Съветниците на министрите с недействителен статут?


акви са юридическите аргументи в подкрепа на това твърдение?

Според Закона за администрацията (ЗАдм) има два вида съветници:

1.Съветници, които са държавни служители и са назначени по служебно правоотношение;

2.Съветници, които са членове на политическите кабинети и са назначени на трудово правоотношение.

Де юре и според действащото законодателство трети вид съветници няма, де факто и на практика обаче се оказва, че има – и това са "съветници", назначени на граждански договор, който юридически не им дава право да се наричат съветници, а единствено могат да се наричат консултанти на граждански договор, доколкото този договор не е нищожен спрямо Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Кодекса на труда.

Отделните категории съветници в детайли

Съветници, които са държавни служители и са назначени по служебно правоотношение.

Тази категория съветници е уредена с чл.13, ал.1 от ЗАдм във връзка с Единния класификатор на длъжностите в администрацията (ЕКДА) (Обн. ДВ, бр.18 от 5 март 2004 г., изм. ДВ., бр.71 от 12 авг. 2008 г.) в длъжностно ниво Б1 се допускат "съветници-държавни служители" единствено и само "в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет".

Изчерпателно, изрично и императивно изброяване на министерствата не е направено.

Това означава, че "съветници-държавни служители", назначени по служебно правоотношение в администрациите на отделните министерства не се допускат и не може да има.

Съветници, които са членове на политическите кабинети и са назначени на трудово правоотношение.

Тази категория съветници е уредена с чл.28, ал.4 от ЗАдм, в който се казва: "Дейността на политическите кабинети на министър-председателя и на министрите се подпомага от съветници по определени въпроси, които не могат да изпълняват функции на управление, от експерти и от технически сътрудници."

Тоест, законът изрично допуска в политическите кабинети на министрите да има назначени съветници, които, забележете, според ал.5 на същия член са назначени само и единствено на трудов договор, а не на служебен и още по-малко на граждански договор.

В ал.4 е казано и че тези съветници "не могат да изпълняват функции на управление". Сигурно има случаи, при които това не се спазва, и може би в някои министерства тези съветници разпореждат на служителите, но този въпрос няма да бъде разглеждан, тъй като те поне имат законен статут за разликата от третата категория "съветници", назначени на граждански договор в министерствата.

"Съветници" в министерствата, назначени на граждански договор.

Тези "съветници" са абсолютно незаконни. Както е детайлно описано в предходните две точки, единствените съветници, които ЗАдм допуска да има в министерствата, са тези, назначени в политическите кабинети на министрите на трудово правоотношение (чл.28, ал.4 от ЗАдм).

Това се потвърждава допълнително и от устройствените правилници на министерствата, които се приемат с постановления на Министерския съвет, което е подзаконов нормативен акт от доста висока степен.

Според отношението на устройствените правилници на министерствата към съветниците на министрите министерствата могат да се квалифицират в три категории:

а) Министерства, в чийто устройствени правилници детайлно и законосъобразно е уреден статутът на длъжността съветник в политическия кабинет.

Такива са:

Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на извънредните ситуации, Министерство на здравеопазването.

б) Министерства, в чийто устройствени правилници по някакъв начин, дори и спорен, е уреден статутът на длъжността съветник в политическия кабинет.

Такива са:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на държавната администрация и административната реформа, Министерство на финансите.

Спорното уреждане при тази категория министерства е, че в самия устройствен правилник никъде не е уреден статутът на длъжността съветник в политическия кабинет, особено в съответната глава за състав и структура на политическия кабинет, а изброяванията в устройствените правилници се тълкуват като изчерпателни и изрични. В същото време това все пак е направено в приложение към съответния устройствен правилник, което обаче няма нормативен характер и съдържа само численост на позволения от самия устройствен правилник състав на персонала.

Уредбата на статута на длъжността съветник в политическия кабинет, направена по този начин, е доста спорна, но поне е направен такъв опит.

в) Министерства, в чийто устройствени правилници по никакъв начин не е уреден статутът на длъжността съветник в политическия кабинет.

Това означава, че в тези министерства не трябва да има никакви лица, които се титулуват "съветник на министъра".

Такива са:

Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на транспорта, Министерство на културата, Министерство на правосъдието, Министерство на земеделието и храните.

В част от тези министерства обаче явно този въпрос е обсъждан, защото от опциите, които дава чл.28, ал.4 от ЗАдм, в устройствените им правилници за хората, които ще съветват министрите, е избрана титлата "експертен сътрудник" към политическия кабинет.

