Представляващият ВСС:

Съветът е пазител на независимостта на съдебната власт

Съветът е пазител на независимостта на съдебната власт
Боян Магдалинчев, представляващ ВСС

На 01 февруари "Правен свят" публикува първата част от интервюто с представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, която бе посветена на предложенията за промени на Административнопроцесуалния кодекс и създаването на Централен административен съд.

Днес ви предлагаме втората част от интервюто с представляващия ВСС:

Г-н Магдалинчев, на какво се дължи това очевидно спокойствие в работата на ВСС, отдавна не сме ставали свидетели на остри реплики между членове на Съвета, познати в предишния му състав.

Може би присъствието на повече върховни съдии с повече житейски опит и мъдрост  допринася за спокойствието. Колегите от Върховния касационен съд са петима и от ВАС двама. Балансирано и разумно е поведението на останалите членове на ВСС, което създава добър микроклимат. Налице е и по-голяма толерантност към другия, който има различно мнение и това не се приема като лично отношение, а като излагане на позиция, на което всеки един от нас има право. ВСС като орган е призван да провежда политика в определени области, поради което е съвсем нормално да има различни мнения и виждания по един и същи въпрос.

За съдия с повече от 30-годишен юридически стаж и член на ВСС какво научихте за Вас, откакто сте пръв сред равни на настоящия кадрови орган?

Може би се научих на повече координация. Не забравяйте, че в състава на ВСС са хора с много опит, с много познания и e недопустим административният метод като подход в работата на ВСС, което налага да се работи с много по-голяма степен на съгласие между членовете на Съвета. Предстои много работа, предстои да се променят и внедрят много неща, както ни задължава и Законът за съдебната власт.

Конституционният съдия Константин Пенчев някога говореше за "кадруване на бели покривки". Издигат ли се най-добрите магистрати по върховете на съдилищата?

С промените в Конституцията се въведе явното гласуване като всички решения на колегиите и Пленума на ВСС се взимат с явно гласуване. Не само това, но и всички заседания на колегиите и Пленума на ВСС се предават онлайн, при което всичко се вижда от Вас журналистите и вие чувате и виждате споровете ни директно така, както са. Отделно от това, в съдебната система изцяло е въведено конкурсното начало при изборите на магистратите, административните ръководители и техните заместници и съдебните служители. Когато някой е показал добър резултат, той се оценява. Там, където не се работи добре, се задвижва механизмът на дисциплинарната отговорност по линия на Инспектората към ВСС или чрез висшестоящия административен ръководител.

При това положение не виждам "белите покривки" да имат възможност да се появят и да оказват влияние върху работата на Висшия съдебен съвет. Приетите решения от колегиите при ВСС могат да бъдат оспорени по съдебен ред от недоволната страна пред ВАС, който се произнася по законосъобразността на приетия от тях акт и този съдебен акт е задължителен за Висшия съдебен съвет.

Защо Съдийската колегия прие декларация, в която остро се осъждаше реакцията на бургаски журналисти, които са били осъдени по две дела заведени от "ловеца на бежанци", както го наричат – "Перата"? Дали не трябваше да изчакате проверката на ИВСС и тогава да реагирате? 

Мисля, че ние взехме едно много балансирано решение в тази посока. Първо, възложихме на Етичната комисия към Бургаския окръжен съд да разгледа случая, с оглед твърденията за начина на водене на заседанието от съдията. Същевременно възложихме и на Инспектората към ВСС да извърши проверка по този въпрос, защото той е органът, който се създаде за тези нужди, цели и потребности на системата. Съдийската колегия не можеше да не вземе отношение по този въпрос при напрежението което назряваше там с този колега.

Ако има прояви от страна на съдията, Инспекторатът към ВСС при проверката ще ги констатира и ще внесе предложение срещу магистрата за образуване на дисциплинарно производство, а ако няма такива нарушения ще откаже да внесе предложение пред колегията в тази насока.  Съжалявам, че резултатът на районния съд е негативен за медиите, но процедурата за проверка правилността на постановените съдебни актове предвидена в Гражданския процесуален кодекс в случая е само инстанционният контрол.

Нито ВСС, нито който и да е друг орган може да се произнесе по този въпрос. Докато висшестоящата съдебна инстанция не се произнесе (ако решението на районния съд е обжалвано пред нея), не можем да кажем нищо и не можем да вземем отношение по съдебния акт. Ако колегата, при воденето на съдебното заседание, е допуснал нарушения на правилата на Етичния кодекс на българските магистрати и това се констатира от Етичната комисия при Бургаския окръжен съд или от Инспектората и се внесе искане срещу него в колегията, тя ще се произнесе по този въпрос. Но предварително, при висяща съдебна процедура, да кажем, че той е лош магистрат или неправилно е постановил съдебния акт, е недопустимо. ВСС е пазител на независимостта на съдебната власт и той не може да не реагира при такъв сериозен проблем, който беше назрял в Бургас, още повече че е замесен съдия, замесен е магистрат. Висшият съдебен съвет е задължен да реагира както в защита на обществения интерес, така и в защита на съдията и недопускане на въздействие върху него при постановяване на съдебния му акт, който да не се основава на доказателствата по делото и на неговото вътрешно убеждение.

