Председателят на ВАС Георги Колев:

Трябва ротация на върха на съдийската колегия във ВСС*

Трябва ротация на върха на съдийската колегия във ВСС*
Председател е на Върховния административен съд от 2010 г. Преди това последователно е съдия, заместник-председател и председател на Софийския градски съд от 2000 до 2010 г. От 1998 до 2000 г. е заместник районен прокурор в Софийската районна прокуратура.

- Г-н Колев, вече изкарахте над две трети от мандата си като председател на ВАС. Какво успяхте да свършите от целите, които си бяхте поставили преди 5 г.? Каква оценка на работата на вас и екипа ви бихте поставили?

- Няма как да дам оценка на себе си, такава оценка очаквам да получа от другите. Аз мисля, че колегите от екипа ми — както зам.-председателите, така и председателите на отделенията, изпълняват и изпълняваха съвестно поставените задачи. Надявам се това да продължи по същия начин. Какви са целите, които си поставих преди 5 г.? Едната ми цел беше увеличаването на броя на съдебните помощници - всеки съдебен състав да има по един помощник, и мисля, че това го постигнах. За последните 5 години бяха открити и 7 чисто нови сгради на административни съдилища. Все още имаме няколко проблемни, но и те са в процес на разрешаване. Има и една цел, която си поставих, и тя не е свързана с делата. Това е целта, която би трябвало да е на всеки административен ръководител, а именно да осигури такива условия на работа, такъв микроклимат в съответния съд, който да им позволи те да гледат ефективно своите дела. Искрено се надявам да съм успял.

- Имахте и идея за промяна на подсъдността и по-равномерното разпределение на делата.

- Това е друг мой приоритет. Успяхме до известна степен да постигнем промяна на подсъдността така, че ВАС да остане чисто касационна инстанция. Тоест дела, които бяха подсъдни на ВАС, вече се разглеждат в областните административни съдилища. Ние, разбира се, сме втората инстанция. Сега ВАС е първа инстанция по 27-28% от делата. Първоинстанционните дела за 2014 г. надхвърлят 2100, тук не се включват частните първоинстанционни жалби. Този процент е изключително сериозен и не е редно една върховна инстанция да разглежда толкова първоинстанционни дела. Искам този процент да бъде намален. На този етап обаче няма как да бъдат променени разпоредбите на конституцията, според които ВАС е първа инстанция по обжалване актовете на МС и на министрите. Но има реална възможност редица дела, например решенията на регулаторите, да не бъдат първа инстанция във ВАС. Това не е заложено в конституцията, а е наложена практика.

- Вие сте един от големите привърженици на електронното правосъдие. Кога смятате, че то ще заработи реално у нас?

- Смятам, че най-сериозното постижение през мандата ми е в сферата на електронното правосъдие. Преди 2 г. започнахме проект за свързването на всички 28 административни съдилища и ВАС в единна информационна система (ЕДИС). Това означава обмен на данни във всички административни съдилища. Системата ще улесни достъпа на гражданите и бизнеса до съдебни услуги, ще повиши ефективността и прозрачността на административното правораздаване. Освен да улесни гражданите, ЕДИС ще послужи и за подобряване на работата на самия съд. Системата осигурява пълен електронен обмен между всички 28 административни съдилища и ВАС. В нея е заложена бъдещата връзка с общата деловодна система на съдилищата в България, когато тя стане факт. Преди няколко дни разговарях със специалиста, който разработи електронния портал за всички съдилища. Уточнихме доста въпроси за интегрирането на нашата система към цялостния електронен портал.

- Депутати от Реформаторс-кия блок внесоха в парламента законопроект за сериозни промени в АПК и преди дни го оттеглиха. Как ще коментирате това?

- Очевидно самите вносители решиха, че има множество спорни въпроси по предложените от тях изменения, и може би след като те ревизират част от становищата си и ги преработят, ще внесат проекта отново. И от магистрати, и от научни работници има сериозни критики към предложените промени и може би това обуслови оттеглянето. За съжаление с този проект аз съм слабо запознат, не е представян за предварителна концепция нито на мен, нито на колегите ми във ВАС. Единствено зам.-председателят Боян Магдалинчев участва в една от работните групи и частично е запознат.

- Не е ли ненормално предварително да не ви питат за мнение – именно административните съдии работят с АПК?

- Истината е, че те не са длъжни да го направят. Но становище на пленума на ВАС е повече от необходимо.

- Трябва ли да има реформа в административните съдилища и каква да бъде?

