Промени в Правилата за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения на съдии по реда на чл. 233, ал. 6, изречение първо от Закона за съдебната власт (ЗСВ) ще обсъди във вторник Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Това става ясно от дневния ред на кадровиците.

Отделно от това, работна група към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ е изготвила и предложение за даване на възможност на председателите на съдилищата и ръководителите на прокуратурите да определят допълнително финансово стимулиране за онези магистратии, които работят не само най-бързо, но и най-качествено. Последното ще бъде предложено на създадената миналата година работна група за изготвяне на изцяло нов механизъм за заплащане на труда на магистратите и служителите в системата и евентуално ще бъде включено в него.

Предложенията за промени в чл. 233, ал. 6 ЗСВ

Според предложенията на Комисията по натовареност към Съдийската колегия, общият размер на допълнителните възнаграждения, изплащани на съдиите в съответния орган на съдебна власт,  не може да надвишава 4 месечни възнаграждения годишно (в т.ч. и възнаграждението за ранг), определени към последното изплатено в пълен размер трудово възнаграждение. Размерът на допълнителното възнаграждение на съдиите се определя съобразно степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт, определена по чл.30, ал.5, т.12  ЗСВ с ежегодния анализ и отчет на степента на натовареност на органите на съдебната власт, както и съобразно степента на натовареност на органа на съдебната власт, в който съдиите са командировани. Допълнителното възнаграждение на командирован съдия се изплаща по реда на чл.227, ал.6 ЗСВ от съда, в който магистратът е назначен, след извършване на корекция по бюджета, по предложение от административния ръководител на съда, в който магистрата е командирован.

Ежегодно, в срок до 31 юли на текущата година, ВСС определя с решение органите на съдебна власт, които отговарят на условията в настоящите правила за изплащане на допълнително трудово възнаграждение на съдиите в съответния орган на съдебна власт при установена съответна степен на натовареност за предходната година. При изготвяне на решението ще се отчитат следните данни за предходната календарна година: средномесечен брой постъпили дела на съдия в съответния орган на съдебна власт, при действителна натовареност; средномесечен брой приключени с обявени актове дела на съдия в съответния орган на съдебна власт, при действителна натовареност; средномесечен брой приключени дела с постановен акт по същество /решения по чл.235, ал.5 ГПК, присъди, решения по нахд и решения по чл.78а НК/ на съдия в съответния орган на съдебна власт, при действителна натовареност; средномесечен брой постъпили първоинстанционни и касационни дела на съдия в административните съдилища, при действителна натовареност;  средномесечен брой приключени с обявени актове първоинстанционни и касационни дела на съдия в административните съдилища, при действителна натовареност;  средномесечен брой първоинстанционни и касационни административни дела с постановен акт по същество на съдия, при действителна натовареност, средномесечен брой приключени дела от съдия във ВКС и ВАС при действителна натовареност съобразно групите дела, включени при случайното разпределение и данните от годишните отчетни доклади на ВКС и ВАС.

При отчитане на тези данни ще се взимат предвид приключили дела с обявени актове към датата на решението за промяна на правилата. Въз основа на данните за средният общ брой постъпили, приключени и приключени с акт по същество дела по критериите по ал.4, ал.2, комисия “Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” ще изготвя предложение до Съдийската колегия за определяне степента на натовареност на съответния съд както следва: 

1. изключително натоварен- по всички показатели има превишение над общите средни стойности за съответното ниво с 20% или повече;

2. високо натоварен- по всички показатели има превишение над общите средни стойности  за съответното ниво от 10% до 20%.

3. средно натоварен-  по всички или по част от показателите е налице превишение до 10 %, както и в случаите, при които показателите са до 10% под средните стойности от общите средни стойности за съответното ниво;

4. ниско натоварен –  всички или част от показателите са под средните стойности за съответното ниво.

