В кои случаи НАП може да запечата търговски обект и да забрани достъпа до него?

В кои случаи НАП може да запечата търговски обект и да забрани достъпа до него?
снимка:БГНЕС

Извършването на търговска дейност по занятие налага познаването и спазването на редица нормативни изисквания. За тяхното нарушаване са предвидени санкции,  които целят да поправят вредите от нарушението, да санкционират неизправните лица и да осигурят превенция на следващи неправомерни действия или бездействия. Несъмнено, едни от най-сериозните санкции и принудителни административни мерки са регламентирани в данъчното законодателство. Това се дължи на тежестта на нарушенията и на тяхната многобройност. Според информация от интернет страницата на НАП, към 31.05.2021 г. подлежащите на запечатване обекти в страната са 999, от тях на територията на гр. София и региона – 343. Тези сведения предизвикват интерес към въпроса -  в кои случаи се налага запечатване на търговски обект от държавния орган по приходите?

В чл. 118, ал. 1 от Закон за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) е предвидено задължение за търговците да регистрират и отчитат извършените от тях доставки и продажби в търговски обект, чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки са уредени в широко дискутираната Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

За неспазване на изискванията на чл.118 от ЗДДС са предвидени имуществени санкции за нарушителите. Независимо от тези санкции и успоредно с тях, НАП има законовото задължение да наложи и принудителната административна мярка – запечатване на търговския обект и забрана на достъпа до него. В чл. 186 от ЗДДС са изброени хипотезите, в които това е необходимо. Сред тях са случаите, в които проверяваният търговец не издаде фискален бон за извършена продажба, не въведе в експлоатация или не регистрира в НАП фискално устройство (касов апарат), също – ако използваното фискално устройство не отговаря на изискванията за одобрен тип, не е одобрено от Българския институт по метрология и др.  

С разпоредбата на чл.186, ал.1, във връзка с чл.118, ал. 1 от ЗДДС е предвидено принудителната административна мярка да бъде наложена с мотивирана заповед на органа по приходите или от оправомощено от него длъжностно лице. Самата заповед представлява индивидуален административен акт и, като такъв, тя трябва да отговаря на изискванията на чл.59 от АПК относно своята форма и реквизити.

Органът по приходите действа в условията на оперативна самостоятелност при определянето на срока, в който търговският обект ще бъде запечатан. В закона е предвидена единствено максималната продължителност на тази мярка – 30 дни.  Съдебната практика приема, че срокът е подходящ и законосъобразен, когато е определен на базата на всички факти и обстоятелства в конкретния случай, включително – стойността на продажбата, за която не е издаден фискален бон, площта на търговския обект, дали нарушението е първо по ред за съответния търговец и др.

Запечатването на търговския обект задължително е свързано и с налагане на забрана за достъпа до него. Наличните стоки в такъв обект и в прилежащите към него складове се отстраняват от търговеца. Специфично за разглежданата принудителна административна мярка е, че тя се прилага за обекта, където са установени нарушенията, дори когато към момента на запечатването той се стопанисва от трето лице. Условието е това трето лице да знае, че обектът ще бъде запечатан. С цел информиране на всички заинтересовани лица, НАП оповестява на своята интернет страница списъци на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местоположение. Така се създава презумпция за знание у всяко заинтересовано лице. Друг несъмнен начин за оповестяване на запечатването е, предвиденото в закона, поставяне на обекта на трайно закрепено съобщение.

Какъв е смисълът на запечатването на търговския обект, след като нарушителят носи отделна имуществена отговорност?

Разглежданата принудителна административна мярка е от категорията на превантивните. Това означава, че нейната цел е да направи невъзможно следващо нарушение на данъчния закон. Много често, в производството по обжалване на заповеди за запечатване на търговски обекти, съдът проверява дали е имало нужда от тази мярка. Тя се явява нецелесъобразна, ако не води до превенция – например, ако нарушението вече е преустановено. Това е така, защото целта на запечатването на обекта не е да бъде наложена санкция за неизпълнение на данъчното законодателство, тя не е административно наказание.

Може ли търговският обект да бъде отворен, преди да е изтекъл срокът на принудителната административна мярка?