- Винаги съм бил на мнение, че реформи трябва да се правят само там, където нещата не вървят, където това е необходимо. Всички данни сочат, че в момента административното правосъдие в страната работи изключително добре. През април т.г. излезе информационното табло на Брюксел, което е сравнително изследване за гражданското, търговското и административното правосъдие в страните - членки на ЕС. Оказва се, че ние по показателите бързина и ефективност на правосъдието сме на втора и на трета позиция в Европа. Няма как да бъдем първенци, това е невъзможно, но аз мисля, че и тази позиция е изключително добра. При това положение аз не виждам защо трябва да се прави реформа в административното правосъдие, освен в едно направление – завършване на цялостния модел на административното правосъдие в България, защото подобрения винаги може да има. Неслучайно ние заложихме на идеята за централен административен съд, защото в административното правосъдие няма апелативни райони и може би това е една от причините във ВАС да се разглеждат толкова първоинстанционни дела. Ако един централен административен съд на апелативно равнище поеме разглеждането на първа инстанция на множество от тези дела, тогава ВАС може да остане чисто касационна инстанция. Но засега няма финансови ресурси за такъв съд, кадрови има.

- Как трябва да изглежда конституционната реформа?

- Конституцията е нещо, което се променя трудно, и е правилно да е така, защото основният закон би следвало да има максимален стабилитет. Той не би трябвало да се променя с лека ръка – около него се изгражда цялата правна система на държавата. Това е моето становище и то е чисто принципно. Аз поддържам становището, че по-голяма част от настоящите предложения за изменение на конституцията трябва да бъдат направени от Велико народно събрание, но това е въпрос, който ще реши законодателят и впоследствие Консти-туционният съд. Ще видим какво ще се случи и какви ще бъдат реалните изменения в конституцията, има още гласувания. Но гласуваните на първо четене от парламента промени в конституцията са дискриминационни по следния въпрос - правилото след разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии съдийската да се председателства само от шефа на Върховния касационен съд. Председателите на ВКС и на ВАС са абсолютно равнопоставени и затова смятам, че това е дискриминационна уредба. Въвеж-дането на това правило за мен е абсолютно необяснимо. Това не касае лично мен, а фигурата на председателя на ВАС, независимо кой ще бъде той. Административ-ното правосъдие в никакъв случай не е по-маловажно от другото правосъдие. Не видях мотиви за въвеждането на това правило. За мен единствено разумният е ротационният принцип, т.е. начело на съдийската колегия да застава както председателят на ВКС, така и на ВАС.

- Как ще коментирате разделянето на ВСС на две колегии – съдийска и прокурорска?

- Аз мисля, че в настоящия ВСС не е възможно да има разделяне на две колегии, защото броят на съдиите е по-голям, отколкото се предвижда да влязат в бъдещата съдийска колегия. Няма как да приемем, че част от съдиите са по-малко съдии от другите. По отношение на бъдещия ВСС въпросът е по-сложен. Личното ми становище е, че няма да се отрази толкова съществено върху работата на ВСС, още повече че би трябвало да има някаква защитна клауза по отношение на това кои членове ще бъдат избрани от квотата на НС. Ако има някакъв конкретен брой съдии, които трябва да бъдат посочени, е едно, но ако всички, които бъдат избрани, са извън съдийската професия, е безпредметно. Не виждам смисъл от разделението, ако в тази квота бъдат избрани научни работници, адвокати. В момента няма гаранция, че в съдийската колегия съдиите ще имат превес. Няма изискване в конституцията, което казва какви да бъдат хората, които ще бъдат избрани от НС във ВСС.

- Трябва ли да бъдат разширени правомощията на Инспектората на ВСС?

- Аз подкрепям изцяло разширенията на правомощията на Инспектората на ВСС. Основната предпоставка за стабилността на съдебната система е в неговите правомощия. Това е независимият орган, който трябва да извършва всички проверки. За контрола над магистратите смятам, че те трябва да бъдат проверявани само от Инспектората на ВСС, а не и от бъдещото антикорупционно бюро. Не е справедливо магистратите да бъдат подложени на проверка от два органа. Мисля, че изразявам не само свое становище, но и на голяма част от колегите.

- Какво според вас трябва да бъде гласуването във ВСС?

- Личната ми позиция е, че гласуването трябва да остане тайно. Има няколко решения на Конституционния съд, които излагат изключително сериозни доводи. През 2012 г. беше постановено решение на КС, касаещо избора на административни ръководители на съдилища с явно гласуване, и то беше счетено за противоконституционно. Бяха изложени изключително сериозни мотиви, от тях би могъл да се направи изводът, че независимо гласуване, гласуването по вътрешно убеждeние е тайното. Това е една гаранция за всеки един от членовете на ВСС, че независимо как гласува, за него няма да има каквито и да е негативни последици.

- Какво очаквате от местните избори по отношение на административните дела?