При преценка степента на натовареност се съпоставят само органи на съдебната власт от  съответното ниво – районен, окръжен, административен и апелативен съд.  Върховният касационен съд и Върховният административен съд ще се считат изключително натоварени.

Срещу изготвеното предложение за определяне на степен на натовареност на Комисията административният ръководител на съответния съд може да подаде възражение до комисия “Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” в 1-седмичен срок от уведомяването за решението. В случай, че възражението не бъде уважено, то се внася за разглеждане от Съдийската колегия. Съобразно определената степен на натовареност Съдийската колегия ще приема решение за изплащане на допълнително трудово възнаграждение както следва:

1.            До 4/четири/ основни месечни възнаграждения за съдиите в изключително натоварените съдилища;

2.            До 3/три/ основни месечни възнаграждения за съдиите във високо натоварените съдилища;

3.            До 2 /две/ основни месечни възнаграждения за съдиите в средно натоварените съдилища;

4.            До 1/едно/ основно месечно възнаграждение за съдиите в ниско натоварените съдилища.

Размерът на допълнителното трудово възнаграждение се определя общо за съответния орган на съдебната власт, като се разпределя по равно между съдиите, пропорционално на реално отработените месеци, но не по-малко от 6 месеца, включително времето на ползване на платен годишен отпуск, като се изключва времето, през което същите са ползвали неплатен отпуск, отпуск по чл.163 КТ, отпуск по чл.164 КТ или отпуск за временна нетрудоспособност над 15 работни дни през оценявания период. 

Не се изплаща допълнително възнаграждение, ако съдията е работил по-малко от 6 месеца в съответния съд, както и в случаите на влязла в сила присъда, с която е наложено наказание „лишаване от свобода“ за умишлено престъпление; влязло в сила решение за налагане на дисциплинарно наказание за нарушение по чл.307, ал.3, т.1 и 2 ЗСВ; подаване на оставка от съдия, при образувано срещу съдията дисциплинарно производство с предложение за наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“; когато съдия е привлечен като обвиняем за извършване на умишлено престъпление от общ характер, до приключване на наказателното производство;  при висящо дисциплинарно производство, образувано за нарушение по чл.307, ал.3, т.1 и 2 ЗСВ, в случай, че дисциплинарното нарушение е извършено през съответната година – до приключване на производството. При приключване на дисциплинарното производство без налагане на се определя допълнително възнаграждение в съответствие с правилата. След заличаване на дисциплинарното наказание на съдия през календарната година, може да му бъде определено допълнително възнаграждение.

Изплащането на допълнителните възнаграждения ще се извършва ежегодно, с бюджетни средства от параграф 01-00 „Заплати“ и след изплащане на всички финансови задължения на съответния орган на съдебната власт към съответния период. Средствата за допълнителни възнаграждения по правилата, както и социалните, здравните осигуровки и задължителното пенсионно осигуряване, ще се начисляват и изплащат в рамките на одобрения за текущата година бюджет на съответния орган на съдебната власт.

Идеята на Комисията е още правилата да влязат в сила от датата на приемането им от Съдийската колегия.

Допълнително финансово стимулиране на работещите качествено магистрати

И досега работещите бързо съдии, прокурори и следователи, които спазват законоустановените срокове, бяха предвидени за допълнително възнаграждение в Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, приети с решение на Пленума на ВСС. Сега обаче работна група към Комисията по натовареност към Съдийската колегия предлага освен за бързина, такава възможност да има и за качество на работата.

Според предвидените от работната група промени, размерът на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в течение на годината на магистратите следва се определя съобразно индивидуалната оценка от резултатите от дейността, със заповед на съответния административен ръководител. При изготвяне на оценките административните ръководители се подпомагат от помощни комисии, които включват от заместник на административния ръководител и 3 до 9 редовни членове, избрани от общото събрание на съдиите/прокурорите от съответния орган на съдебна власт за срок от 1 година. Процедурата по оценяване се инициира със заповед на административния ръководител, в която се определя оценявания период и приключва с издаване на мотивирана заповед за определяне на индивидуалната оценка въз основа на предложението на помощната комисия и размера на допълнителното трудово възнаграждение.

