В какви граници са разрешени протестите според българския закон?

В какви граници са разрешени протестите според българския закон?

Продължаващите протести в столицата са възприемани различно от обществото – едни ги подкрепят, а други са недоволни, че се създава смут в иначе монотонния ритъм на ежедневието. Несъмнено е, че всеки гражданин има право да изрази своето виждане по значими социални и политически въпроси, които го засягат пряко. Също така е сигурно, че това изразяване има определени в закона граници.

И така… до къде се простират тези граници?

В България правото на протест или т. нар. „мирно събрание“ е гарантирано, както от Конституцията, така и от Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ), обнародван на 02.02.1990 г. На първо място, в чл.43 от Конституция на Република България е закрепено правото на гражданите да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации. Редът за тяхното организиране и провеждане се определя със закон (ЗСММ). Конституцията позволява събиранията на закрито да се провеждат без предварително разрешение от официалната власт.

Какво се включва в правото на мирни събрания?

Според ЗСММ, то обхваща свободата да се изберат времето, мястото и начина на провеждане на организираната обществена проява. Съгласно чл.8 от ЗСММ, за свикване на събрание или на митинг на открито организаторите, най-малко 48 часа преди началото му, писмено уведомяват кмета на общината, на чиято територия ще се проведе, като посочват организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга. Кметът обаче не е длъжен да разреши тяхното провеждане във всички случаи. Законът (чл.12 ЗСММ) му дава право да забрани публичната проява, когато разполага с несъмнени данни, че тя е насочена към насилственото изменение на конституционно установения ред или срещу териториалната цялост на страната. Също така – ако събирането застрашава обществения ред, народното здраве (при предварително обявена епидемична обстановка), както и ако нарушава правата и свободите на останалите граждани. Едва когато административният орган се увери, че има заплаха от вида на посочените, тогава би могъл да забрани провеждането на митинга. Правомощието на кмета на общината е регламентирано в условията на оперативна самостоятелност, даваща му право да избере един от два или повече законосъобразни варианта на управленско решение.

Срещу заповедта на кмета, с която се забранява провеждането на мирен протест, може да бъде подадена жалба пред административния съд, на основание чл.145 и следващите от АПК, във връзка с чл.12, ал.4 от ЗСММ. В съдебното производство се изследва въз основа на какви обективни данни кметът е забранил обществената проява. Решението на административния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

В съдебната практика се приема, че всяка манифестация обикновено създава затруднения на движението и е свързана с известно ограничаване на достъпа до обекти, намиращи се в близост до пътя на движението. Тези обстоятелства, според повечето съдебни състави, не могат да оправдаят забраната на съответното мероприятие. Една манифестация може да бъде забранена на основание, свързано с опазването на обществения ред, само ако съществуват убедителни, конкретни доказателства, че участниците в нея имат намерение да извършват насилствени действия.

Какви забрани налага законът на мирно протестиращите?

В ЗСММ се съдържат редица забрани, свързани с провеждането на мирните събрания, които целят да гарантират спазването на обществения ред и избягването на престъпни прояви. Сред тях са забраната за нощни протестни събирания (между 22.00 ч. и 8.00 ч.), за носенето на оръжие или на други предмети, опасни за живота и здравето на околните лица. Забранено е на събранието да бъдат донасяни и предмети, които могат да послужат за причиняване на материални щети (по сгради, автомобили и други подобни). Не се разрешава на протестите да присъстват лица в нетрезво състояние. Участниците в протеста нямат право и да бъдат маскирани по начин, който може да възпрепятства тяхната идентификация. Когато събирането се провежда в района на обществена сграда, както се случва в последните дни, участниците трябва да пазят дистанция от сградата – минимум от 5 метра. Това ограничение е замислено с цел да бъдат опазени сградите на институциите от вандалски прояви. Важно е да се знае, че всеки организатор или участник отговаря за вредите, които по негова вина са причинени при провеждането на събранието, митинга или манифестацията.

Въведените стандарти и ограничения напълно отговарят на международните правила. Основно те се съдържат в европейската Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Същата конвенция е ратифицирана със закон от Народното събрание на Република България и е в сила за нашата страна от обнародването й /ДВ, бр.66 от 14.08.1992 г./. Съгласно чл. 5, ал.4 от Конституцията на Република България, конвенцията е част от вътрешното ни право, като действието й е непосредствено. Тя  признава правото на мирни събрания. Същевременно потвърждава неговите граници, а именно: защитата на националната и обществената сигурност, на здравето и морала, на правата на другите граждани, както и предотвратяването на безредици.

