Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет

Увеличението на адвокатските възнаграждения е разумно и в интерес на гражданите

Увеличението на адвокатските възнаграждения е разумно и в интерес на гражданите

Г-жо Негенцова, Висшият адвокатски съвет (ВАдС) предприе чувствително увеличение на минималните размери на някои адвокатски възнаграждения в Наредба № 1, което предизвика доста възражения. Включително и правосъдният министър Зинаида Златанова призова миналата седмица адвокатите да преосмислят вдигането хонорарите си, защото моментът не е подходящ.

Действително ВАдС прие едно изменение и допълнение на Наредба №1, която определя минималните размери на адвокатските възнаграждения. Нека не забравяме обаче, че тази наредба е приета през 2004 г., а от времето на последното увеличение на възнагражденията в нея през 2009 г. са изминали цели 5 години. През това време са се променили и минималната, и средната работна заплата, при това много съществено. За периода от 2004 г. до 2014 г. минималната работна заплата (МРЗ)се е увеличила почти три пъти. През 2004 г. тя беше 120 лв., сега е 340 лв. През 2009 г., когато последно е била изменяна Наредба №1, МРЗ е била 240 лв., т. е. само за периода от 2009 г. насам увеличението е около 30 %. Това са фактите, те са публично известни – всички цени в държавата растат.

Когато ние определяхме увеличението  на адвокатските възнаграждения, имахме предвид, че това е преди всичко в интерес на гражданите. Адвокатът трябва да разполага с минималните средства, с които обективно да може да обезпечи полагането на необходимия труд за защита на правата и законните интереси на хората.Изкуственото задържане на нереално ниски нива на адвокатските възнаграждения носи и съществен риск от понижаване на качеството на адвокатската дейност, което пък е в пряк ущърб на гражданите.

С други думи, това е минималната цена на адвокатския труд за всяка конкретна дейност?

Да, това са минималните цени, като искам да изразя категоричното становището на колегията, че този ръст на адвокатското възнаграждение е изключително разумен,доколкото ние сме се съобразявали с икономическите условия в страната, с темповете на инфлация,с повишението на МРЗ.Освен това, нека да сме наясно,не става въпрос за увеличаване на всички възнаграждения на адвокатите, ние увеличаваме само възнагражденията, касаещи процесуално представителство. Извън възнагражденията за процесуалното представителство промените са незначителни и те засягат въвеждането на нови възнаграждения за някои дейности, които към 2004 г., когато е приета наредбата,  не са съществували като вид дейност, за да бъдат включени в нея, а са били наложени с по-късни изменения на различните процесуални закони.

Все пак, какъв е конкретният повод за да пристъпите към увеличение на хонорарите точно сега?

На 6 ноември м.г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) излезе с Тълкувателно решение№6/2012 г. по въпроси, свързани с разноските в гражданския процес. Самото ТР №6 е подписано с редица особени мнения, очевидно е, че сред съдиите от ОСГТК няма единодушие във вижданията за присъждане на разноските.

Искам да кажа, че както по всяко тълкувателно дело пред ВКС и ВАС, и по това дело ВАдС даде становище, което бе изготвено след много широко проучване и изслушване на становищата на всяка една адвокатска колегия в рамките на една много широка, да го нарека, кампания.

Така или иначе, това тълкувателно решение, според нас създава един сериозен проблем, доколкото създава условия за ощетяване на изправната страна по едно дело при определяне на подлежащите на компенсиране адвокатски разходи по делото.

Преди това тълкувание на ОСГТК на ВКС, при възражение за прекомерност на хонорара, бе възможно да се присъди не повече от трикратния размер на минималното адвокатско възнаграждение, определено в наредбата. 

Но според тълкуването, което ВКС дава в това ТР №6/2012 г., оттук насетне на изправната страна може да бъде присъдено възнаграждение не по-високо от минимума, предвиден в Наредба №1 на ВАдС. Какво  излиза при това положение? Вярно е, че адвокат и клиент могат да се договарят за определена сума, никой не може да пречи на свободното договаряне, при условие, разбира се, че не се пада под минималното възнаграждение по наредбата, за което адвокатът носи съответната дисциплинарна отговорност. Но, независимо от действително уговорения хонорар на ангажирания адвокат във връзка са конкретното дело, получава се така, че в края на делото изправната страна може да получи от неизправната страна не повече от минималното възнаграждение по наредбата. Другояче казано, този, който е бил добросъвестен, който не нарушава нормите на закона, не е станал причина за водене на делото, затова, че е положил необходимата грижа справедливо да защити интересите си, в крайна сметка ще получи от неизправната страна, тази, която е причината да се води делото, не повече от минималното възнаграждение. Независимо от действително уговорения и платен хонорар.

