Унгария е нарушила правилата на правото на Съюза за качеството на атмосферния въздух

Унгария е нарушила правилата на правото на Съюза за качеството на атмосферния въздух

Унгария е нарушила правилата на правото на Съюза за качеството на атмосферния въздух, това реши Съдът на Европейския съюз. Тя не е изпълнила задълженията си да гарантира върху цялата си територия, от една страна, спазване на определената дневна пределно допустима стойност за частиците ПЧ10, и от друга страна, периодът на превишаване на тази пределно допустима стойност да е възможно най-кратък, смятат съдиите.

Казусът

Считайки, че Унгария не е изпълнила множество от задълженията си по директивата за качеството на атмосферния въздух, Комисията предявява иск за установяване на неизпълнение на задължения срещу тази държава членка пред Съда на Съюза. По-конкретно Комисията упреква  Унгария, че е превишила по систематичен и продължаващ начин определената дневна пределно допустима стойност за частиците ПЧ102, от една страна, считано от1януари2005г., в областта на Будапеща и долината на Сайо, както и, от друга страна, считано от 11юни2011г.(с изключение на2014г.)в областта на Печ, до 2017г. в трите засегнати зони. Освен това Комисията иска от Съда да констатира неизпълнение на задълженията, считано от11юни2010г., доколкото Унгария не е изпълнила задължението си да следи въпросния период на превишаване на пределно допустимата стойност да бъде възможно най-кратък.

Решението

С постановеното решение Съдът припомня най-напред, че сам по себе си фактът на превишаване на определената пределно допустима стойност за частиците ПЧ10 в атмосферния въздух е достатъчен за констатиране на неизпълнение на задължения в тази връзка. При все това е безспорно, че между 2005г.и 2017г. включително, въпреки констатираната в събраните данни частична тенденция за намаляване, определената пределно допустима стойност за частицитеПЧ10е била редовно превишавана в разглежданите зони и че поради това тези превишавания трябва да се считат за систематични и продължаващи. Що се отнася до довода, който Унгария извежда от твърдяното съществено отражение на трансграничното замърсяване върху качеството на въздуха в засегнатите зони, Съдът отбелязва, че законодателят на Съюза е определил приложимите пределно допустими стойности, отчитайки изцяло това обстоятелство. При всички случаи особено неблагоприятните за разпръскването на замърсителите топографски и климатични особености на въпросните зони не са от естество да освободят Унгария от отговорността за превишаването на определените пределно допустими стойности за частиците ПЧ10. Тъкмо обратното, тези особености представляват елементи, които трябва да бъдат взети предвид в рамките на плановете за качество на атмосферния въздух, които тази държава членка е длъжна по силата на Директивата да приеме за тези зони, за да достигне възможно най-бързо пределно допустимата стойност в случай на превишаване на същата.  

По-нататък Съдът припомня, че макар сам по себе си фактът на превишаване от държава членка на определените пределно допустими стойности за частиците ПЧ10 да не е достатъчен да се приеме, че тази държава членка е нарушила задълженията си по Директивата да приеме планове за качеството на въздуха, предвиждащи подходящи мерки и да включи в тези планове минимална информация, все пак тази държава членка трябва да гарантира периодът на превишаване да бъде възможно най-кратък. В този контекст Съдът констатира, че Унгария е приела планове за качеството на въздуха, както и различни мерки, предназначени да подобрят качеството на въздуха. При все това, от една страна, в тези планове няма конкретно указание относно очакваното подобряване на качеството на въздуха и предвидения срок за постигането на набелязаните цели. Освен това разглежданите мерки не споменават датата, на която ще бъде постигнато спазването на определената дневна пределно допустима стойност за частиците ПЧ10 в засегнатите зони и понякога предвиждат срок за прилагане, който обхваща няколко години след влизането в сила на определените пределно допустими стойности за частиците ПЧ10. Вследствие на това Съдът отбелязва, че Унгария очевидно не е приела своевременно подходящите мерки, позволяващи да се гарантира възможно най-кратък период на превишаване на определените пределно допустими стойности за частиците ПЧ10 в засегнатите зони. По този начин превишаването на дневната пределно допустима стойност, определена за частиците ПЧ10, е било систематично и продължаващо през период от съответно шест и осем години в тези зони. При това положение Съдът констатира неизпълнението на задължения от Унгария, що се отнася както до превишаването на определената дневна пределно допустима стойност за частиците ПЧ10 в засегнатите зони, така и до неспазването на задължението ѝ да гарантира възможно най-кратък период на превишаване.

Още по темата

Окръжен съд – Враца търси медиатори

Предишна новина

След 2,5 г. в следствения арест пуснаха бизнесмена Миню Стайков

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.