Изложеното дотук се потвърждава и от финансово-счетоводния процес, актове и уредба в министерствата. На т.нар. "съветници" в министерствата, назначени на граждански договор, се заплаща според бюджетно-счетоводната класификация от §§ "Персонал извънтрудови правоотношения", а не от § "Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения", група сметки 604 "Разходи за заплати, други възнаграждения и провизии за персонала".

Тоест, дори според бюджетно-счетоводната система на министерствата тези "съветници" са просто консултанти на граждански договори.

На практика обаче в почти една трета от министерствата има информация за "съветници" на граждански договори, което пък е съвсем незаконно, някои от които активно се титулуват "съветник на министъра". Признаците на това активно титулуване са: изработени табели на вратите на кабинетите с тази титла, визитки, участия в преговори с Европейската комисия и вписване в официалния протокол с недействителна титла, подписване на резолюции и други административни актове, харчене на публични пари (под формата на служебни коли с шофьори, служебни мобилни телефони, кабинети, обзаведени с хладилници, мебели и т.н., представителни разходи за гости, командировъчни).

Какво става обаче с актовете, които издават, с бюджетните публични средства, които разходват, и каква отговорност носят?

- Административните актове, включително резолюциите и нарежданията, които издават, са нищожни на основание чл.146, т.1 от АПК поради липса на компетентност.

Както е известно, нищожността по чл.146, т.1 от АПК е винаги абсолютна и не подлежи на саниране.

Проблемът, който възниква, е за пред третите лица, защото в повечето случаи съответният министър, когато не е юрист, заблуден от тези мними "съветници", ги афишира като свои съветници. Поради което третите лица, включително и служители на Европейската комисия, предполагат, че преговарят с оправомощени длъжностни лица от висок ранг и протоколират действията на тези "съветници" и впоследствие следят тяхното изпълнение.

- Бюджетните публични средства, които тези лица разходват, в доста случаи са бюджетен разход, извършен без правно основание.

Такива разходи са разходите, които се свързват с висока законна позиция в политически кабинет, обикновено полагащи се на заместник-министрите (служебни коли с шофьори, служебни мобилни телефони, кабинети, обзаведени с хладилници, мебели и т.н., представителни разходи за гости, командировъчни). Оказва се обаче, че лица по граждански договори също ги ползват, което е незаконно дори и да е упоменато в гражданските им договори, защото: тези привилегии се полагат на политически лица (министри, заместник-министри, началници на политически кабинети, парламентарни секретари), защото не може държавните служители, включително тези с висок ранг като началниците на отдели, да са по четирима човека в кабинет, да подписват и да носят отговорност за милиони левове, а човек на граждански договор, който не носи управленска и дисциплинарна отговорност за действията си, да получава висока заплата и освен това да му се дават всички гореизброени екстри, полагащи се на заместник-министър или на законен съветник, назначен на трудов договор в съответния политически кабинет.

- Това са лица, които обикновено осъществяват управленски функции, без да носят управленска отговорност. Те не носят и дисциплинарна отговорност. Не са длъжни да спазват и етичните правила, касаещи държавните служители и политическите лица, защото не попадат в нито една от двете категории.

Единствената отговорност, която могат да носят, е договорната отговорност, а ако гражданският им договор е сключен в противоречие със ЗОП, носят деликтна гражданска отговорност.

Възниква въпросът защо обикновено се подхожда така и се заобикаля законът и какъв е проблемът тези хора да се назначат на трудов договор в съответствие чл.28, ал.4 от ЗАдм, като това се отрази и в устройствения правилник на съответното министерство.

Причините за
това могат да
бъдат различни.

- В някои от случаите може да става дума за хора, които преди това са били младши експерти в съответното министерство, имали са лоши резултати в работата си (например юрисконсулти, които си губят 70% от делата), нямат необходимия стаж, за да бъдат повишени, и няма други възможности заплатите им да бъдат повишени. В този случай те не биха отговорили и на изискванията да бъдат назначени по трудово правоотношение в политическия кабинет на министъра. Тогава с един граждански договор, представляващ заобикаляне на Закона за държавния служител и на Закона за администрацията, те биват обявявани за "съветници".

- В други случаи става дума за квалифицирани хора с опит и стаж, но заемащи позиции, несъвместими с трудов договор, например управители на частни фирми, хора, заемащи официална длъжност в друго ведомство, и т.н. По този начин се заобикалят изискванията на Търговския закон и на Кодекса на труда.