По въпроса с безредиците е любопитно едно конкретно решение на български съд. По адм. дело № 201/2014 г. Административен съд – гр. Ямбол се е произнесъл, като се е позовал на практиката на Европейския съд по правата на човека. В решението по делото се приема, че съмнението за евентуално нарушаване на обществения ред не е основание за ограничаване на свободата на мирно събиране. Тази постановка е юридически правилна, доколкото това съмнение не бъде оправдано…

Източници:

https://legalworld.bg/normativni-aktove/doc/732

https://www.parliament.bg/bg/const

https://www.echr.coe.int/documents/convention_bul.pdf

http://www.ac-pleven.org/docs/cases/d2017/77891417.htm

https://adms-yambol.org/files/spravki/0061d814/201a2114.htm

http://www.asmontana.com/aktove/media/fdb/0061d813/23532813.htm

Още по темата

Тактиката на Рашков за изборите – полицейски произвол в нарушение на закона*

Предишна новина

Защитата на семейството на Милен Цветков: Близките на Николов представяха нелепи версии

Следваща новина

Коментари

13 Коментара

 1. 13
  адвокат–сак | нерегистриран
  6
  -8

  Никой не може да твърди, че изразява ''волята на народа''- колкото и да ви лъжат политиците в тази посока. Съгласно българската правна теория, ''народът'' / специално при упражняване на активно и пасивно избирателно право/, се състои от ВСИЧКИ бг. граждани с активно и пасивно избирателно право. По принцип, юридическото правило е всички тези граждани, да упълномощят със Специално пълномощно председателя на една политическа партия, че са съгласни той да упражнява тяхното избирателно право- нещо , което е недопустимо от прогласеното конституционно право на '' общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване'' . Делегирането на избирателното право в България няма правна сила- затова и се налага гласуващите ЛИЧНО да подават гласа си при провеждането на законни избори по начина, установен в законите ни. Следователно, НИТО ЕДНА политическа партия в Р.България НЕ МОЖЕ ДА ГОВОРИ ИЛИ ДА ДЕЙСТВА от името на ВСИЧКИ бг. граждани с избирателни права, защото НЯМА това право и НИТО ЕДИН ПОЛИТИК у нас не може да претендира, че говори/ мисли/ действа от името на '' народа''- т.е. на всички бг. граждани с избирателни права в България.

 2. 12
  адвокат–сак | нерегистриран
  18
  -3

  11- И какво решение предлагате Вие- решение за организиране на държавен противоконституционен преврат, в който участниците са предимно кримиелементи с по 5-6 висящи наказателни дела, мутри от 90тте години на 20 век; фрустрирани младежи, които поради употребата на наркотици не знаят на кой свят са; глбт, които се борят за своите си интереси; всякакви лица с психични отклонения, които са на издръжка на държавата и не внасят, но потребяватъ данъци... Къде останаха правата на данъкоплатците в България, тези, които създават материалните и интелектуалните блага, и върху чиито данъци се крепи бюджета, така щото посочените в предишното изречение групи да могат само да потребяват помощи и обезщетения от държавния бюджет....Значи ли това, че една ггрупа хора, които си въобразяват, че са смелчаци,. трябва противоконституционно да превземат държавната власт в България и да установят диктатура на собствената си политическа партия... Тук какво пише-
  КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  Чл. 11. (2) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна.
  Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.
  (2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
  (3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.
  Чл. 57. (2) Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други.
  Чл. 58. (1) Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите.
  (2) Религиозните и другите убеждения не са основание за отказ да се изпълняват задълженията, установени в Конституцията и законите.
  Откъде накъде шепа неграмотни аутсайдери ще си присвояват правото да узурпират противоконституционно държавната власт в България, въпреки изричната забрана за това в конституцията ни- висшият ни закон, и всички останали наши закони... Това смелост ли е или извършителство на престъплението измяна....
  Има си законен начин за протести- спазете закона, протестирайте си законно и никой нищо лошо няма да Ви каже- дори може да подкрепи исканията Ви...

