Тежки условия постави ЦИК за изпълнителя на обществената поръчка за машините за гласуване

Тежки условия постави ЦИК за изпълнителя на обществената поръчка за машините за гласуване
снимка:БГНЕС

Агенцията за обществени поръчки публикува подробности за доставката на 9600 специализирани устройства за машинно гласуване. Те трябва да са с инсталирани системен и приложен софтуер, включително и изходния код, така че да могат да се използват при всички избори, без намеса на доставчика.

Пределната цена от 36 милиона лева включва и логистичното осигуряване на машините, както и обучението на ЦИК, Районните и секционните избирателни комисии при провеждането на предстоящите парламентарни избори догодина.

Обществената поръчка за машините няма да бъде възложена от ЦИК, без да се провеждат преговори с кандидатите поради особените обстоятелства. В процеса на договаряне с кандидатите ще се коментират необходимото време за изпълнение на процедурата по електронно машинно гласуване от един избирател за всеки един вид от избори, процедурата по гарантиране на анонимността на вота при събирането на разписките от гласуването методите за предотвратяване на манипулирането на машинния вот, както и подхода за извършване на поддръжка по време на изборния ден.

Кандидат в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълни услуги с доставка, съгласно законодателството на държавата, в която е установено като всеки кандидат трябва да отговаря на предварително обявените изисквания.

Участник, предложил по висока цена от обявената ще бъде отстранен. На втория етап от процедурата допуснатите, които са поканени от възложителя ще трябва да предоставят първоначална оферта с технически параметри и ценово предложение, а избраният ще трябва да осигури и гаранция за изпълнение на договора в размер на пет на сто от неговата стойност.

От процедурата ще бъдат отстраняван кандидат, които:

- е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс (НК) или престъпления, аналогични на посочените в друга държава членка или трета страна;

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

- е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

- е установено, че:

- е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

- е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

- е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

- обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

- сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

- доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

- опитал е да:

- повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

- получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Минималните изисквания към техническите и професионални способности към кандидатите са: трябва да прилагат система за управление на качеството, съответстваща на стандарт EN ISO 9001, или еквивалентен с обхват внедряване и поддръжка на софтуер за специализирани информационни системи и търговия с IT продукти. Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо – да прилага еквивалентните мерки.

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е до 29 ноември 2020, в 23:59 ч.

Още осем съдилища отложиха дела заради COVID-19

Предишна новина

България стигна първо място по смъртност от COVID-19 в Европа

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    САБОТАЖ | нерегистриран
    6
    0

    Всичко е ясно като бял ден.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.