"Съветници" в
министерствата,
чийто граждански договор е нищожен

В повечето случаи се оказва, че дори гражданските договори на тези мними "съветници" са нищожни, дори и те да се приравнят на консултанти по граждански договори и да спрат да се титулуват и наричат "съветници". Тук се наблюдават два различни случая:

- мними "съветници" с възнаграждение над 1250 лв. месечно

В повечето случаи в гражданските договори на тези лица се предвижда възнаграждение над 1250 лв. месечно, което прави 15 000 лв. годишно. Това автоматично надвишава праговете по чл.2, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Което от своя страна прави гражданския договор нищожен на основание чл.120а, ал.2 във връзка с чл.15, ал.6 от ЗОП (в този случай би следвало да се носи и отговорност по чл.129, ал.1 от ЗОП).

Понякога се правят елементарни опити за заобикаляне, като се сключва 6-месечен договор, за да се слезе под праговете, и после с анекс се удължават с още 6 месеца, но това е жалко, защото праговете се изчисляват годишно, а анексите са забранени и нищожни по чл.43 от ЗОП.

- мними "съветници" с възнаграждение под 1250 лв. месечно

В част от случаите в гражданските договори на тези лица се предвижда възнаграждение по-малко от 1250 лв. месечно.

На първо място това не означава, че не са надхвърлени праговете по чл.2, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, защото бюджетната класификация на министерствата не отговаря на Класификатора (КОП) по ЗОП (Common Procurement Vocabulary (CPV) по европейското право). Например от код 45500000-2 до код 99100000-1 по КОП (CPV) се покриват от един бюджетен параграф – §§ 0202 "Персонал извънтрудови правоотношения". Как тогава се следи за разделянето и избягването на обществените поръчки с един бюджетен подпараграф спрямо 1800 кода по ЗОП? Тук Агенцията за обществени поръчки и Министерство на финансите би следвало да помислят за уеднаквяване на класификациите, защото въпросът е сериозен.

Да приемем обаче идеалния случай, в който гражданският договор на мнимия "съветник" не надвишава 15 000 лв. годишно. Тогава той пак е нищожен, но този път като прикрит трудов договор, поради противоречие с трудовото законодателство, защото мнимият "съветник" ползва всички екстри на един работник/служител – целогодишен кабинет при работодателя, целогодишно работно място с компютър, бюро и т.н. Работата му е свързана с престиране на труд за определено време (както е уредено в Кодекса на труда), а не с постигането на определен резултат, както е по ЗЗД. Този случай представлява и заобикаляне на осигурителното законодателство, но тук също няма да се отклонявам от темата. Важното е, че и договорите с възнаграждение под 1250 лв. месечно обикновено също са нищожни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на всичко гореизложено могат да бъдат направени следните изводи:

1. Съветници в министерствата могат да бъдат назначавани само по трудово правоотношение, и то като членове на политическия кабинет (чл.чл.28, ал.4 от ЗАдм), и то ако това е предвидено с изрична разпоредба в устройствения правилник на съответното министерство.

2. Не могат да съществуват съветници, назначени по граждански договор в министерствата. В такива случаи те се приравняват на консултанти по граждански договор, доколкото гражданският договор не противоречи на ЗОП, КТ и осигурителното законодателство.

3. Актовете, издадени от "съветници" на граждански договор в министерствата, са нищожни (чл.146, т.1 от АПК), а бюджетните средства, изразходени за техните "привилегии", ако не са изрично предвидени в договора, са публични средства, разходвани без правно основание.