В чл.187, ал.4 от ЗДДС е предвидено, че това е възможно - по молба на лицето, по отношение на което е наложена мярката. Условие за прекратяване на мярката е молителят да докаже пред органа по приходите, че глобата или имуществената санкция е заплатена изцяло. Заинтересованото лице има задължение да съдейства на административния орган при отпечатването на обекта. В случай на повторно нарушение обаче законът изисква да е изтекъл минимум един месец от запечатването, преди да бъде допустимо прекратяване на принудителната административна мярка.

Разбира се, отмяна на заповедта за запечатване на търговския обект, може да бъде постигната и по съдебен ред. В този случай, съдебното производство се развива по реда за оспорване на индивидуални административни актове, съгласно чл.145 АПК, във връзка с чл.186, ал.4 ЗДДС.

От изложеното в тази статия се налага изводът, че запознаването с данъчното законодателство и използването на опита на специалисти в тази област, може да намали драстично случаите на наложени принудителни мерки и санкции. Вместо това обаче се наблюдава тенденцията да се разчита на съда – като последна инстанция, след като са възникнали проблеми за съответния търговец.

Източници:

https://legalworld.bg/normativni-aktove/doc/1351

https://www.minfin.bg/bg/documents?dq=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0+%D0%9D

https://www.noi.bg/en/legislationbg/codes/291-apk

https://nra.bg/wps/portal/nra/registers-i-spisuci/Spisuci/Spisuk-na-podlejashtite-na-zapechatvane-turgovski-obekti

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/b01b2ddd3513d2eec2258624003d6517?OpenDocument

https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=q2NBtgrRq0w%3D&actId=q2NBtgrRq0w%3D

http://www.admcourt-bs.org/CMS_ADM/images_content/2025_2017R.htm

http://www.admsudhaskovo.org/2019/oct/finished/757-19.htm

Още по темата

12 г. затвор за мъж, причинил смъртта на пенсионер след грабеж

Предишна новина

Главният прокурор обсъди с магистрати от Благоевград и Разлог приоритетите и независимостта на обвинението

Следваща новина

Коментари

3 Коментара

 1. 3
  Czecho Kleine | нерегистриран
  0
  0

  Buy passport (legitdocuments78@gmail.com), cni, driver's license, residence card, legitdocuments78@gmail.com , WhatsApp +13184061294.

  BUY REAL ORIGINAL DOCUMENTS: IDENTITY CARD, RESIDENT CARD, PASSPORT, DRIVING LICENSE, RESIDENCE TICKET, PAY STATEMENT, BANK STATEMENT, ETC 100% REGISTERED
  Do you want a second chance in life with a new identity? protect your privacy? to create a new credit history? bypass criminal background checks? regain your freedom?
  Service intended for all those who get crushed by the system, all the needy who are run over by the stupid rules governed by the government. MODIFICATION, DESIGN AND FINALIZATION of ANY TYPE OF DOCUMENT FOR ALL COUNTRIES EXCEPT ASIA: Receipt, Invoice, Residence permit, Driving license, Identity card, CNI, Passport, Visa, Pa… BUY REAL ORIGINAL DOCUMENTS: IDENTITY CARD, RESIDENT CARD, PASSPORT, DRIVING LICENSE, RESIDENCE TICKET, PAY STATEMENT, BANK STATEMENT, ETC 100% REGISTERED . legitdocuments78@gmail.com ,
  Do you want a second chance in life with a new identity? protect your privacy? to create a new credit history? bypass criminal background checks? regain your freedom? legitdocuments78@gmail.com ,

  Service intended for all those who get crushed by the system, all the needy who are run over by the stupid rules governed by the government. MODIFICATION, DESIGN AND FINALIZATION of ANY TYPE OF DOCUMENT FOR ALL COUNTRIES EXCEPT ASIA: Receipt, Invoice, Residence permit, Driving license, Identity card, CNI, Passport, Visa,
  For better communication legitdocuments78@gmail.com , contact :
  +13184061294
  Manufacture of any type of document 100% pure legitdocuments78@gmail.com ,
  We are a team of twelve (12) professionals in various fields who adjust Efficiency, Speed, Anonymity and Security to serve you according to your requirements. specialized in the unique production of true / false documents of very high quality and with more than 12 years of experience, we are statistically ranked among the 02 best producers of true / false documents with more than 30 million documents circulating in the world. Our field of action covers practically any document that may exist ... For almost all the countries of the world. Note that all documents issued by our team are guaranteed to be validated by any department.