Мисля, че за всеки непредубеден човек ще стане ясно, че нашата цел е в интерес на гражданите и в полза на правосъдието, в полза на това да не се водят безсмислени дела само заради нечий каприз.

Отново обръщам внимание върху факта, че промените в наредбата бяха обсъдени нашироко с колегите от страната, те дадоха становище. Много лесно беше да кажем: вдигаме тройно адвокатското възнаграждение, така че да върнем положението от преди тълкувателното решение, но ние се съобразихме с интересите и на адвокатите, и на гражданите за това кое е справедливото при вдигане на тези възнаграждения. Осъзнаваме, че има места в страната, в по-малките населени места, където не би могло да се очаква, че хората са в състояние да заплатят такива тройно по-високи хонорари. Съвсем други са условията в големите градове и в столицата.

Затова и се спряхме на едно съвсем справедливо и разумно увеличение на възнагражденията, което, за пореден път повтарям, засяга само процесуалното представителство. Ние обсъждахме, разбира се, възможността за изцяло нова наредба, като се има предвид промяната на икономическите условия, но преценихме, че при сегашната обстановка на недостатъчната икономическа стабилност, разумно е да бъдат повишени само тези такси, които касаят процесуално представителство, и които, в една голяма част, се присъждат при справедливо решение на определен казус.

А на какво се дължат разликите в увеличението на възнаграждението – размерът на някои хонорари е увеличен двойно, на други – тройно и т.н?

Това е търсеното разумно увеличение. Ако става въпрос за наказателно дело, там увеличението неминуемо би било по-голямо – там се защитават основни права на гражданите, а в много случаи делото е десетки томове. Но когато говорим за бракоразводни, делбени и други подобни дела, ние сме се съобразявали и с това, че те могат да се случат на всеки гражданин. Например при разводите със споразумение възнагражденията са увеличени със 100 лева, при исковото производство за развод също така увеличението на минималното възнаграждение е със 100 лева. За мен това е един съвсем разумен праг на увеличение.

Често обаче се задава въпросът какво става с тези хора, които въпреки всичко нямат средства, за да ангажират адвокат? Няма как да се избегне темата за връзката между високите съдебни разноски и адвокатски възнаграждения и достъпът до правосъдие.

Нека не забравяме, че има други форми за защита. Има Закон за правната помощ, който е създаден за тези, които искат да защитят правата си, но нямат възможност да заплатят адвокатско възнаграждение. Тези хора биха могли да получат безплатен защитник по реда на този механизъм.

Поставя сe и един друг въпрос – доколко изобщо е приемливо да съществуват задължителни минимални размери, под които адвокатското възнаграждение не може да пада. Кого защитава минимумът и не може ли да се остави пазарът свободен и адвокатите и клиентите да се договарят свободно както успеят.

Те пак договарят, но в рамките на минимума.

Минималният размер защитава всички. От една страна, той защитава гражданите, чийто интерес е да получат действително необходимата и на ниво квалифицирана адвокатска защита. Чрез регламентирането на един минимум на възнаграждението се гарантират средствата, които са необходими на адвоката да се издържа и да съществува, да поддържа офис, да посреща всички разходи, които са за негова сметка, както и да поддържа и развива своята квалификация. В нашата професия квалификацията е изключително важна, а това означава и поддържане на необходимата правно—нормативна база и т.н.

Ако адвокатите вземат по-ниско възнаграждение, за да могат да си осигурят достатъчно средства за издръжка, квалификация, офис и т.н, те ще трябва да поемат много повече дела. Но когато поемеш много повече дела и казуси, ти не можеш да ги обработиш, както трябва. (Всъщност, това важи за всяка професия, независимо дали става въпрос за адвокат, журналист, фризьор, лекар, учител и т.н.) Затова аз гледам на този задължителен минимален размер като на една сериозна защита за гражданите, гаранция, че те ще получат надлежната квалифицирана правна защита и помощ. Отделно, това е защита и за самите адвокати, разбира се. В по-общ план нашата професия далеч не е единствената, която има нормативно закрепен минимум на възнагражденията, който гарантира адекватно извършване на дейността.

А оттам нататък, всеки един адвокат, съобразно спецификата и тежестта на делото – доколкото всеки един казус е различен - има възможност да прецени какво е необходимо, за да защити адекватно интересите на клиента. Отделно и клиентът е предупреден за това колко би получил за разноски, ако спечели делото.

