Петър Дулев, председател на Управителния съвет (УС) на Център за инициативи, обучение и проекти:

Създаването на механизъм за мониторинг на интеграционните и антидискриминационни политики ще влияе пряко на решаването на проблемите

Създаването на механизъм за мониторинг на интеграционните и антидискриминационни политики ще влияе пряко на решаването на проблемите
Петър Дулев, председател на Управителния съвет (УС) на Център за инициативи, обучение и проекти

Какви цели си поставихте с реализацията на проекта "Насърчаване на гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на антидискриминационни и интеграционни политики"?

Главната ни цел е да се увеличи гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политиките в България и в частност на антидискриминационните и интеграционни политики чрез създаване на механизъм за мониторинг на политики по интеграция и антидискриминация. Специфичните цели на проекта също се припокриват с целите на обявената процедура, т.е. чрез насърчаване на активно гражданско участие от страна на лицата в неравностойно положение и насърчаването на обратната връзка от страна на администрацията, да се постигне открито и отговорно управление. Друга цел бе да се формулират и отправят препоръки за подобряване на процесите по предоставяне на услуги в и от администрацията и спазване на етичните норми от държавните служители. И не на последно място да се насърчи диалога между обществеността, в т.ч. гражданите, НПО и администрацията.

Какви резултати очаквахте да постигнете при стартиране на изпълнението на проекта?

При провеждането на конкретните дейности по проекта участваха представители на централните и регионални държавни органи и институции, на местните власти и бизнеса. И това дава основание да считаме, че се повишава взаимодействието между администрацията и гражданите. Нараства и активността на НПО сектора при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги и по-добра регулаторна среда. Убедени сме, че реализацията на проекта е принос в подобряване на социално-икономическата среда в

Каква е стойността на проекта и кога е срокът за неговото изпълнение?

Общата стойност на проекта е 75 708 лв., от които безвъзмездна финансова помощ – 75 708 лв., в т.ч. европейско финансиране 64 351,80 лв. и национално съфинансиране 11 356,20 лв. Срокът за неговата реализация е 27.12.2019 г.

До колко хора реално достигна изпълнението на проекта и кои са ефектите, които набелязвате като осъществени за целите на противодействието на дискриминацията?

Добре осъзнавахме, че постигането на тези цели би било възможно само чрез изграждането на партньорска мрежа между бенефициента по проекта и институциите, ангажирани със законодателството, преките изпълнители на политиките и конкретните потребители, т.е. лицата в неравностойно положение. Проведените предварителни срещи в областна администрация Плевен, община Плевен и в почти всички общини от областта и в институциите на територията бяха много полезни и конструктивни. Това даде отражение в доброто присъствие и активността на целевите групи и институциите на състоялите се събития, предвидени в проекта. Разработените продукти -  изследване върху активността на гражданско участие на лицата в неравностойно положение в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на интеграционни политики, механизъм за мониторинг на анти-дискриминационните и интеграционните политики за хората с увреждания, мониторингова форма за анти-дискриминационни и интеграционни политики и методологията за попълване на мониторингова форма бяха обсъдени и предоставени на участниците, за да достигнат до по-широк кръг от хора.

Кои са следващите стъпки, които Центъра, който ръководите, ще предприеме за намаляване на дискриминационните практики по отношение на хората в неравностойно положение и кои са законовите механизми, които смятате, че имат нужда от доусъвършенстване за превенцията и намаляването на тези негативни явления?

На проведените събития и форуми бяха направени предложения този проект да продължи, да има надграждане на постигнатото, да има устойчивост на проекта и на процеса като цяло. Създавайки механизъм за следене и мониторинг на изпълнението на интеграционните и антидискриминационни политики ще влияе пряко на решаването на проблемите. Насърченото гражданско участие ще означава ангажираност към решаване на проблемите, което ще резултира в по-отговорно гражданско отношение, а от там и в по-отговорно и отворено управление.

Петър Дулев е председател на Управителния съвет (УС) на Център за инициативи,  обучение и проекти (ЦИОП) "Дунав", бенефициент по проект BG05SFOP001-2.009-0132-C01 "Насърчаване на гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на анти-дискриминационни и интеграционни политики", финансиран по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020.

Прокуратурата не трябва да бъде извън съдебната власт*

Предишна новина

Арестуваха над 300 души от калабрийската мафия в Италия, Германия и Швейцария

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.