Съдът трябва да реши дали религиозната принадлежност е условие за постъпване на работа

Съдът трябва да реши дали религиозната принадлежност е условие за постъпване на работа
Съдът на Европейския съюз тълкува правото на ЕС, за да се гарантира, че то се прилага еднакво във всички страни от Съюза, и разрешава правните спорове между националните правителства и институциите на ЕС.

Националните съдилища са длъжни да балансират правото на религиозните организации на автономия и самоопределяне и правото на недискриминация и равно третиране на служителите. Това стана ясно от прессъобщението, публикувано от Съда на Европейския съюз. Според Генералния адвокат Евгени Танчев, професионалните изисквания за принадлежност  към религиозната общност, поставени от религиозните организации, не са незаконосъобразни, но подлежат на съдебен контрол, за да се избегне дискриминацията на основа вяра.

Казусът

Вера Егенбергер кандидатства за работна позиция, обявена от Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung (Евангелско общество за дякония и развитие – бел.прев.), спомагателна организация на Протестантската църква в Германия, субект на частното право, и която изключително преследва благотворителни, милосърдни и религиозни цели. Работата, която е за определен срок от 18 месеца, изисква изготвянето на доклад за спазването от страна на Германия на Международната конвенция на ООН за премахване на всички форми на расова принадлежност и дискриминация.

Това включва публично и професионално представителство на Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung и координация на процеса на формиране на мнение в рамките на тази организация. Обявата изисква членство в Протестантска църква или църква, която е член на Cooperative of Christian Churches in Germany (Сдружението на християнските църкви в Германия – бел.прев).

Г-жа Егенбергер не е назначена на поста. Тя твърди, че това е така, защото не принадлежи към религиозна общност. Затова тя предявява иск пред Германските трудови съдилища за изплащане на обезщетение в размер на около 10 000 евро, твърдейки, че е била дискриминирана на основание вяра.

За да определи дали, от гледна точка на правото на ЕС, г-жа Егенбергер е пострадала от неправомерна дискриминация, или по-скоро е била подложена на основателно неравно третиране, Bundesarbeitsgericht (Федерален съд по трудови спорове, Германия) отправя поредица от запитвания до Съда. По-специално, той иска Съдът да изясни степента, в която професионалните изисквания на религиозните организации, които се позовават на църковната привилегия за самоопределение, могат да бъдат контролирани съдебно.

Bundesarbeitsgericht заявява, че съгласно германското право, подобен съдебен контрол се ограничава до контрол за истинност, въз основа на собствените разбирания за религията, определена от вярата. Той също иска насоки за това как да бъдат балансирани конкурентните интереси, а именно свободата на религиозно самоопределяне и правото на едно лице да не бъде дискриминирано въз основа на религия или вяра, от една страна, и правото на самоопределяне и автономност на религиозните организации от друга.

Становище на Генералния адвокат Евгени Танчев

В становището си генералният адвокат Евгени Танчев изтъква, че Директива 2000/78/ЕО на Съвета, която има основно приложение за разрешаването на спора (наричана по-нататък "Директивата"), съдържа специална разпоредба за справяне със специфични положения, при които религиозните организации могат законно да упражняват неравно третиране въз основа на вяра.

Това правило определя параметрите на стандарта на съдебния контрол, който се упражнява, при оспорване на позицията на дадена религиозна организация, че неравното третиране въз основата на вяра не представлява неправомерна дискриминация. Т.е., поради естеството на въпросните действия и контекста, в който се извършват, представлява ли религията или убежденията на дадено лице основно, законосъобразно и оправдано професионално изискване, като се има предвид същността на организацията?

Първо, Генералният адвокат Танчев счита, че работодател като Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung или църквата от негово име, не може сам да определя дали принадлежността на кандидата към определена религия, поради естеството на въпросните дейностите или контекста, в който се извършват, представлява основно, законосъобразно и оправдано професионално изискване, като се има предвид същността на работодателя/църквата.

Докато съдебният контрол върху същността на църквата следва да бъде ограничен, това не означава, че съдът на държава-членка трябва да бъде освободен от преценката на въпросните действия срещу естеството на дадена религия, да решава дали религията или вярата на дадено лице съставляват основно, законосъобразно и оправдано професионално изискване.