Още веднъж искам да подчертая, че става дума за неприключили съдебни производства. С декларацията подсказахме, че не може по този начин психологически да се въздейства на въззивната инстанция при разглеждане на спора пред нея и за постигането евентуално на друг правен резултат като се създава негативна обществена нагласа срещу магистрата и правилността на постановения от него съдебен акт. Не може да се иска от магистрата обективност, независимост и самостоятелност при вземането на решения на базата на закона и доказателствата, а да има силна обществена преса срещу него. Нека да оставим втората инстанция да се произнесе и да каже дали са били правилни тези две решения или не.

Министерството на правосъдието обяви нови идеи за промени в Закона за съдебната власт, една от тях засяга роднинските назначения в съдилищата и администрацията към тях. Когато тази тема се дискутира всички визират ВАС – толкова ли много роднини на магистрати работят във ВАС, казват над 50.

Четох публикациите. Новият председател на ВАС, още при изслушването му пред ВСС в качеството му на кандидат за председател на съда каза, че има. Но той също подчерта, че те са назначени след конкурсна процедура.

Аз специално не съм привърженик на роднинските назначения в една и съща институция и не бих допуснал такова нещо. Но ако има такива, тези хора се стараят много повече тъй като те са подложени на специално наблюдение както от служителите, така и от магистратите в съответната институция, а и от Вас журналистите.

Доста изрядни се оказват магистратите, при 4 195 подадени декларации пред ИВСС едва един не е успял да докаже произхода на средства, надвишаващи 20 000 лв. Това какво ще рече – корупция в съдебната система няма или просто законът не лови тези, които го прилагат.

Това е законово регламентираният начин магистратите да декларират своето имущество и доходи. Миналата година аз лично в периода март - октомври съм подавал три пъти декларации. Веднъж подадох годишната си декларация пред Инспектората, втори път в процедурата за избор на членове на ВСС от квотата на Парламента пред Народното събрание, и за трети път пред Инспектората на ВСС и пред Сметната палата, когато напусках ВАС и встъпвах като член на ВСС.

Допреди влизането в сила на антикорупционния закон нямаше друга длъжност в държавата, освен магистратската, която да е подложена на толкова тежка и силна процедура по деклариране на имуществото и конфликт на интереси, за почтеност и за действия накърняващи престижа на съдебната власт. Разбира се, не мога да се съглася или отрека на 100%, че няма корупция, но не знам дали е повече в съдебната система или на друго място.

"Гнили ябълки" има навсякъде, но ми се струва, че на друго място те са много повече, отколкото в съдебната система. Съдията, прокурорът, следователят освен заплатата си като магистрат няма право на почти никакъв друг доход. Магистратите могат да работят допълнително само като преподаватели или да участват в изготвянето на законопроекти, но и тези доходи се декларират ежегодно.

Тогава защо, според Вас, колегата ви Панов не си е декларирал доходите пред Сметната палата както всички останали?

Отдавам го на това, че може да е забравил да подаде декларация пред Сметната палата в качеството му на председател на ВКС. Ако и мен не ме бяха подсетили служители от администрацията на ВСС може би и аз щях да забравя да подам поредната декларация пред Сметната палата през месец октомври.

Тези дни бях впечатлена от справката за съдия Поликсена Георгиева от Апелативен съд – Велико Търново – 97% от делата й в последните три години преди пенсионирането й са изписани в тримесечния срок, 94% са потвърдени от ВКС. Останаха ли такива съдии?

Има ги. Отидете във ВАС и ще видите как се пишат дела. Не че и там няма съдии, които да забавят работата си с месец, два, но огромната маса ги изписват в едномесечен срок от заседанието, в което делото е обявено за решаване. От деветдесет и трима съдии, вероятно има около десетина, които малко повече бавят делата.

Имайте предвид, че върховните съдии имат не само тази задача. Те имат и тълкувателната дейност, която е една от най-съществените им дейности и е свързана с много напрежение. Средно в месеца върховните съдии имат по две или три тълкувателни дела за решаване. Тълкувателните дела отнемат много време, ако искат да бъдат приети както трябва, много и сериозни са дискусиите и дебатите по тях.

От опита, който Вие имате в правосъдната система, по-добро ли е нивото на магистратите днес, не позволиха ли да станат част от тях заложници на интереси - лобистки, политически?

Определено нивото е по-високо. Първо – както вече споменах, конкурсното начало е въведено изцяло и не се провежда формално. На второ място – ние сме страна-членка на ЕС от 2007 година и сме под наблюдението на Европейската комисия. Механизмът за сътрудничество и оценка е ежегоден, миналата година имахме и два доклада. При нас влезе много различно законодателство от това, което до 2007 година се практикуваше. Европейското законодателство, особено в административното правораздаване, стана ежедневие. Отправянето на преюдициални запитвания, съобразяването с практиката на съда на ЕС, съобразяването с практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, всичко това кара магистратите много повече да четат и да се подготвят, защото съдията не може да реши казусите само на базата на националното ни законодателство, ако по този въпрос има произнасяне на европейско ниво или регламент, или директива. По-подготвени са колегите, животът ни принуди да бъдем различни.

