post-featured-image-90356.jpg

КС ще решава за съответствието с основния закон на "обратната сила" на 10-годишната давност

Конституционният съд разгледа к. д. № 1/2021 г. по искане на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) за установяване на противоконституционност  на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Зако...
post-featured-image-90144.jpg

ВАдвС прати "обратната сила" на 10-годишната давност на дълговете в Конституционния съд

Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) оспори в Конституционния съд (КС) разпоредби от новоприетите промени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с които бе регламентирана 10-годишната давност за дълг...