Появиха се обаче призиви за атакуване на наредбата пред съда. Доколкото следя коментарите по темата, сочат се две основания – едното във връзка с решение на КС, като се поставя под съмнение доколко въобще ВАдС има правомощието да издава подзаконови нормативни актове, а другото - че при издаването на наредбата не са спазени изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА), като проектът не е публикуван и оповестен достатъчно дълго, за да се проведе обществено обсъждане. Опасявате ли се, че наредбата може да бъде оспорена пред съда?

За опасения – не бих казала. В момента има конституционно дело по въпроса кой може да издава подзаконови нормативни актове и аз не бих искала да се бъркам в работата на Конституционния съд (КС). ВАдС е дал своето становище по това тълкувателно дело в КС. Освен това, искам само да отбележа,  че по силата на Закона за адвокатурата ние уреждаме с подзаконови нормативни актове не само въпросите, свързани с минималните адвокатски възнаграждения. Наредба има и за това как се провеждат изпитите на адвокати и младши адвокати, наредба за водене и съхраняване на регистрите от адвокатските съвети, отделно - за обучение и квалификация на адвокатите и т.н. Както вече казах, тази възможност ни е предоставена от самия закон.

ВАдС е много специфичен орган, специфична е по принцип и адвокатската дейност, тя е конституционно определена.  Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се, няма кой да издава тези наредби и актове вместо нея. Ето защо не споделям това основание за атакуване на наредбата.

Освен това приемането на промените не стана спонтанно и хаотично. След излизането на ТР №6 през ноември м.г.,в адвокатурата бяха проведени няколко обсъждания в търсене на правилното решение. Такива обсъждания бяха направени и на общите събрания на всички адвокатски колегии, които излязоха със становища. Отделно ВАдС, при работата по наредбата,изпрати проекта до всички адвокатски съвети, които имаха възможност да изготвят становища. Обсъждахме промените не на едно заседание, включително дали да има нова наредба, или, ако не е нова, в какъв обем да бъдат промените – промени навсякъде или промени само в процесуалното представителство и за някои новопоявили се дейности.  Темата беше обсъдена и на заседание, на което присъстват ротационни председатели от цялата страна, както и на националната конференция през декември м. г. При нас гледаме всичко да бъде максимално прозрачно и публично.

При това положение смятате ли да поставите на обсъждане на заседание на ВАдС призива на министър Зинаида Златанова за преразглеждане на промените в наредбата?

Адвокатурата винаги е работила  с държавните институции, търсейки диалог, а не конфронтация. Уважаваме всяко становище, а това на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова със сигурност трябва да бъде и ще бъде обсъдено от ВАС и в рамките на неговата компетентност несъмнено ще се вземе и доброто за всички ни решение.

Радикали провалиха конгрес на съдиите в Киев с искане за лустрация

Предишна новина

Прокуратурата протестира осъдителните присъди срещу имамите от Пазарджик

Следваща новина

Коментари

44 Коментара

 1. 44
  С дипломи, а неграмотни | нерегистриран
  2
  -2

  До коментар [#41] от "? - неграмотен":От изложеното от теб до тук става ясно, че си функционално неграмотен.

 2. 43
  Неук модераторе, откога и как парцала с ник "фройд " е конкретно лице? | нерегистриран
  2
  -2

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше прекалено много истини за форумиста с ник "фройд ".

 3. 42
  до Мангал Мангалов Циганинов - фройд | нерегистриран
  1
  -3

  До коментар [#40] от "Неуко същество, фройд ":
  Есето ми е съчетание между право, критика и философия, поставящо си за цел да ти изясни с помощта на въздействен език актуални правно-обществени проблеми, по които ти имаш само некомпетентни коментари, а ти липсват основни познания от правната наука.

 4. 41
  ? | нерегистриран
  3
  -2

  вероятно повечето от гневните постовете са от едно лице, което е ментално недоразумение само по себе си, поради алогичните му тезиси ( верно,че приличат на мотиви от СР). В 10 от тезисите се поддържа абсолютното безсмислие на адвокатурата, тъй като съдът служебно събирал доказателства и прилагал закона най- мъдро и правилно. От друга страна пустите му граждани и фирми били ощетени и настоявали за адвокатитеси, които пък губели делата, въпреки добрия обективен съд. Зави ми се свят. Кой печели, кой прилага, кой на кого, какво.. Що не направите в съдилищата нови стенвестници-"адвоката новият враг на съда и гражданина", " екологично чиста зала, територия свободна от адвокати", "истинска територия на правосъдието- тук не се пледира" " граждани плащайте хонорарите в касата на съда, ние знаем какво да правим с Вашите пари, а адвокатите, не! ит.н

 5. 40
  фройд | нерегистриран
  3
  -2

  До 38, и какъв е изводът от това есе, освен, че не си издържал изпит за младши адвокат, ако въобще си завършил право.

