебния процес, включително чрез създаване на извънсъдебни процедури по определена категория дела. Изготвените предложения имат изключително практическа насоченост и чрез тях би се постигнало реално облекчаване на работата на съдиите, процесуална икономия и не на последно място защита правата на гражданите и бизнеса. Направените предложения са съобразени с относимата практика на Европейския съд по правата на човека и Съда на ЕС в Люксембург. Част от тях са насочени към ограничаване на случаите на злоупотреба с права, при които един и същ ищец предявява множество еднотипни искове с идентично правно основание и петитум, но с незначителна разлика във фактите, което води до блокиране на работата на определен първоинстанционен съд, включително на съответния въззивен съд. Съществуващата сега  в нормата на чл.3 ГПК забрана за злоупотреба с процесуални права не е скрепена с ефективно средство за контрол при недобросъвестно поведение.

Друга част от предложените изменения са свързани с разширяване на възможностите за разглеждане на делата в закрито заседание при гаранция за запазване на процесуалните права на страните, което пряко води до процесуална икономия и бързина на процеса. Предвидената възможност за приемане на заключенията на вещите лица в тяхно отсъствие не само ще допринесе за рационализиране на процеса, но и ще компенсира съществуващия в редица съдилища в страната проблем, свързан с дефицит на вещи лица с определени квалификации.

С предложените промени в Закона за енергетиката и в Закона за водите се въвежда нов вид извънсъдебна процедура за доброволно уреждане на спорове, което ще бъде в изключителен интерес не само на потребителите на енергийни и ВиК услуги, но също и на техните доставчици доколкото ще се избегне нуждата потребителите да завеждат граждански дела за установяване недължимостта на сумите или за доказване на претендираното вземане. Това не само ще доведе до редуциране на броя на делата, но и ще спести на страните извършването на разноски по делата. Ноторно известно е от практиката на ГО на СРС, че при уважаване на предявените искове срещу дружествата-доставчици биват издавани изпълнителни листове за присъдените в полза на потребители съдебни разноски, въз основа на които се образуват множество изпълнителни дела, по които на дружествата се начисляват допълнителни разноски (за такси в изпълнителното производство, за адвокатско възнаграждение).

Предложението за въвеждането на такова своебразно рекламационно производство е свързано и със задължение на Република България, произтичащо пряко от Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за алтернативно решаване на потребителски спорове, срокът за транспониране който е изтекъл още през 2015, за насърчаване на търговците да разпространят алтернативни методи за решаване на правни спорове. Съгласно докладите за изпълнение на директивата е отразено, че България е една от страните с най–ниска степен на реални мерки по осигуряване на ефективно действие на тези способи. Една от основните причини е ниската разпространеност на информация за потребители и търговци за тази възможност.

Така изготвените предложения за законодателни промени са оповестени пред съдийската общност на проведената от ВСС национална съдийска конференция в гр.Бургас през месец юни 2019г., обсъдени са и са взети предвид изразените становища на колегите от цялата страна. Настоящият вариант на предложенията е в обобщен и прецизиран вид. Към него са добавени и нови идеи, както и подробни мотиви за всяко от направените предложения.

Предвид обстоятелството, че ВСС не разполага със законодателна инициатива и с цел постигане на по-голяма подкрепа, комисията счита за целесъобразно изготвените предложения да бъдат изпратени на субектите, разполагащи с такава, а именно парламентарно представените партии, Министерство на правосъдието и омбудсмана на Република България.

Главният прокурор пита КС дали може държавният глава и вицепрезидентът да бъдат разследвани за престъпления от общ характер

Предишна новина

Лекция за обществените поръчки като способ за предотвратяване на корупцията се проведе в Пловдив

Следваща новина

Коментари

12 Коментара

 1. 12
  льольо | нерегистриран
  1
  0
  До коментар #4 от " | нерегистриран":
  Абсолютно си прав . Адвокатите разбират "отказа от правосъдие" като отказ да имат възможност да водят всевъзможни излишни дела. Бих добавил и за изпълнителните производства - добре , имаш изпълнителен лист , но това не означава 2 минути след като си го взел да тичаш при ЧСИ , за да натовариш другата страна с разноски . Трябва да има и там някаква предварителна процедура за доброволно плащане . "Лошото" е , че ако се приемат подобни промени за искови и изпълнителни производства делата могат да намалеят , а има доста заинтересовани и силни лобита ….да не намалеят .

  А направо да се напише да поканят длъжника на вечеря и да му дадат да опъне жената на кредитора не искаш ли? Теб са те канили преди това - не си платил, водили сте дело (напътили са ви към медиация) - не си платил, осъден си с влязло в сила решение - уведомен си за решението - не си платил, и после мрънкаш, че кредиторът си образувал изпълнително дело, за да си събере парите, които му дължиш?!