- До 14 октомври във ВАС са образувани 135 изборни дела. Може би броят им ще продължава да расте. За сравнение - при предишните местни избори през 2011 г. делата във ВАС бяха 290. По закон ВАС е първа инстанция по дела срещу решения на ЦИК и втора при обжалване на актовете на общинските избирателни комисии. Преобладаващият брой от делата са свързани с оспорването на събраните 2500 подписа, които са необходими за издигане на кандидатурите за кандидат-кметове и общинари. При проверка на служба ГРАО на подписите, ако се окаже, че хората не могат да бъдат установени, че има различие в посочените данни и те паднат под 2500 души, следва дерегистрация. Тук започва оспорването в съда на тези, които са декларирали подписите, срещу проверката в ГРАО. Съдът е длъжен да се произнесе в 3-дневен срок от постъпването на жалбите. В момента, в който постъпи жалбата, делото се насрочва или на следващия или след един ден. В това производство е много трудно и почти невъзможно да се допускат каквито и да е експертизи, защото за такъв срок не могат да бъдат изготвени и затова отклоняваме исканията за допускане на експертизи. Съдът взема решение на базата на проверката на ГРАО. На второ място по брой административни дела, свързани с изборите, са тези за предварителна агитация и пропаганда преди старта на предизборната кампания, т.е. преди законния 30-дневен период. До момента няма дела за агитация на чужд език.

*Интервюто е препечатано от в. "Монитор"

Обобщение на тезите "за" и "против" измененията в АПК

Предишна новина

Без книжка до 1 година за участници и организатори на гонки

Следваща новина

Коментари

10 Коментара

 1. 10
  ***************************************************************************************************************************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 9
  | нерегистриран
  1
  0

  Колев, нали си по коментарите, този няма ли да го изкоментираш? Да не би да не ти изнася, или не ти стиска?

 3. 8
  из бездънното магистратско лицемерие | нерегистриран
  2
  0

  http://www.legalworld.bg/48363.georgi-kolev-opitval-da-spasiava-vladimira-ianeva-spored-zapis-na-razgovor.html

  Георги Колев опитвал да спасява Владимира Янева, според запис на разговор

  Владимира Янева: Обаче днеска (19 февруари - Бел. ред.) какво става. Днеска става, че те (ВСС - бел. ред.) се изпокарват зверски. Решават, че трябва да ме изслушат. Процедура, която никъде под слънцето я няма. Вътре става едно гъмжило. Жоро Колев ми се обажда и казва: Тука хората не искат да те отстраняват. Обаче, казва, аз съм много притеснен. Защото, казва, главният прокурор, ако не те отстраним, ще те привлече като обвиняема. И тогава вече, нали знаеш по закон, е задължително да ме отстранят. Защото 230 от ЗСВ казва, (ако си привлечена е императивно), ако е образувано срещу тебе – може, ал. 2, ал. 1 ако си привлечен – следва. И той казва: Не знам дали не е по-добре да те отстраним. И аз му казах: Жоро, действай, сговаряй ги хората........”

 4. 7
  Мнение | нерегистриран
  3
  0

  Във връзка с поредното интервю на предесдателя на ВАС: Дали пък не трябва да се забрани на випускници на Магнаурската школа - Симеоново да заемат магистратски постове - съдия и прокурор , защото в тази школа, наричана с помпозното име Полицейска академия, не се обучават хора за такава работа? ВАС не би следвало да пререшава решенията на ВСС иначе се получава направо анархия: ВСС реши нещо, а тричленните и петчленни състави на ВАС отхвърлят решението и си играят на котка и мишка с тези, които са избрани от представители на съдийската и прокурорската гилдии. Може би би било по-добре гл.прокурор и председателите на двете върховни съдилища да не влизат в състава на ВСС. Да напомня ли и как следователи и прокурори решават съдбите на съдии? Просто трябва всяка жаба да си знае гьола и всеки гьол - жабите.

 5. 6
  Трябва Колев трабва ама ДРУГО | нерегистриран
  9
  -1

  "Трябва ...." не "ротация", а изчистване на съда от кадри на МВР, на БКП, ДКМС, на магистрати доносници на ДС, пияндета, мафиоти, кариеристи, съпрузи и шуробаджанаци, членове на потайни общества и продажници изпълняващи поръчки!

 6. 5
  . | нерегистриран
  5
  -4

  Колев е мнпго готин!

 7. 4
  чупакабра | нерегистриран
  10
  -4

  В един истински съд , в една правова държава , на този от снимката ,биха му дали едни първоначални 5 - години ,само за физиономия .

 8. 3
  всс | нерегистриран
  3
  0

  http://www.standartnews.com/balgariya-pravosudie/rodnata_temida_naybedna_v_evropa-233377.html

 9. 2
  Пак в медия на ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ | нерегистриран
  8
  -2

  Ама в другите дали се интересуват изобщо какво мисли Георги Колев.

 10. 1
  | нерегистриран
  10
  -3

  А като качество , на кое сме е по- важното???

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.