Престъпления срещу финансовите средства на Европейската общност

Предишна новина

ВАС трябва да бъде "възстановен" и в Закона за нормативните актове *

Следваща новина

Коментари

5 Коментара

 1. 5
  Louis Vuitton Tassen | нерегистриран
  0
  0

  Today <a href=http://www.louisdedetaschen.com/>Louis Vuitton Taschen</a> you can do clothes shopping <a href=http://www.louisvonlineoutlet.com/>Louis Vuitton</a> online without the <a href=http://www.louisvuittonuficialeborse.com/>Borse Louis Vuitton</a> hassle of leaving your <a href=http://www.louisvuittonsitosito.com/>Louis Vuitton</a> home, no cramped fitting <a href=http://www.louisvuittonwinkelen.com/>Louis Vuitton</a> rooms, looking for the <a href=http://www.louissacsacpascher.com/>Louis Vuitton</a> right clothes before <a href=http://www.louisborseborseoutlet.com/>Borse Louis Vuitton</a> making a purchasing decision. <a href=http://www.louisvuittonsoldessacsac.com/>Sac Louis vuitton</a> here is a wide choice <a href=http://www.louistassentassenprijzen.com/>Louis vuitton</a> of clothes online as compared<a href=http://www.louisonlineonlineshop.com/>Louis Vuitton</a> to retail stores. When it <a href=http://www.louisvsoldes.com/>Louis Vuitton</a> comes to buying baby clothes <a href=http://www.louisvuttonutlet.com/>Louis Vuitton Taschen</a> online, There are <a href=http://www.louisitsitoufficiale.com/>Louis Vuitton</a> different types of designer baby <a href=http://www.louisvuittontastaschen.com/>Louis Vuitton Tassen</a> clothes available.

 2. 4
  ************* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3
  hermes bags | нерегистриран
  0
  0

  on here? Has Lynnie been replaced by a pod blogger?Nothing so serious! But really, who could look at this Prada purse and not fall in love? It is <a href="http://www.guccibagshandbags.co.uk">gucci replica</a> ar your unique style. Depending on Based on personal preference, lots of women women do without any with no luxury designer handbag altoget <a href="http://www.louisvuittonbagshandbags.co.uk">louis vuitton handbags</a> immediate collection chat technique may well also necessarily mean more, do not overlook to verify out.and terrificfew companies to very carefully <a href="http://www.replicasonline.org.uk">replica watches</a> louis vuitton outletsIf you notice your carriers connected with Hermes, you could experience that youll go back to the standard classy <a href="http://www.hermesreplicabagshandbags.co.uk">replica hermes</a> One might argue that any woman hooked to fashion trends is downright incomplete with out a chic designer bag. One cannot fault a woman who uses <a href="http://www.hermesbagssaleshop.co.uk">hermes bag</a> a variety of there are lots of satchels for sale in hues similar to environmentally friendly, orange, black and reddish. A satchel design tote designer handbag and thinks that the price is overly costly, there is now a quick fix. Its called replica handbags! Yes that is correct, an <a href="http://www.louisvuittonbagshandbags.co.uk">louis vuitton handbags</a> second is brand new but fake though. It is very hard to tell the real ones from these two types in that they look nearly the same whether in <a href="http://www.guccibagshandbags.co.uk">gucci replica</a> Finally the replica artist purses are actual adorable to the eye, accustomed and amount able accoutrements for the best august and baking kinds of <a href="http://www.replicasonline.org.uk">replica watches uk</a> acquainted that your articles wouldnt canyon as a aftereffect of association. a altered point in aeon to still accumulate in angle is a affectionate <a href="http://www.ukrolexreplicass.org.uk">replica rolex</a> might be feeling a bit overpowered as to which Gucci purpose to get. Coupled with the fact that gucci uk bags can be a bit on the overpriced side, <a href="http://www.guccibagshandbags.co.uk">gucci bags</a> N. Makowsky bags. If your cost appears as properly exceptional being real, that potentially is.Erika Kors purses: Eileen Kors is renowned for their brand sq buckles, <a href="http://www.ukreplicahandbagss.org.uk">replica handbags uk</a> bags means owning luxury. It is known to rope big names as spokesmodel during the innumerable campaigns- to launch its products periodically. So, <a href="http://www.hermesbagssaleshop.co.uk">hermes replica</a> Females Cheap Hermes Handbags enjoy trend add-ons greater than men. Some people adore anything at all thats elegant, fashionable, and modern. <a href="http://www.replicasonline.org.uk">uk replica watches</a> new stylish Replica Gucci Handbags to review for you. Thats how much I love you guys — plus, you know, I frigging love Toronto and secretly <a href="http://www.ukrolexreplicass.org.uk">rolex replica</a> in spotting the two versions out. It looks almost indistinguishable from the original in all ways – yet it costs only a fraction of the price of <a href="http://www.guccireplicabagshandbags.org">gucci handbags</a>

 4. 2
  ирина | нерегистриран
  1
  0

  Ами да си върнат парите например, мизерници и изнудвачи

 5. 1
  Megi Tacheva | нерегистриран
  0
  0

  I sega kakvo shte im se sluchi na tezi suvetnici

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.