Индивидуалната оценка на резултатите от дейността на магистратите ще се определя при съобразяване на следните показатели:

1. брой и вид разпределени, разгледани и решени дела на съдията в качеството му на докладчик, спрямо общия брой разпределени, разгледани и решени дела в съответния съд брой разпределени, разгледани и решени дела, в които участва съдията, като член на съдебния състав

2. брой и продължителност на съдебните заседания по делата, разглеждани от съдията в качеството му на докладчик, спрямо общия брой заседания и общата им продължителност в съответния съд брой и продължителност на съдебните заседания, в които участва съдията, като член на съдебния състав

3. брой потвърдени, отменени и изменени решения, определения и присъди спрямо общия брой актове, постановени в съответния съд;

4. брой дежурства

5. брой отработени човекомесеци от всеки съдия

6. цялостен принос на съдията към дейността на съдебния орган през оценявания период и участието му в допълнителни дейности във връзка с функционирането на съдебната власт

7. спазване правилата на Кодекса за етично поведение на българските магистрати

Показателят по т. 3 обхваща влезлите в сила съдебни актове, при съобразяване броя необжалвани от подлежащите на обжалване обжалваните потвърдени или изменени актове и отменените – изцяло или частично, и основанията за това. Показателите на магистратите ще се оценяват по точкова система от 0 до 10, като общата индивидуална оценка се формира като сбор от точките по всички показатели.

При индивидуална оценка от 15 до 30 точки включително, на съдията се изплаща една трета от предвидените допълнителни възнаграждения, при индивидуална оценка от 31 до 50 точки включително – две трети, а при индивидуална оценка от 51 до 70 точки – пълният размер на допълнителните възнаграждения.

Още по темата

Две години условно получи данъчната служителка, хваната с подкуп

Предишна новина

Студенти от УНСС започнаха стаж в КПКОНПИ

Следваща новина

Коментари

12 Коментара

 1. 12
  1 | нерегистриран
  0
  0

  А за съдебните служители, които работят точно тези дела, за които ще награждавате магистратите? Много несправедливо ми се струва. Делата се работят от съдебните деловодители и секретари. Нима те не заслужават да получат допълнително заплати за натовареността? Без увеличение на ранговете ни оставихте, а от 2005 г. не са актуализирани. Сега допълнително материално стимулиране за магистратите. Служителите пак нищо, само да работят да си взимат там хилядото лв заплата с 15 години стаж в системата и да мълчат. Скоро ще търсите под дърво и камък съдебни секретари, ама няма да намерите. Никъде не се учи вече машинопис. Замислете се какъв е начинът да се привличат млади кадри!

 2. 11
  | нерегистриран
  1
  0

  Защо не решат, да направят една адекватна и работеща система за електронно правосъдие? В нея да има възможност делата да се гледат дистанционно и да се разпределят на случаен принцип на съдии от цялата страна. По този начин ще елиминираме шуробаджанащината по населени места, ще има еднаква натовареност на съдиите и куп други позитиви. Да, ще трябва да се променят съдебна карта, ГПК, НПК, АПК и т.н., но всички знаят, че правосъдието ни има нужда от кардинална реформа, а не от плахи промени.

 3. 10
  Зная сеячи и други | нерегистриран
  6
  0
  До коментар #9 от "кой е под тогата, какви са неговите стремежи и желания? | нерегистриран":
  Както казва Бай Ганьо Балкански "имали Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет бол пари дали..." дори по още едно основно месечно възнаграждение за съдиите в ниско натоварените съдилища. Помогнаха на бай Ганя да смъкне от плещите си агарянския ямурлук, наметна си той една магистратска тога – и всички рекоха, че бай Ганьо е вече цял магистрат европеец.