 2. 11
  льольо | нерегистриран
  1
  0

  ""ако е направено искане от ищеца в исковата молба за постановяване на решение по чл. 239 ГПК и не е подаден отговор на исковата молба от ответника, съдът може да изпрати ново предупреждение до ответника, че ако не вземе становище в 1 - месечен срок по предявения иск, ще постанови решение по чл. 239 ГПК в закрито съдебно заседание, като му разяснява отново смисъла и значението на това. Ако ответникът не подаде становище, съдът постановява решение по чл. 239 ГПК в закрито заседание, когато са налице предпоставките за това"."

  Да, пет пъти го питайте тоя ответник дали ще изпрати отговор или не. Какви са тия малоумия - да не е спал! Ищецът едно нещо да не изпълни в срок и го отсвирват, на ответниците им се молят по 5 пъти.

 3. 10
  | нерегистриран
  6
  -7

  Да върнат старата касация с по-висок праг например 50 000 лева.Всички ще си отдъхнем

 4. 9
  | нерегистриран
  13
  0

  Какви точно са промените в 248 нещо не разбрах то сегашния текст си е точно такъв. 248 трябва да се отмени в най- лошия случай да остане само за необжалваеми решения. Поне половината от частните дела няма да ги има.

 5. 8
  достатъчно ще е | нерегистриран
  13
  -7

  да премахнат заповедното производство и да върнат стария ред по чл.237 ГПК /отм./

 6. 7
  | нерегистриран
  11
  -9

  Само обявяване на решението в зала е читаво...

 7. 6
  | нерегистриран
  21
  -6
  До коментар #5 от " | нерегистриран":
  Поне признатите и платените в хода да не се гледат в зала...

  Много са добри предложенията . След като има проблем с бройките на делата /повечето за много малки суми/ , трябва да се търсят причините и да се набележат мерки за намаляването им . А мерките са ясни - елементи на посредничество , медиация , извънсъдебни процедури с участие на адвокати и нотариуси , арбитраж . По-малко дела - по-бързо и качествено правосъдие . Ако съдът е затрупан - следва писане на глупости , бавене на делата , саморазправа и недоволство в обществото . Дано ВСС осъзнае , че не може да е само наблюдател на случващото се в правораздаването , особено пред районните съдилища ...

 8. 5
  | нерегистриран
  9
  -1

  Поне признатите и платените в хода да не се гледат в зала...

 9. 4
  | нерегистриран
  20
  -3
  До коментар #2 от "Амин | нерегистриран":
  Какъв отказ, прекратява се порочна практика. преди да се заведе сламката за давност в съда, и то рабирасе разбиваме по периоди от два три месеца в отделни искове, всеки с по 300лв хонорар, то сламката трябва да се заведе пред монополиста. Това е смисълът. Както го въведоха за бившите 226 увреден срещу застраховател. Съдът е крайна инстанция като не могат да се разберат извън него. Навсякъде в белите страни е така. Иди ти в Щатите да водиш дела за по 50 лв погасени по давност. Ще ти махнат главата от разноски. Делата без зала-то по регресиите застраховател -затрахиеател и без това никой не се явява. те преимуществено ще са така. Щом при становище се насрочва.

  Абсолютно си прав . Адвокатите разбират "отказа от правосъдие" като отказ да имат възможност да водят всевъзможни излишни дела. Бих добавил и за изпълнителните производства - добре , имаш изпълнителен лист , но това не означава 2 минути след като си го взел да тичаш при ЧСИ , за да натовариш другата страна с разноски . Трябва да има и там някаква предварителна процедура за доброволно плащане . "Лошото" е , че ако се приемат подобни промени за искови и изпълнителни производства делата могат да намалеят , а има доста заинтересовани и силни лобита ….да не намалеят .

 10. 3
  | нерегистриран
  24
  -8

  Аз предлагам отмяна на актуалния ГПК и връщане на предходния ГПК - без заповедни производства, и без ВКС - цензур на кас.производство и квази-тълкувател и уеднаквител на съд.практика !

 11. 2
  Амин | нерегистриран
  19
  -3

  Какъв отказ, прекратява се порочна практика. преди да се заведе сламката за давност в съда, и то рабирасе разбиваме по периоди от два три месеца в отделни искове, всеки с по 300лв хонорар, то сламката трябва да се заведе пред монополиста. Това е смисълът. Както го въведоха за бившите 226 увреден срещу застраховател. Съдът е крайна инстанция като не могат да се разберат извън него. Навсякъде в белите страни е така. Иди ти в Щатите да водиш дела за по 50 лв погасени по давност. Ще ти махнат главата от разноски. Делата без зала-то по регресиите застраховател -затрахиеател и без това никой не се явява. те преимуществено ще са така. Щом при становище се насрочва.

 12. 1
  Отказ от правосъдие | нерегистриран
  11
  -19

  Това означават голяма част от предлаганите промени!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.