 6. 39
  подпомага | нерегистриран
  4
  -1

  До коментар [#36] от "до 35":
  адвокатурата подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси (чл. 134, ал. 1 от Конституцията).

 7. 38
  съответствието на на закона за адвокатурата с Конституцията | нерегистриран
  4
  -2

  Eдни адвокати познават законите, други адвокати познават съдията, но повечето адвокати, като теб, не познават нито законите, нито съдията ... До коментар [#36] от "до 35", ставай от компютъра и отивай да учиш. Веднага. Не искам да си глупав:
  Неуко същество, "адвокатите са задължителни", "задължително да си с адвокат" е само според теб и пасмината от Висшият адвокатски съвет и адвокатската гилдия и така поставяш въпроса за конституционосъобразността на тези твои твърдения с оглед разпоредбите на чл. 56, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Конституцията с чл. 56, ал. 1 КРБ е категорична: "Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник." Изискването да се явиш в съда с адвокат превръща ПРАВОТО на гражданина да се яви в съда с адвокат в ЗАДЪЛЖЕНИЕ! Съгласно чл. 57, ал. 1 от Конституцията основните права на гражданите са неотменими. Те не могат да бъдат ограничавани със закон. Изключение се допуска само по отношение на някои права, и то при обявяване на война, военно или друго извънредно положение (чл. 57, ал. 3 от Конституцията). Случаят със закона за адвокатурата не е такъв. Редица закони и кодекси погазиха правото на гражданина да се явява пред държавните институции със защитник, като го превърна в задължение.
  Решение № 3 от 17.V.1994 г. на КС на РБ по конст. д. № 1/94 г.Конституционният съд по съображенията, изложени по-горе, и на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията РЕШИ:
  Правото на защита е основно, всеобщо, лично право на гражданите. То е средство за защита на други техни нарушени или застрашени права или законни интереси.
  В Решение № 9 от 14.04.1998 г. на КС на РБ по конст. д. № 6/98 г.
  Конституционният съд, като прецени доводите на главния прокурор и на заинтересуваните страни, за да се произнесе, съобрази следното:
  Правото на защита на гражданите е едно от основните конституционни права, което има особено голямо значение в демократичната правова държава - чл. 56 от Конституцията . То има широко съдържание, но преди всичко то предполага задължение за държавата чрез законодателството и прилагането на законите да обезпечи ефективна възможност за гражданите да защитят нарушените си или застрашените си права пред съдебни органи или администрацията. Съществен елемент от общото право на защита представлява правото на гражданите да защитават правата си с помощта на защитник.
  Правото на гражданите да организират защитата на правата си с използване помощта на квалифицирано лице - защитник, придобива особено значение тогава, когато за гражданина е необходимо при защитата му познаване на законите, съдебната практика, правната теория и съдебните и административните процедури.
  Наистина гражданинът може да се възползва от това си конституционно право и да възложи защитата си на адвокат, но може в някои случаи да реши сам, че такава помощ не му е необходима.
  Актовете на Конституционния съд са окончателни (чл. 14, ал. 5 ЗКС). Решенията му са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани (чл. 14, ал. 6 ЗКС), включително и за Конституционния съд. Съдът не може да отменя, изменя или да обявява за недействителни собствените си решения. Такива правомощия Конституционният съд няма и не може наново да поставя на разглеждане и да пререшава по същество решени дела. Никой не може да се позовава на недействителност на влезли в сила решения на Конституционния съд.
  Защитник е този, който познава законите, съдебната практика, правната теория и съдебните и административните процедури - специалността право е широкопрофилна университетска специалност. Завършилите тази специалност придобиват универсална квалификация юрист и им се признава университетска степен „магистър по право”.
  Обучението по специалността право е с продължителност 5 години за студенти редовно обучение и 6 години за студенти задочно обучение. Всички студенти се обучават по единен учебен план, като получават знания по фундаментални правни дисциплини и подготовка. Тази подготовка формира универсалната квалификация „юрист”. Тя се получава въз основа на 3 държавни изпита и теоретико-практически изпит пред Министерство на правосъдието. С успешното полагане на теоретико-практически изпит се получава правоспособност за работа в различните държавни и недържавни институции. Край!Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.
  Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.
  Какви изпити по чл. 4, т. 4 и чл. 8 от ЗА,какви ограничения по чл. 20, ал. 6 ЗА относно надлежно процесуално представителство от младши адвокат Какви са тези измислени изисквания, забрани и ограничения, записани в Закона за адвокатурата от дърти и мазни адвокати?...