 3. 11
  Валентин Георгиев | нерегистриран
  7
  -3

  Няма шансове да преборим и дори да намалим повсеместната корупция у нас, ако продължаваме така. Ново проучване на Българския институт за правни инициативи (БИПИ) изкара наяве фрапиращи данни за нагласите на българите, които не будят оптимизъм. Под половината - 49,3 на сто, биха подали сигнал към компетентните органи, ако станат свидетели на корупция на работното им място. Други 29,8 на сто обаче са категорични, че няма да го направят, а 20 на сто не желаят или не могат да отговорят. Забележете - близо 90 процента от хората смятат, че би трябвало да се сигнализира за корупция, по принцип. Излиза, че всеки втори българин се пази или страни от това уродливо явление и, въпреки че го вижда и се сблъсква с него, предпочита да пасува.
  Причините са най-различни и трудно може да се степенуват, но масовото мнение е, че не си струва, защото няма да има резултат. А няма да има, защото институциите, от които това зависи, са подвластни и зависими от лица на ключови държавни постове, които покровителстват или практикуват самата корупция.
  Най-пресният скандален пример са разкритията в Правителствена болница. Оказа се, че за незаконните трансплантации там се знае от година и половина. Е, и?
  За незаконните трансплантации са подавани не един и два сигнала до различни "отговорни фактори", включително до министрите Кирил Ананиев и Костадин Ангелов, но всичко е било потулвано и оставено без движение.
  Трябваше да се смени властта, за да излезе наяве истината за този и за други случаи. И хората лека-полека да добият кураж за осветляване на безобразията. При това говорим основно за потърпевши, които имат личен интерес, не за "будни граждани" с вродена непримиримост.
  Защото...
  Цели 60,7 на сто от българите биха се чувствали несигурни, ако подадат сигнал за корупция срещу лице, заемащо публична длъжност като политик, кмет и други, разбираме от проучването на БИПИ.
  Какво означава това?
  Ами означава страх. Страх, че ако дръзнеш да подадеш сигнал, той ще се върне към теб като бумеранг. Защото така е организирана системата - "навързани са като черва". Повсеместното недоверие в комбинация със страха ражда апатията. А апатията означава послушание и контрол - прекрасният удобен за властта модел.
  На кого да го подадат този сигнал, за да има ефект? Отнася го този, който огласи безобразието, не който го върши. Дотук сме я докарали спрямо почтените и непримиримите, доколкото им стиска. За останалите корупцията очевидно остава естествена среда на живуркане. Наведена главица сабя не я сече! Докога?

 4. 10
  адвокат–сак | нерегистриран
  9
  -5

  Някои тръгнали да сравняват България с ю.к. по отношение на законодателството...Това е смешно. Ю.к. няма дори писана конституция, в смисъл на писмен върховен закон; традициите на британците допускат и считат за нормално да се употребяват наркотични вещества и прекурсорите им и това е разбираемо предвид историческото развитие на великобритания- нейните нарко войни с Китай от 19 век- Първата опиумна война от 1839-1842 г. и последвалата я Втора опиумна война от 1853 до 1860 г.; британската държава е по-млада от българската с поне три- четири ВЕКА; традиционно в българското общество не са се допускали кръвосмесителни бракове- за разлика от британските нрави; в българското обичайно право е оставено без наказание брането на 5=6 плода от градината на един човек, ако този, който ги е набрал без разрешение, е беден и умиращ от глад; нашето обичайно българско право не толерира използването на наркотични вещества и не сме водили опиумни войни; българската държавност не се основава на богатствата, натрупани от държавно каперството - като във великобритания; обичайно българите имаме добра самооценка, която включва реалните ни компетенции и нямаме навика да дискриминираме хората само заради цветът на кожата им или заради факта, че са от друга част на Източна Европа и не си вирим носа само поради факта, че сме българи и българската държавност е по-стара от държавността на над 99 процента от съвременните европейски държави и т.н. Тази държава- великобритания- с нейното комън лоу- ли се дава за пример на българите, а....Че какво общо има правото на едни островитяни с обичайното и настоящото право на една континентална държава в руслото на романогерманската правна система....

 5. 9
  адвокат–сак | нерегистриран
  9
  -3

  До 6- Казано накратко, Р.България в качеството си на държава- субект на международното право, ПРИТЕЖАВА държавен суверенитет, което значи, че ИМА ПРАВОТО да изисква на нейна територия да се спазват само нейните закони и законите на ю.к., сащ или друга държава, да нямат правна сила на наша територия. Вие това не знаете, а сте тръгнали да ''реформирате'' българската държавност- смях в залата;0 Ето знанието, от което е лишено всяко лице, което не е следвало в юридически факултет и което наивистично си въобразява врели- некипели...
  https://www.bg-pravo.com/2012/09/19_13.html

 6. 8
  | нерегистриран
  11
  -5
  До коментар #6 от "до 2 | нерегистриран":
  Невярно. Твърденията,че законът се изпълнява и не се спори, значи, че Ботев и Левски, и четите на Панайот Хитов са терористични дейности-както е по легитимния закон , издаден от легитимната власт тогава. Което изобщо не е така-дейността на четите, на ВМРО , на Ботев Левски, Бенковски е легитимвно освободително движение, именно обосновано от ненаписаното в закон и обосновано от Джон Лок естествено право на съпротива и въстание против тиранията.

