Текстовете на заповедите на здравния министър от днес (14.05.2020)

Текстовете на заповедите на здравния министър от днес (14.05.2020)

Прикачени файлове

Със свои заповеди, здравният министър Кирил Ананиев, обявява извънредна епидемиологична обстановка. Текста на заповедите публикуваме тук.

 

 

Заповед РД-01-262/14.05.2020г.

На основание чл. 63, ап. 4, 6, и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административиопроцесуалния кодекс и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05. 2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната

НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г:

Не се разрешават посещенията в:

а)   увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;

б)  закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници;

в)  търговски центрове тип МОЛ (представляващи затворени обекти, в които са разположени магазини, заведения, развлекателни центрове и/или офиси, свързани с общи пешеходни пространства), с изключение на банкови и застрахователни офиси, доставчици на платежни услуги, хранителни магазини, аптеки и дрогерии в тях, както и заведения за хранене с открита площ и самостоятелен външен вход.

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училища, университети и в други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а)  провеждането на учебни практики и стажове на курсантите от Академията на Министерство на вътрешните работи, свързани със сигурността и опазването на обществения ред;

б)   провеждането на обучения от:

ба)  учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;

бб)  учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността;

бв)  учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение);

бг)  лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства;

бд)  висшите училища, които извършват първоначално и периодично обучение на инструктурите;

бе)  учебните центрове, които извършват специална и допълнителна подготовка на морските лица;

бж)  учебните центрове, които извършват обучение в областта на гражданското въздухоплаване;

би) центровете за професионално обучение и квалификация в железопътния транспорт.

Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.

Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика и само на открити места. Допуска се организиране и провеждане на подготвителен триседмичен период за възстановяване тренираността на професионалните футболисти и подновяване на първенството за първа и втора професионална футболна лига на етапи, считано от 15.05.2020 г., а считано от 05.06.2020 г. може да започне първенството за първа и втора професионална лига, без публика. Допуска се възстановяването на тренировъчния процес за спортистите в Програмата за олимпийска подготовка за 2021 г. единствено в определените за целта специализирани спортни бази.

Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).

Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет.

Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5.

Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.

Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.

Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД- 01-262 от 14.05.2020 г.

Министрите съгласно функционалната си компетентност могат да дават указания, след съгласуване с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед мерки в контролираните от тях сфери и да създават организация за изпълнението им. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство и на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата на съответната община.

Тази заповед отменя Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г., Заповед № РД-01-168 от

г., Заповед № РД-01-169 от 31.03.2020 г., Заповед № РД-01-172 от 02.04.2020 г., Заповед № РД-01 -195/10.04.2020 г., Заповед № РД-10-197 от 11.04.2020 г., Заповед РД-01- 225 от 20.04.2020 г., Заповед № РД-01-228 от 21.04.2020 г., Заповед № РД-01 -238 от

г., Заповед № РД-01-247 от 01.05.2020 г., Заповед № РД-01-249 от 03.05.2020 г., Заповед № РД-01-250 от 5.05.2020 г., Заповед № РД-01-256 от 11.05.2020 г. и Заповед № РД-01-259 от 11.05.2020 г., както и Заповед № РД 01-143 от 20.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-153 от 25.03.2020 г.. Заповед № РД-01-167 от 30.03.2020 г., Заповед № РД-01-188 от 9.04.2020 г., Заповед № РД-01-196 от 10.04.2020 г., Заповед № РД-01-239 от 26.04.2020 г., Заповед № РД-01-248 от 2.05.2020 г. и Заповед № РД-01-251 от

г. на министъра на здравеопазването.

Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, на министрите и да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на организация за изпълнение на мерките в учебните заведения.

Областните управители, кметовете и държавните органи да оказват пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

. Заповедта влиза в сила на 14.05.2020 г.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заповед РД-01-263/14.05.2020г.

 

На основание чл. 63, ал. 4 и II и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор

НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.:

Всички работодатели и органи по назначаване, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, организират дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/работа от разстояние).

Когато е невъзможно прилагане на дистанционна форма на работа, работодателите/органите по назначаване задължително организират провеждането на следните противоепидемични мерки в работните помещения:

а)   дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № I;

б)  недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);

в)  инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г)   създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м;

 

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице. шлем, ръкавици и др.).

При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска се обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т. 2 и т. 3, прилагат и следните противоепидемични мерки:

а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най- малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б)  осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;

г)  поставят на видно място на информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

Всички лица, когато се намират в закрити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3.

По смисъла на настоящата заповед „обществени места“ са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, молитвени храмове, места, на които се предоставят обществени и други услуги.

Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се се спазва от
всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).

Противоепидемичните мерки по т. I, 1-4 са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаваме и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, зърговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с акт на държавен орган за времето на обявената извънредна епидемична обстановка.

Лицата по т. II са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.

Министрите и ръководителите на други ведомства съгласно функционалната си компетентност дават указания за прилагането на въведените с тази заповед противоепидемични мерки в контролираните от тях обекти и дейности и създават организация за изпълнението и контрола им.

Заповедта влиза в сила на 14.05.2020 г.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Министерство на здравеопазването пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти е обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на СОУШ-19

Избор на дезинфектант

Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.

В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и ад ги цид и, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 Ветеринарна хигиена" и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.

Необходимо е да се избере дезинфектант. в областта на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.

Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по- кратко време на въздействие (до 15 минути).

Установяване на критични точки и кратност на обработките

За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора, както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници/клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).

Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.

При наличие на потвърден случай на СОУЮ-19 в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части.

 

Начини на приложение на дезинфектантнте

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.

Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)

Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за употреба.

Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.

Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя.

Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):

Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба.

Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.

Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.

Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.

Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при стриктно спазване указанията на производителя.

В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)

 

Инструкции за правилна хигиена на ръцете

Ръцете се мият винаги:

а)   когато са видимо замърсени

б)   след кихане или кашляне;

в)   преди, по време на и след приготвяне на храна;

г)    преди хранене;

д)   след ползване на тоалетна;

е)    след досег с животни или техни изпражнения;

ж)    при непосредствена грижа за болен.

Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.

При невъзможност за измиване, се използва дезимфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).

Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

Приложение № 3 към т. 4

Инструкция за правилно носене на лицева маска

Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката.

Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.

Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) й и се избягва докосването на предната й страна.

След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.

Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.

Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:

а)  чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; или

б)  чрез изпиране с хладка вода при температура под 60 С с препарати с дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на производителя (химио-термодезинфекция).

Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.

Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.

Още по темата

Борислав Цеков: Пресилено е твърдението, че обявяването на извънредна епидемична обстановка от МС противоречи на Конституцията

Предишна новина

Регламентираха правилата за достъп до Съдебната палата

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.