Второ, генералният адвокат е на мнение, че Bundesarbeitsgericht, при преценката дали принадлежността към определена религия за дадени дейности е основно, законосъобразно и оправдано професионално изискване, като се има предвид естеството на дейностите или контекста, в който те се извършват, заедно със същността на организацията, е длъжен да вземе предвид следното:

• правото на религиозни организации на автономия и самоопределяне е основно право, признато и защитено от правото на ЕС. Директивата, и по-специално нейното позоваване на "същността" на религиозните организации, трябва да се тълкува в съответствие с това основно право;

• Държавите-членки имат широка, но не неограничена свобода на преценката по отношение на професионалните дейности, за които религията или убежденията представляват основни, законосъобразни и оправдани професионални изисквания, поради естеството на дейностите и контекста, в който се извършват;

• Директивата трябва да се прилага по такъв начин, че моделът, избран от отделните държави-членки за осъществяване на взаимоотношенията между църквите и религиозните асоциации или общности и държавата, да бъде спазван и да не бъде застрашен;

• думата "оправдан" в Директивата изисква анализ дали професионалните изисквания, които водят до пряка дискриминация на основание религия или убеждения, са адаптирани по подходящ начин, за да се защити правото на Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung на автономия и самоопределяне, в смисъл, че са подходящи за постигането на тази цел;

• думите "действителен, законен" в Директивата изискват анализ на близостта на въпросните дейности до обявената от Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung мисия;

• въздействието, от гледна точка на пропорционалността на законната цел за гарантиране на effet utile (полезния ефект – бел.ред.) на забраната за дискриминация на основа религия или убеждение, трябва да бъде съотнесено към правото на Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung на автономия и самоопределяне, като надлежно се отчита фактът, че директивата не прави разграничение между назначаването и освобождаването от длъжност.

Трето, генералният адвокат отбелязва, че настоящото дело се отнася до спор между два частноправни субекта, което означава, че националните съдилища са длъжни да извършат всички действия, които са в рамките на техните правомощия, за да тълкуват съответното национално законодателство в съответствие с Директивата. Ако обаче националният съд не може да извърши това поради явен конфликт между Директивата и съответните разпоредби на националното право, това задължение престава да действа.

Следователно, ако Bundesarbeitsgericht стигне до извода, че въпросният германски закон не може да бъде тълкуван в съответствие със забраната за дискриминация на основа вяра, която се съдържа в Директивата, средството за защита, предоставено на г-жа Егенбергер според правото на ЕС, би било иск срещу Германия за отговорността на държавата за вреди. Това е така, защото забраната за дискриминация въз основа на религия или убеждения, както е отразена в Хартата на основните права на Европейския съюз, според Генералния адвокат, не е субективно право, което има хоризонтално приложение между частноправни субекти, в ситуация, в която тя се конкурира с правото на религиозни организации на автономия и самоопределение.

----------

Заключението на генералния адвокат не обвързва Съда. Задачата на генералните адвокати е да предложат на Съда, при пълна независимост, правно разрешение на делото, което им е поверено. Съдиите от Съда пристъпват към разисквания по делото. Съдебното решение ще бъде постановено на по-късна дата.

Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор. Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с подобен въпрос.

Държавата ще се съди с Домусчиеви за собствеността върху БМФ

Предишна новина

Роднини на жертвите от Бисер спечелиха дела за половин милион

Следваща новина

Коментари

4 Коментара

 1. 4
  | нерегистриран
  2
  0

  А Вера Егенбергер ще има ли нещо против, при положение, че хал хабер си нямам от медицина да й направя мозъчна или сърдечна операция? Щото ако откаже, ще трябва да я съдят за дискриминация.

  Все пак тя кандидатства за работа в религиозна организация и трябва да има някакви базови професионални познания по материята за позицията за която кандидатства, така както кандидатстващия за хирург трябва да е учил медицина, кандидатстващия за съдия да е учил право, кандидатстващия за пилот в гражданската авиация трябва да знае как да кара самолет ...  Един виц, за да се види, че много от вицовете са по действителни случаи.

  Не много учил и не много умен човек отива в Бюрото по труда да си търси работа. Там му казват:

  - Ами имаме свободно работно място само за лекар.

  - Лекар, лекар! Работа да е!  Та и Веркиния случай като на този!

 2. 3
  х | нерегистриран
  1
  0

  Очевидно генералния адвокат е съвсем безпристрастен неверник. Да се надяваме на повече разум в съда.

 3. 2
  Юрист | нерегистриран
  1
  0

  Въпросът е кога гейовете в Българска правослнва църква ще я съдят за дискриминация по признак сексуална ориентация. Аз ще ви кажа - никога. Познайте защо обаче:

  а) в тези среди няма гейове, а само обикновени ***

  в) те не са дискриминирани по никакъв начин (поне аз досега не съм чул за някой изгонен за федерастия)

 4. 1
  Свиневъда | нерегистриран
  3
  -2

  Търся мюсюлмани за отглеждане на прасета.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.