  -------------------
  Второ-задължително се спазва закон в диктатура. В демокрация от зап аден тип, понякога гражданите имат право да откажат да изпълняват закони, и това да не носи негативни последици. Например в Англия това е Изяснено от негова чест главен съдия Барон Годард( Lord Chief Justice of England and Wales Baron Goddard ), в казуса Willcock v. Muckle* -не си длъжен да спазваш "НЕРАЗУМЕН" закон, поне в Англия.

  https://swarb.co.uk/clarence-henry-willcock-v-muckle-kbd-26-jun-1951/

  "To demand production of the national registration identity card from all and sundry . . . is wholly unreasonable"

  ПОЛИЦИЯТА НЯМА ПРАВО ДА ПРОВЕРЯВА ЗА ЛИЧНА КАРТА,ТОВА Е НАПЪЛНО НЕРАЗУМНО(въпреки,че в закона пише ,че има право) . Непредставянето на лична карта не е нарушение, а да си представиш личната карта пред полицай е личен избор, а не задължение!

  * казусът накратко: За около шест години след края на Втората световна война британските граждани са били задължени да носят със себе си лични карти, въведени като извънредна мярка през 1939 г. Властите са искали личните карти да останат и след края на кризата. След случай на гражданско неподчинение от човек на име Кларънс Уилкок, който отказва да си направи лична карта и бива подложен на наказателно преследване, се стига до отмяната им.

  Стига се до дело, което е било разгледано от главния съдия на Англия и Уелс лорд Годард. Той отсъжда, че оставането на неразумни закони в сила след края на извънредно положение "може да превърне спазващите закона граждани в нарушители на закона"

  Как може да сравнявате времето на турско робство със сегашното? Да не би вие да робувате на някого и да се отнасят към вас като с вещ? Дейностите на споменатите от Вас национални герои не могат и е абсурдно да се отъждествяват с "гражданските активисти" от Боец, например. Всички знаем каква е каузата им. Или поне запознатите.

  Отделно, не може да сравнявате законодателството на Англия с това на България. Двете държави са коренно различни, с различни правно системи. Казаното от "адвокат-сик" напълно отговаря на действителността. И законите се създават, за да се изпълняват, а не нарушават. Прочетете Обща теория на правото - Правни норми. Незнанието на правото и никой не може да черпи права от собственото си противоправно поведение са основополагащи принципи на правото още от римско време.

 7. 7
  адвокат–сак | нерегистриран
  11
  -5

  До 6- Хайде, стига политически популизъм. Дайте да отделим спорното от безспорното. ЗА КАКВО са се борили Левски и Ботев, В КОЯ държава са осъществявали бунтовническата си дейност- в Р. България- държавата на българите, или в османската империя- теократична мюсюлманска държава, която НЕ Е държавата на българите и в която българите са второстепенно по права население... Вашите политически шефове толкова ли са тъпи, че не са Ви обяснили поне тези разлики....И кой, как, и по какъв начин квалифицира едно държавно управление като диктатура- това не е ли в правомощията на юристите, а не на всяко лице от кол и въже, което си има проблеми със закона....Левски и Ботев са се борили за НЕЗАВИСИМА ОТ ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ СОБСТВЕНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНОСТ, ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КАТО ДЪРЖАВАТА НА БЪЛГАРИТЕ, КАТО ДЪРЖАВА, ОТДЕЛНА И НЕЗАВИСИМА ОТ ОСМАНСКАТА ДЪРЖАВА. а не срещу султана- османската власт, която да бъде заменена от друга османска власт- напр. неговият везир... СТИГА ТЪП И ПРОСТ ПОПУЛИЗЪМ- юристите- за разлика от хаджигейов, сме масово с айкю над 147 и можем само да се надсмиваме над манипулациите на политиците.

 8. 6
  до 2 | нерегистриран
  1
  -10

  Невярно. Твърденията,че законът се изпълнява и не се спори, значи, че Ботев и Левски, и четите на Панайот Хитов са терористични дейности-както е по легитимния закон , издаден от легитимната власт тогава. Което изобщо не е така-дейността на четите, на ВМРО , на Ботев Левски, Бенковски е легитимвно освободително движение, именно обосновано от ненаписаното в закон и обосновано от Джон Лок естествено право на съпротива и въстание против тиранията.