Кога най-накрая ще приключи реформата на съдебната карта у нас, всъщност, тя дори не е започнала? България е в демографска катастрофа, има съдилищата, където има свръхнатовареност и такива, които "нямат работа".

Да, наистина България е в демографска криза. Това е единият момент, което означава износ на жива сила извън пределите на страната. Същевременно у нас демографският фактор е предопределен и от икономическите възможности. Никога не съм си представял, че София ще стане мегаполис. Официалните данни говорят, че в столицата има около милион и триста хиляди души, но аз мисля че са много повече. Това е така, защото хората си намират работа в София. Принудени са да дойдат тук в началото и след това да доведат и семействата си.

Страната се обезлюдява в определени райони и населението се концентрира в няколко големи града. Естествено, там, където са хората, се пораждат и правните спорове. Няма как те да не са повече в София и да са по-малко в провинцията.

Има различни механизми за регулиране на този процес. Единият е законодателна промяна, другият е прерайониране на съдебните райони, прехвърляне на определени съдебни общини от един съдебен район в друг, увеличаване на числеността.

Отпреди 2-3 седмици се работи и по един проект относно заповедното производство. На колегите от Софийски районен съд половината им работа е обвързана с това. Казват, че работата била лека откъм правна квалификация, но тя е обемиста като брой дела. Най-малко едно такова дело отнема половин час. Има идея всички тези заповедни производства да се разпределят измежду всички районни съдии в страната, без значение къде са. Но нека да видим как ще проработи този модел.

Ако се въведат и промените в АПК, които предвиждат закрити касационни заседания във ВАС, то тогава няма да има призоваване, делото идва, разпределя се на съдията, събира се съставът и делото се решава. При това положение ще се ускори разглеждането на споровете, ще се отнеме възможността по една или друга причина някоя от страните да бави процеса, било чрез медицински, било чрез нередовна процедура по призоваване, ще се спести и персонал.

Трябва да се търсят различни подходи за преодоляване на неравномерната натовареност. Има около 5-6 механизма за преодоляване, но предстои и още.

Боян Магдалинчев е завършил СУ “Св. Климент Охридски”. Има близо 40-годишен общ юридически стаж, съдия е от 1982 г, като последователно преминава през всички нива на съдебната система. От 2012 до 2017 г. е заместник-председател на ВАС. За втори път е член на ВСС, като през месец октомври 2017 г. е избран за представляващ на кадровия орган на съдебната власт. 

Пробват да саботират процедурата по избор на нов председател на СГС

Предишна новина

Почина Иван Велинов, бивш председател на Върховния съд и на Съюза на юристите в България

Следваща новина

Коментари

10 Коментара

 1. 10
  ВСС | нерегистриран
  2
  0

  ВСС-пазител и грабител на съдебната власт

 2. 9
  Данъкоплатец | нерегистриран
  4
  0

  ВСС си е МЕШЕРЕ на основата на БКП-партийните "другарски съдилища"! За никаква "независимост" не става въпрос, а за замазване и прикриване на случите на зависимост (-и) в правозащитните и правоприлагащите държавно-частни системи!

 3. 8
  | нерегистриран
  3
  0
  До коментар #7 от "До 4 | нерегистриран":
  Е какво, да викаме по цял ден, че царят е гол ли? Особено при положение, че най-гол е този, който измисли /или по-точно само цитира/ тази бутафория.  Ако царят не знае, че е гол, гол ли трябва да ходи? Какви конкретни мерки се предприемат, за да се облече царят?

 4. 7
  До 4 | нерегистриран
  2
  -1

  Е какво, да викаме по цял ден, че царят е гол ли? Особено при положение, че най-гол е този, който измисли /или по-точно само цитира/ тази бутафория.

 5. 6
  Питър | нерегистриран
  9
  -10

  Браво, страхотно интервю ! Все си мисля, че този състав на ВСС в цялост е по-добър

 6. 5
  Марко | нерегистриран
  4
  -2

  На времето един активист на БКП,когото бяха избрали на някаква длъжност в София,но след издънка отзоваха в провинцията е казвал:  -Какви ги мислихме и правихме ,а то пък какво стана та мани,мани?!

 7. 4
  | нерегистриран
  8
  -5

  Хубави думи, но за съжаление реалностите са малко по-различни. Не мисля, че стратегията на заравяне на главата в пясъка е продуктивна...

 8. 3
  | нерегистриран
  10
  -13

  Благодарим Ви г-н Магдалинчев! Най-накрая се намери някой, който да защити съдиите от всевъзможни упреци, при това да го стори балансирано и с познание за съществуващите проблеми.

 9. 2
  | нерегистриран
  8
  -5

  А дали за Трифон Зарезан ще подрежат гнилата лоза?

 10. 1
  | нерегистриран
  7
  -7

  Има да! В некоя ябълкова градина, засегната и от мана,-)

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.