  Допуснатото ограничение на свободния избор на защитник надхвърля необходимото за осъществяване на правосъдието. Както личи от изр. 2 на чл. 56, правото на защита, включително и чрез съдействието на защитник, може да се реализира пред всички държавни учреждения и не трябва да се ограничава и в рамките на съдебния процес. Това основно право е предоставено на всеки гражданин, за да защити нарушени или застрашени права или законни интереси. Основните права на гражданите са неотменими.

 8. 37
  Ураааа!! Наядоха се гладните и некадърните. | нерегистриран
  3
  -2

  Събрали се вампирите на дъното на морето, за да решат как по-добре и повече да пият човешка кръв.
  -Ураааа!-зарадвало се най-малкото вампирче-сега ще им изпием кръвчицата на човеците.
  - Нее, казал най-старият вампир, ние само ще им пием от кръвта, но не всичката. Все пак сме вампири, а не адвокати, сине.

 9. 36
  до 35 | нерегистриран
  8
  -4

  Задължително е по редица категории дела. И да можеш да се справиш сам-в много случаи е задължително да си с адвокат. Адвокатите са задължителни по граждански дела-например, ако делото стигне до ВКС, или ако заведеш гражданско дело срещу лице с неизвестен адрес-му плащаш адвоката-служебен защитник. не се изказвай неподготвен. А определянето на минимален задължителен хонорар противоречи на принципа на свободното договаряне. Освен това-адвокатската тарифа касае и...юрисконсултското възнагражгдение-което не стига до юрисконсулта-но ти пък откъде да го знаеш

 10. 35
  Уважаеми недоволни Граждани и Селяни на РБ, | нерегистриран
  2
  -11

  ползването на адвокатска услуга не е задължително! Не ви се полага безплатно. Обикновено се мисли за последиците предварително - преди да се извърши престъпление.

 11. 34
  хонораарите са абсурдни по административно-наказателните дела | нерегистриран
  3
  -2

  И как ще увеличението на тарифата ще е в интерес на гражданите. Ако правилно се ориентирам -за обжалване на глоба от КАТ-за адвоката хонорара ще е 300 лева. Е какъв е смисъла да обжалвам 200 лева глоба от КАТ-като ще платя 300 лева хонорар, който не подлежи на възстановяване , дори и делото да е в моя полза? Точно за обжалване на глобите от КАТ трябваше да има ниско ниво на хонорара-дори до 50 лева, по-голям хонорар обезмисля обжалването на глобите в размер-до 300 лева. Ако-не обжалвам-ще платя глобата на КАТ, а ако обжалвам-ще платя адвокатски хонорар, който административнонаказващия орган няма да ми върне-дори и решението да е в моя полза -по АНХД не се присъждат разноски.

 12. 33
  Пак до 12- магистрата | нерегистриран
  5
  -3

  Лумпене, Няма как да се загуби "далото", защото то не било никога у адвокатурата. А то в административните дела, едни доказателства, една сложна фактическа обстановка, едно служебно начало, към кого и за кого- само за административния орган,представи това, представи онова, ..... Не сте съдии, а мърша, да префиразирам ...Славейков. Никой не иска да Ви познава, поздравява и гледа, жалки изпълнители и кариеристи на дребно, на чужд гръб и болка. Но, не сте виновни, нямаше как Лозан Панов- удобното, да ви научи на това, що е то съдия, а за сегашния милиционер...сами си знаете.

 13. 32
  съдия Румяна Ченалова | нерегистриран
  6
  -2

  До коментар [#31] от "112":„Поръчах ти 40 кошници с плодове, донеси ми ги, а ако липсват част от уговорените бройки плодове, ще има и повторна доставка”. 1 кг. ябълки - разбирай 1000 лв., 1 кг. портокали - разбирай 1000 евро, 1 кг. банани - разбирай 1000 долара. "лека кошница с плодове" - 2 кг. ябълки, 3 кг. портокали и т.н. А как се случва "пазарът" на постове в съдебната власт и как се търгуват назначенията - „камиони с кошници с плодове" .

 14. 31
  112 | нерегистриран
  7
  -1

  Сега и административните съдилища ще вдигнат тарифата: данъчен ревизионен акт - две кошници с плодове; акт на Министерски съвет - 2 декара в Несебър... В интерес на гражданите ще е, за по-бързо и качествено правосъдие...

 15. 30
  Матросов, до множеството по -долу | нерегистриран
  3
  -1

  АЗ, АЗ ще поема отговорност!! За наредбата, за практиката на ВАС за всичко само ми покажете амразурата ...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.