  -------------------
  Второ-задължително се спазва закон в диктатура. В демокрация от зап аден тип, понякога гражданите имат право да откажат да изпълняват закони, и това да не носи негативни последици. Например в Англия това е Изяснено от негова чест главен съдия Барон Годард( Lord Chief Justice of England and Wales Baron Goddard ), в казуса Willcock v. Muckle* -не си длъжен да спазваш "НЕРАЗУМЕН" закон, поне в Англия.

  https://swarb.co.uk/clarence-henry-willcock-v-muckle-kbd-26-jun-1951/

  "To demand production of the national registration identity card from all and sundry . . . is wholly unreasonable"

  ПОЛИЦИЯТА НЯМА ПРАВО ДА ПРОВЕРЯВА ЗА ЛИЧНА КАРТА,ТОВА Е НАПЪЛНО НЕРАЗУМНО(въпреки,че в закона пише ,че има право) . Непредставянето на лична карта не е нарушение, а да си представиш личната карта пред полицай е личен избор, а не задължение!

  * казусът накратко: За около шест години след края на Втората световна война британските граждани са били задължени да носят със себе си лични карти, въведени като извънредна мярка през 1939 г. Властите са искали личните карти да останат и след края на кризата. След случай на гражданско неподчинение от човек на име Кларънс Уилкок, който отказва да си направи лична карта и бива подложен на наказателно преследване, се стига до отмяната им.

  Стига се до дело, което е било разгледано от главния съдия на Англия и Уелс лорд Годард. Той отсъжда, че оставането на неразумни закони в сила след края на извънредно положение "може да превърне спазващите закона граждани в нарушители на закона"

 9. 5
  | нерегистриран
  11
  -2

  Миналата година персоната с прякор "адвоката" с помощта на прашка, яйца и домати успешно развиваше тезата, че Законът за движение по пътищата е противоконституционен понеже налага ограничения, а слободата е изконно човешко право. Никой не пожела или не посмя да го обори, та той после и депутатин стана да кове закони, макар и за кратко. Сега пак иска, да не дава Господ! А пък другият с ковчезите и прякор "скулптора", след толкова години безплодни напъни, сега най-после вече е министър и се вихри. Пази Боже!

 10. 4
  адвокат–сак | нерегистриран
  2
  -4

  Също така, е време да се прекрати с политическата популистка тенденция да се квалифицират от политиците и присъдружните им лица онези граждани, които имат чисто съдебно минало и които имат нормално правосъзнание, с думите ''страхливци'', '',мишки'', ''роби'', ''говеда'', ''овце'' и т.н. Всяко търпение си има граници. Нормалната форма на правосъзнание означава, че един гражданин изпълнява и зачита законите на държавата, чийто гражданин е. Това не означава, че този гражданин е по- малко гражданин от онзи, който нарушава умишлено законите й, като се крие зад някаква ''гражданска позиция'', и твърди, че така реализира законно политическите си права. Никой не може да черпи права от противоправното си поведение. Няма ли кой да разясни този основополагащ правен принцип на всички политици или се налага съответните държавни органи да им го разясняват в едно наказателно производство....България е държавата на българите, по силата на историческите събития българският етнос е държавообразуващият етнос- по силата на решенията на Цариградската конференция от 1876 г., когато е било решено от т. нар. ''Велики сили'' да се възстанови частично българската държавност върху географските области, населени с над 90 процента лица от българския етнос. Ето защо всяко посегателство над българската държавност е посегателство срещу устоите на самата държава на българите. Ние НЕ СМЕ нито федеративна германия, нито федеративните сащ, нито федеративна великобритания- нашият исторически път е различен от техния, ние си имаме наша,. БЪЛГАРСКА историческа, етническа и държавническа традиция, така, че- спрете със сравненията с тези държави. На когото му се харесва да живее в тези държави, никой не го задържа в България- да става техен гражданин, но да НЕ критикарства българските закони, след като изобщо не ги разбира, защото никога не е бил студент- юрист и не е правоспособен юрист. Не/до/учените хора не могат да разберат какво точно се учи 5/6 години в юридическите ни факултети и затова тяхното мнение е просто едно изказано гражданско мнение, но то няма тежестта на едно професионално юридическо становище.

