Миглена Тачева, директор на НИП:

Учебната година за кандидатите за младши магистрати ще приключи по план в края на юни, но началото на следващата вероятно ще се забави

Учебната година за кандидатите за младши магистрати ще приключи по план в края на юни, но началото на следващата вероятно  ще се забави
Миглена Тачева, директор на Националния институт на правосъдието

В края на извънредното положение, обявено у нас във връзка с разпространението на COVID-19, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие мащабни мерки за връщане на съдилищата към нормалността. Мерките касаят достъпа до съдебни сгради, режима на провеждане на открити съдебни заседания и работата на службите и деловодствата. Разпоредбите за ограничаването на разпространението на заразата, но без спиране на съдебната система, доведоха до промяна в метода на дейностите.

Две седмици след края на извънредното положение „Правен свят“ потърси за коментар директора на Националния институт на правосъдието Миглена Тачева.

Г-жо Тачева, два месеца извънредно положение и половин месец извънредна епидемична обстановка. Такава е равносметката до момента от установяването на първи случай на коронавирус в България. Как се отрази това на Националния институт на правосъдието?

В тези времена на изпитание Националният институт на правосъдието продължава да изпълнява мисията си да развива професионално подготвени кадри в съдебната система. За радост трябва да отбележа, че без да знаем какво ще се случи в света през 2020 г., бяхме подготвени за промените, към които ни се наложи бързо да се адаптираме. Процесът на пълна дигитализация на съдебното обучение в НИП стартира още в края на 2016 г. Благодарение на проектите, финансирани по ОП „Добро управление”, НИП разполага с необходимите технически средства, което създаде условия Институтът бързо и без проблеми с отговорност да премине към виртуално обучение в критичните месеци на извънредно положение, като значително обогати предлаганите обучителни формати. Учебният процес в задължителното първоначално обучение на 83-мата кандидати за младши магистрати от випуск 2019/2020 се реорганизира буквално за дни и продължи синхронно чрез интернет и други дистанционни форми, при спазване на учебните програми и графика на обучение. Използвам случая отново да благодаря на постоянните преподаватели - Мария Димитрова, Татяна Грозданова, Десислава Петрова, Диана Мицканова и Румяна Тозова за усилията и всеотдайността им, както и на всички временни преподаватели, които участваха в обучителния процес. В условията на извънредност, бъдещите младши магистрати се подготвиха и за финалните изпити, които ще се проведат в периода от 1 до 18 юни при спазване на необходимите санитарно-хигиенни изисквания, осигурени са лични предпазни средства, дезинфектанти, отчетено е необходимото разстояние в залите и т.н. Предпазните мерки и правилата важат също и за квесторите и членовете на изпитните комисии. Създадена е организация за достъп до сградите на НИП, като не се допускат лица с прояви на остри респираторни заболявания – повишена температура, кашлица, хрема и други. Текущото обучение на представителите на професионалната общност продължи изцяло и само в дигитален формат. Дистанционните форми на обучение на НИП, провеждани чрез разнообразни електронни платформи и иновативни ресурси, достигнаха до всички заинтересовани магистрати, съдебни служители и други представители на професионалната общност. В периода от обявяването на извънредно положение у нас от 13 март 2020 година, в рамките на текущата квалификация в НИП, са проведени общо 25 електронни дистанционни обучения – 16 за магистрати и 9 за съдебни служители. Общо 469 са участниците в тях - 168 съдии, 34 прокурори, 8 следователи, 15 съдебни помощници, 4 прокурорски помощници, 215 съдебни служители, 15 съдии по вписванията, петима държавни съдебни изпълнители, трима съдебни заседатели и двама адвокати. В момента се провеждат още 10 електронни дистанционни обучения, които предстои да приключат в началото на юни. Бързата и адекватна реакция на предизвикателствата, които кризата с COVID-19 постави пред нас, беше оценена от участниците в обученията. Ще се изкуша да споделя мнението на магистрат от анонимна анкетна карта, която се попълва в края на всяко обучение: „В условията на криза НИП успя да надрастне познатите методи и подходи в обучението и да направи чудеса за аудиторията си! Календарът бе много бързо реорганизиран, обновен и изпълнен заедно с всички нас, които потребяваме знания! Благодаря!. На свой ред и аз благодаря на всички преподавателите и на тези служители на НИП, които направиха това възможно!

Ще се наложи ли промяна в графика на обученията на магистратите и съдебните служители до края на годината?

Учебната година за кандидатите за младши магистрати ще приключи по план в края на месец юни. Колкото до началото на учебната година за випуск 2020/2021, вероятно ще има известно забавяне. Всичко зависи от това кога ще се проведат конкурсите за кандидати за младши магистрати, които се организират и провеждат от Висшия съдебен съвет. Текущото обучение на магистрати, съдебни служители, съдебни заседатели и други представители на целевите групи ще продължи да се осъществява в електронен дистанционен формат, като при възможност ще възобновим и присъствената форма на обучение по нов график. Предизвикателство до края на годината за нас остават обученията по Програмата за регионално обучение, която НИП осъществява в партньорство със 110 съдилища и прокуратури.

