Уреждат изплащането на вноски от втория пенсионен стълб с нови промени в КСО

Уреждат изплащането на вноски от втория пенсионен стълб с нови промени в КСО
снимка:БГНЕС

Прикачени файлове

Нов проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО) публикува Министерския съвет за обществено обсъждане. С него се предвижда са въведе конкретна и ясна регламентация на изплащането на вноски от втория пенсионен стълб.

Цялостното уреждане на фазата на изплащане от втория пенсионен стълб е наложително с оглед на това, че първите пенсионери от УПФ се очакват в края на 2021 г., когато част от родените през 1960 г. жени ще навършат определената в чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) пенсионна възраст. Първите по-значителни групи пенсионери от УПФ се очакват след 2024 г., когато и родените през 1960 г. мъже ще навършат законоустановената пенсионна възраст.

Създава се задължение за пенсионноосигурителните дружества при подаване на заявление за пенсиониране да запознават лицата, осигурени във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с техните права и с правата на наследниците им във връзка с придобитото право на пенсия, както и на правото да получат еднократно или разсрочено натрупаните по индивидуалната партида средства.

Със законопроекта се предлага наред с предвидените и към настоящия момент  пожизнени пенсии да се регламентира по-подробно разсроченото плащане като пенсионен продукт, допустим във фазата на изплащане. В тази връзка с разпоредбата на чл. 167 се предлага осигурените лица да имат право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1. Допуска се и право на допълнителна пожизнена пенсия за старост до една година преди навършване на тази възраст, при условие че натрупаните средства по индивидуалната партида позволяват отпускане на пенсия в размер не по-малък от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1. Според предвиденото в цитираната разпоредба, допълнителната пожизнена пенсия за старост е месечно плащане на предвидена в пенсионния договор сума, дължима на пенсионера от определена дата до неговата смърт, чийто размер не може да бъде по-малък от 15% от минималния размер на  пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 към датата на определянето му. Допълнителната пожизнена пенсия за старост може да бъде с гарантиран период на изплащане, може да включва и разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст, като срокът и размерът на разсроченото плащане, както и размерът на пожизнената пенсия, се избират от осигуреното лице.

Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост се формира въз основа на:

- по-голямата от двете суми на: натрупаните средства по индивидуалната партида или допълнената индивидуална партида до брутния размер на осигурителните вноски;

- биометрични таблици, утвърдени от Комисията за финансов надзор;

- технически лихвен процент, одобрен от Комисията за финансов надзор.

Предвижда се пенсионноосигурителните дружества да използват единна таблица за смъртност за изчисление на пожизнените пенсии и на фонда за изплащане на пожизнени пенсии, която се утвърждава от Комисията за финансов надзор и се актуализира при съществени промени в официалната статистическа информация, на която се основават. Размерът на техническия лихвен процент за изчисление на видовете пенсии и на фонда за изплащане на пожизнени пенсии също се  одобрява от комисията. Когато размерът на средствата, натрупани към датата на отпускане на пенсията, е по-малък от сумата на брутния размер на преведените от Националната агенция за приходите и от Националния осигурителен институт осигурителни вноски за това лице, средствата по индивидуалната партида се допълват до тази сума с част от резерв за гарантиране на сумата на брутния размер на преведените от Националната агенция за приходите и от Националния осигурителен институт вноски в универсален пенсионен фонд, специално създаден с разпоредбата на чл. 193а от законопроекта и пенсията се определя на базата на допълнените средства. Гарантираният размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост не може да бъде по-малък от този, изчислен на база сумата от брутния размер на преведените от Националната агенция за приходите и от Националния осигурителен институт осигурителни вноски за съответното осигурено лице.

Допълнителната пожизнена пенсия за старост се актуализира в зависимост от техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейния размер и реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда за изплащане на пожизнени пенсии през периода, за който се отнася актуализацията, на годишна база. Актуализацията на допълнителната пожизнена пенсия за старост  се извършва с не по-малко от 50 на сто от разликата между реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда за изплащане на пожизнени пенсии през периода, за който се отнася и техническият лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейния размер. Разсроченото плащане се актуализира в зависимост от реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда за разсрочени плащания през периода, за който се отнася актуализацията, на годишна база. Актуализацията на разсроченото плащане се извършва с не по-малко от 50 на сто от реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда за разсрочени плащания през периода, за който се отнася. С разпоредбата на чл.169е се създава възможност за преизчисляване на допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане на лица, които продължават да работят и подлежат на осигуряване в универсален пенсионен фонд.

Когато осигуреното лице или пенсионерът, който получава разсрочено плащане, нямат наследници, натрупаните средства по индивидуалната партида в универсален фонд, съответно остатъкът от прехвърлените средства във фонда за разсрочени плащания, се прехвърлят в резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии по чл. 192, ал. 2, а натрупаните средства по индивидуалната партида в професионален фонд се прехвърлят в държавния бюджет. Когато пенсионер, който получава пожизнена пенсия, няма наследници, дължимите средства остават във фонда за изплащане на пожизнени пенсии по чл. 192а. Аналогично на предвиденото по отношение на наследяването в държавното обществено осигуряване, изрично се предвижда, че отказът от наследство не лишава наследниците от предвидените в разпоредбата на чл. 170, ал. 1 и 2 права. Получаването на средства по ал. 1 или 2 не се счита за приемане на наследство.

Още по темата

Заплашена от санкции, Унгария се кани да блокира европейските пари

Предишна новина

Заради COVID-19: Имотният регистър работи с намален състав

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.