 11. 3
  адвокат–сак | нерегистриран
  11
  -6

  Категорично призивите за ''велико народно въстание'' са призиви за метеж- противоконституционно събаряне на законната държавна власт в България. Законната смяна на властта у нас се реализира САМО чрез законно проведени избори, а не чрез народни въстания. Точно хаджигейов трябва отлично да знае това- нали твърди, че е пеналист, как така си е взел изпитите по наказателноправни науки, адвокат е в паказателни дела, а не знае гореописаното, м....В този смисъл- ако се установи, че група настоящи политици са подслушвани законно чрез СРС заради призивите им за провеждане на ''велико народно въстание'' и склоняване на гражданите за участие във въоръжена форма на противоконституционно завземане на властта, то лично аз приветствам тази форма на събиране на доказателства за противодържавната дейност на групата извършители на това престъпление, защото;;
  КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.
  (3) Никоя ЧАСТ ОТ НАРОДА, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ИЛИ ДРУГА ОРГАНИЗАЦИЯ, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.
  Чл. 4. (1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.
  НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2021г.
  Чл. 20. (1) Съучастници в извършването на умишлено престъпление са извършителите, подбудителите и помагачите.
  (2) Извършител е този, който участвува в самото изпълнение на престъплението.
  (3) Подбудител е този, който умишлено е склонил другиго да извърши престъплението.
  (4) Помагач е този, който умишлено е улеснил извършването на престъплението чрез съвети, разяснения, обещание да се даде помощ след деянието, отстраняване на спънки, набавяне на средства или по друг начин.
  Чл. 21. (1) Всички съучастници се наказват с наказанието, предвидено за извършеното престъпление, като се вземат предвид характерът и степента на тяхното участие.
  (2) Подбудителят и помагачът отговарят само за онова, за което умишлено са подбудили или подпомогнали извършителя.
  (3) Когато поради определено лично свойство или отношение на дееца законът възвежда извършеното деяние в престъпление, за това престъпление отговарят и подбудителят, и помагачът, за които тези обстоятелства не са налице.
  (4) Особените обстоятелства, поради които законът изключва, намалява или увеличава наказанието за някого от съучастниците, не се вземат предвид за останалите съучастници, по отношение на които тези обстоятелства не са налице.
  ОСОБЕНА ЧАСТ

  Глава първа.
  ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА

  Раздел I.
  Измяна
  Чл. 95. (Доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Който с цел да бъде съборена, подровена или отслабена властта в републиката участвува в извършването на опит за преврат за насилствено завземане на властта в центъра или по места, или в бунт, или във въоръжено въстание, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
  Чл. 97. (Доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Който с посочената в предходния член цел извърши общоопасно престъпление по чл. 349 или 350, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

 12. 2
  адвокат–сак | нерегистриран
  8
  -2

  1- Със закона не се спори- законът се изпълнява. Всичко, което е написано, е обективната юридическа истина. Неслучайно много колеги, включително и аз, пишем за незаконни ''протести'', които граничат или квалифицираме в качеството си на юристи, като метеж. Тук не става въпрос за ЗИД на Закона, който е на обществено обсъждане, а за действащ национален нормативен акт, който предписва правни правила за законно провеждане на един протест. Фактите са си факти- правото на мирен протест ИМА ЗАКОНОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ, а фактът, че някой не желае да се съобрази с тях означава единствено, че този някой върши нарушение на закона. На мен напр. може да не ми харесва физиономията на лицето Х и да поискам да я изтрия от лицето на земята. Е- според Вас, трябва ли винаги да робуваме на субективните си желания или сме длъжни да се подчиняваме на законите, м... Както виждате, нещата винаги имат поне два края и никой няма право да налага своето субективно мнение над законовоте норми.

 13. 1
  | нерегистриран
  4
  -29

  Великият Джон Лок е казал :

  Гражданите запазват правото си на контрол върху управленската дейност и една от формите на този контрол е “правото на съпротива” .

  Правото на съпротива е естествено човешко право, обосновано още от естественоправниците през 18г-Лок, Монтескьо и тн. Формално и Ботев и Левски например са нарушили нормативните актове , издадени от легитимната власт, но всъщност тяхната дейност е напълно приемлива, обоснована от теоретичните възгледи за правото на протест и съпротива срещу тиранична власт, въ-згледи на естественоправниците от 18 в. Ботев и Левски са реализирали легитимното си естествено право на съпротива срещу тиранията.

  Джон Лок казва "Законността на съпротивлението срещу деспотичната власт включва и правото на въстание срещу нея" . Оспорвате или приемате това виждане на Лок?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.