Отрази ли се кризата с коронавируса върху темите на обученията?

Кризата с коронавируса постави на дневен ред темите, свързани с ежедневната работа на съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители в контекста на последиците от пандемията и предприетите противоепидемични мерки на национално и международно ниво. За да отговори на многобройните практически въпроси за ипотечните кредити, възникнали заради предприетите мерки и действията по време на извънредното положение, Институтът организира за съдии уебинар на тема "Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни правоотношения. Практически проблеми относно предсрочна изискуемост на вземания по кредитни правоотношения". По повод новите предизвикателства в работата на прокурорите в условията на извънредно положение НИП, съвместно с Прокуратурата на Република България, разработи обучение на тема „Надзорът за законност при извънредното положение. Престъпни състави и предизвикателства пред органите на досъдебното производство по време на извънредното положение“. Институтът подготви и обучение за актуални въпроси на трудовото право - специфики при извънредно положение и извънредна епидемична обстановка. С подкрепата на Норвежкия финансов механизъм в  момента разработваме поредица от онлайн обучения за противодействие на домашното насилие в условията на пандемия.  Изключително сериозно е положението на най-уязвимите жени и деца в тази кризисна обстановка -  от първостепенно значение е повишаването на професионалната компетентност на колегите, работещи по такива случаи. Значително се увеличи броят на организираните от НИП уебинари по различни теми като изкуствения интелект в правораздаването и използването на съвременните технологии в съдебната система. Натрупаният опит на НИП в провеждането на дигитално съдебно обучение и завоюваният през годините международен авторитет даде самочувствие на Института само преди седмица да проведе първия си международен уебинар с участието на повече от 120 съдии и прокурори от 22 държави от Европа, Азия и Северна Америка на тема „Тенденции в престъпността в условията на пандемиятa COVID-19“. Лекторът - Джесика Ким, регионален юридически съветник за България и Румъния към Департамента на правосъдието на САЩ, представи актуалните тенденции в глобалните престъпни схеми за измама, използващи пандемията за собствени цели, включително измами с програми за държавно подпомагане, здравеопазване, потребители, както и киберпрестъпления.

Как осъществявате международното сътрудничество в условията на пандемията?

Където е възможно, електронно дистанционно. От началото на тази година НИП е член на Управителния комитет на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО), в която членуват 38 съдебно-обучителни институции от държавите членки на ЕС. Управителният комитет е ключов управителен орган на ЕМСО, който решава стратегически въпроси, свързани със съдебното обучение на европейско ниво. На 21 април участвах в първото онлайн заседание на Управителния комитет, на което обсъдихме текущи въпроси, свързани със съдебното обучение, както и приоритетите на изготвяната Европейска стратегия за съдебно обучение с хоризонт до 2027 г. Предстои провеждане онлайн и на Общото събрание на Мрежата  на 18-19 юни. От друга страна, всички присъствени обучителни дейности на Мрежата, дейностите по Програмата за обмен, стажове, учебни посещения или срещи с институционални партньори са преустановени до съдебната ваканция. ЕМСО, която играе ключова роля за укрепването на европейското пространство на правосъдие чрез развитие и споделяне на общоевропейска съдебна култура, прави всичко възможно те да се провеждат в онлайн формат.

Ще се запази ли електронното дистанционно обучение и занапред?

Електронните дистанционни обучения имат своите предимства - достъпност на широк кръг участници, повече време за работа по темите, ползване на предварително подготвените учебни материали, колегите имат повече възможности да задават въпроси към лекторите – както във форума на обучението, така и във виртуални класни стаи. Но липсва контактът между участниците. Затова доброто решение е обучения в смесена форма, каквито в НИП провеждаме отдавна. Обучителните дейности на НИП в онлайн среда чрез платформи за дигитално обучение и електронна комуникация не само че ще продължат, но и ще се разширяват и надграждат, независимо как ще се развива кризата с COVID-19. Дигитализацията е необратима тенденция във всички сфери на живота, среда, в чиято необходимост всички се убедихме през последните месеци.

Миглена Тачева завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 1990 до 1992 година е заместник-председател на Варненски районен съд. През 1995 година специализира в Националния център за съдии в Рино, Невада (САЩ) и в Националния център за щатски съдилища в Уилямсбърг, САЩ. От 1992 до 1998 година ръководи последователно управление “Правно” и управление “Местна администрация, законност и обществен ред” в Областна администрация-Варна. От 1998 до 2001 година е председател на Варненски районен съд. През август 2001 година е назначена за заместник-министър на правосъдието в правителството на Симеон Сакскобургготски. На 13 юли 2007 година съветът на тройната я посочва за министър на правосъдието на мястото на подалия оставка Георги Петканов. На 29 юни 2016 година Миглена Тачева е избрана за директор на Националния институт на правосъдието. Говори руски и английски език.

Още по темата

Специализираната прокуратурата протестира спирането на делото срещу Ветко и Маринела Арабаджиеви

Предишна новина

Повдигнаха обвинения на Красимир Живков и братя Бобокови

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.