  във нивата -
  в другата нива у нас:
  там ще поникне трънакът, копривата,
  не позлатеният клас.

  Гнило е семето в почвата плодната,
  дето го пръскат они,
  плодове грозни ще бликнат в народната
  нивица, грозни злини.

  Хранят с отрова това поколение,
  с дело, с примери и с реч...
  Бъдеще страшно ще жънем в смущение,
  жънем го даже ний веч...
  Иван Вазов, 1900

 4. 9
  кой е под тогата, какви са неговите стремежи и желания? | нерегистриран
  7
  -2

  Както казва Бай Ганьо Балкански "имали Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет бол пари дали..." дори по още едно основно месечно възнаграждение за съдиите в ниско натоварените съдилища. Помогнаха на бай Ганя да смъкне от плещите си агарянския ямурлук, наметна си той една магистратска тога – и всички рекоха, че бай Ганьо е вече цял магистрат европеец.

 5. 8
  недоразбрал | нерегистриран
  0
  -1

  Този бонус част ли е бонуса за ЧНГ, или е нещо допълнително?

 6. 7
  Служител | нерегистриран
  8
  -3

  А служителите в натоварените съдилища какво - едно нищо отново! Те не обработват делата, които има съдията, те не влизат в зала със същия брой дела като съдията - не! Не стига, че въведоха ЕИСС, която е в пъти по-сложна и бавна и отнема тройно повече време да обработиш едно дело, а като имаш и 15 за деня, се налага да останеш и след работно време, за да свършиш работа, но нас за хора не ни броят, забравих! Еми аз повече след работно време няма да остана, когато мога тогава ще ги обработвам делата на съдиите, а ако искат по бързо да си ги обработят сами, нали бонуси ще получават!

 7. 6
  | нерегистриран
  25
  0

  Значи първо избираме някакъв измислен вариант 4 уж да преодолеем разликата в натовареността. На следващото заседание разработваме вариант 45444445, че да компенсира натовареността. Ще я изравняване или ще компенсирате своите си послушни калпаци в края на краищата?! То верно в тия смутни времена се пробудиха най- долни тоталитарни страсти. Мечтаем си вече да се изринете от лицето на системата с гигантските си идиотщини

 8. 5
  | нерегистриран
  17
  -1

  Тоест аз ще постановявам 300 решения на година, друг ще постановява 30 и ще ни мерят кой работи по-качествено. Страшно ще стане.

 9. 4
  Парите и постовете | нерегистриран
  15
  0

  Тази система е пълна с кариеристи и продажници

 10. 3
  | нерегистриран
  8
  -8

  Дано най после има контрол върху актовете които биват отменени ,тъй като ,качествено означава ,че трябва да не са отменя един акт частично или изцяло до ВКС . Ако ВКС отмени акта и е ясно ,че не се спазва съдебната практика въпреки наличието на такава,означава мирис на корупция . Най често председателите са двигатели на поръчки и корупция .

 11. 2
  | нерегистриран
  6
  -5
  До коментар #1 от "shadow of the eagle | нерегистриран":
  Т.6 и 7 за индивидуалното оценяване са толкова абсурдни, че просто няма смисъл да бъдат коментирани и въобще идеята за индивидуално оценяване на отделните съдии ще създаде такива групички по интереси, че в сравнение с нея сегашната атмосфера на интригантство ще ни се стори пасторален роман от края на ХVІІв.

  Горките съдии.

 12. 1
  shadow of the eagle | нерегистриран
  37
  -2

  Т.6 и 7 за индивидуалното оценяване са толкова абсурдни, че просто няма смисъл да бъдат коментирани и въобще идеята за индивидуално оценяване на отделните съдии ще създаде такива групички по интереси, че в сравнение с нея сегашната атмосфера на интригантство ще ни се стори пасторален роман от края на ХVІІв.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.