  Our company has years of experience in producing real and false passports and other identity documents. We use high quality equipment and materials to produce passports. All the secret features of real passports are carefully reproduced for our documents. We are the best producer of quality false documents. With more than 30 million documents in circulation around the world. We offer high quality, original passports, driver's licenses, identity cards, stamps and other products for a number of countries.
  • Driving license
  • Work permit
  • CDI / CDD employment contract
  • Gray card / Pink
  card • Vital card / Green
  card
  • Identity card • Permanent resident card (PR)
  • Residence
  permit • Passports
  • Biometric passports
  • VISAS USA UK SCHENGEN ETC
  • Proof of address
  • EDF / GAZ / Internet invoice
  • Tax notice
  • Pay slip / Pay
  slip
  • Bank statement • Construction and obtaining of identification documents
  • Coaching services available
  • Birth
  certificates • Marriage certificates
  • Diplomas
  • High school diplomas
  • Stamps

  For better communication legitdocuments78@gmail.com, please contact us directly
  +13184061294
  BUY REAL REGISTERED DRIVING LICENSE
  Buy Canadian driver's license (Canada)
  Buy French driver's license (France)
  Buy Dutch driver's license (Netherlands)
  Buy Dutch driver's license (Holland)
  Buy German driver's license (Germany)
  Buy license English driver's license (United Kingdom) UK
  Buy Cameroon driver's license (Cameroon)
  Buy Chinese driver's license (China)
  Buy Swiss driver's license (Switzerland)
  Buy Cambodian driver's license (Cambodia)
  Buy Australian driver's license (Australia)
  Buy Russian driver's license (Russia)
  Buy Canadian driver's license (Canada)
  Buy French driver's license (France)
  Buy international driver's license
  Buy Japanese driver's license (Japan)
  Buy Ukrainian driver's license (Ukraine)
  Buy Austrian driver's license (Austria)
  Buy American driver's license (United States) USA
  Buy license Spanish driver's license (Spain)
  Buy Portuguese driver's license (Portugal)
  Buy Hungarian driver's license (Hungary)
  Buy Mexican driver's license (Mexico)
  Buy Belgian driver's license (Belgium)
  Buy Greek driver's license (Greece)
  Buy driver's license Romanians (Romania)
  Buy driving license Lithuanians (Lithuania)
  Buy Polish driver's license (Poland)
  Buy Bulgarian driver's license (Bulgaria)
  Buy Norwegian driver's license (Norway)
  Buy Brazilian driver's license (Brazil)
  Buy Italian driver's license (Italy)
  Buy Jamaican driver's license (Jamaica)
  Buy license South Korean driver's license (Korea)
  Buy Croatian driver's license (Croatia)
  Buy Danish driver's license (Danmark)
  Buy Maltese driver's license (Malta)
  Buy Polish driver's license (Poland)
  Buy Swedish driver's license (Sweden)
  legitdocuments78@gmail.com ,
  Get fake passport registers, Get fake id card registers, Get fake driver's license registers, Get id cards, Get certifications ielts registered toefl, Get fake passports, Get birth certificates, Get marriage certificates, Obtain certificates school diplomas, Obtain original high quality document, Fake driving license, fake identity cards, fake passports, diplomas, visas, registered passports, driving license, identity card, cni, birth certificate, ielts, High Quality original, Fake driving license registered in the prefecture, buy real passports, buy real Diplomas, buy real visas, buy real cni, fake document, buy fake passport, buy fake identity card, buy fake cni, buy fake paper, buy fake id, buy ID card,buy drive license, purchase driving license, purchase false driving license, purchase residence permit, purchase false residence permit, purchase residence permit, buy false residence permit, purchase bank card, purchase false paper,
  legitdocuments78@gmail.com ,
  For better communication
  E-mail: legitdocuments78@gmail.com ,
  contact : +13184061294

 2. 1
  Марин Маринов | нерегистриран
  2
  0

  Приемам за неправилно становището, че органът по приходите има пълна оперативна свобода да определи срока за запечатване на търговския обект, тъй като при определяне на срока и основанието за запечатване на търговския обект органа по приходите дължен да се ръководи от разпоредбата на чл 6 и от АПК, която правна норма регламентира принципа на разумност справедливост и се размерност в административното право и процес. Тоест когато взема органа по приходите решение да запечати търговския обект и определя срока за запечатването органа по приходите следва да вземе предвид това че не може да причинява вреди явно несъразмерими с преследваната цел от запечатването на обекта. Принципите на административното право и процес са валидни и за административните производства които са с предмет по данъчното право.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.