ВАдвС против съдебната ваканция

ВАдвС против съдебната ваканция

Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) изрази в позиция своето категорично несъгласие с оповестената в медиите идея за законодателна промяна, въвеждаща съдебна ваканция от 15 ноември 2020 г. до 31 декември 2020 г. и взетото решение на Съдийска колегия на ВСС да я подкрепи.

„Правосъдието е основна функция на държавата и се осъществява от съдилищата, които са призвани по Конституция да защитават правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Конституционната роля на адвокатите е да подпомагат гражданите и юридическите лица при осъществяване на тази защита. Без постоянно и ефективно работеща съдебна система всъщност няма държава. Постоянно работеща съдебна система предполага не само възможност да бъдат подавани съдебни книжа, но най-вече делата да се разглеждат и решават в разумни срокове“, пишат от адвокатурата.

Според ВАдвС, достъпът до правосъдие и правото на справедлив процес е неотменим елемент на правовата държава, без който е невъзможно осъществяването на върховенството на правото като основна ценност на цивилизованото общество.

„Идеята да бъде обявена със закон съдебна ваканция, по време на която да не се провеждат открити съдебни заседания с изключенията, предвидени в чл. 329, ал. 3 ЗСВл, е абсолютно неприемлива не само по правни, но и по чисто практически съображения. Съдебната ваканция има за цел през определен период от годината да не се разглеждат дела, като за целта през този период дела въобще да не се насрочват, а делата за периода 15.11.2020 г. – 31.12.2020 г. вече са насрочени, включително десетки хиляди дела, които не бяха разгледани поради физическото затваряне на съдилищата в периода на извънредното положение 13.03.2020 г. – 13.05.2020 г. Същевременно след края на предлаганата съдебна ваканция, ще започне периода на нормативноустановената инвентаризация през м. януари в съдилищата (чл. 93, ал. 1 от Правилника за администрация в съдилищата), когато обичайно дела също не се насрочват и разглеждат. Така ще се окаже, че през настоящата година за втори път няма да се разглеждат огромна част от делата у нас, което е равносилно на отказ от правосъдие. Пренасрочването на всички отложени и неразгледани дела за бъдещ период до 15.07.2021 г. (както се предлага) впоследствие ще натовари прекомерно не само съдилищата, но и всички участници в съдебните производства“, казват адвокатите.

Гилдията споделя факта, че държавата се намира в безпрецедентната криза. Това, обаче, според тях, налага не абдикация на държавата от основна нейна функция – каквато е правосъдието, а „вземането на разумни и адекватни решения, които да осигурят необходимия баланс между опазването на здравето и живота на всички граждани и осигуряването на достъп до съд и непрекъсваемост на правосъдната дейност“.

ВАдвС счита и, че разумният баланс може да бъде постигнат чрез пакет от спешни законодателни мерки, които да осигурят възможност в периода на извънредната епидемична обстановка съдебната система да продължи да работи непрекъснато, без да бъдат подлагани на излишен риск здравето и живота на всички, които имат досег със съда.

Вместо обявяване на съдебна ваканция, адвокатурата предлага създаването по време на извънредната епидемична обстановка на специални процесуални правила, които „от една страна да стимулират електронната комуникация между съда и страните и да ограничат физическото присъствие на много хора в съдилищата, а от друга страна - да гарантират реално участие на страните и техните процесуални представители по делата“:

1. Уреждане на възможност всички съдебни книжа да бъдат подавани до и от съдилищата по електронен път. Независимо от липсата на работещ Единен портал за електронно правосъдие, (който отдавна трябваше да функционира), подаването на документи в период на епидемична обстановка да може да става на електронен адрес на съда, като при посочен от страната електронен адрес всички съобщения и книжа да й бъдат връчвани електронно – на посочения електронен адрес, като връчването ще се счита извършено при потвърждаване от получателя. За да бъде стимулирана електронната комуникация между съда и останалите участници в съдебните производства, и за да се гарантира, че няма да бъдат пропуснати процесуални срокове поради различни причини (заболяване, карантина, изолация и др.п.), следва да се предвиди специално правило – при електронно връчване по време на извънредната епидемична обстановка на посочения от страната електронен адрес, всички процесуални срокове се удвояват.

2. Въвеждане на възможност по искане на страните дела да бъдат разглеждани в закрито заседание, когато след размяната на книжата стане ясно, че не е необходимо да се събират други доказателства освен писмени, в който случай съдът дава възможност за писмени защити и реплики. Подобно процесуално правило съществува за търговските спорове у нас (чл. 376 ГПК) и е въведено като специална мярка за периода на пандемията в много страни в Европа. Това временно разрешение би осигурило необходимата непрекъсваемост на съдебните производства по много първоинстанциионни дела, по голяма част от въззивните дела и по почти всички касационни производства, при които не се събират други доказателства, освен писмени.

3. Използване на видеоконференция през периода на извънредната епидемична обстановка при облекчени условия, спрямо предвижданите правила в проекта за изменение на процесуалните закони – ГПК, НПК и АПК, но при осигуряване на достатъчно гаранции за идентификация на участниците чрез видеоконференция и възможността им да възприемат всички процесуални действия, извършвани в заседанието чрез видеоконференция.

Видеоконференция по искане на някоя от страните – в този случай, само страната, която е направила искането, участва в съдебното заседание чрез видеоконференция, осъществявана посредством посочен от нея електронен адрес по делото. При видеоконференция по наказателни дела защитникът и обвиняемият трябва да се намират на едно и също място.

Видеоконференция по инициатива на съда – само ако и двете страни в разменените книжа са заявили съгласие заседанията да се провеждат чрез видеоконференция.

4. Въвеждане на специално правило, представляващо абсолютно основание за отлагане на насрочено открито съдебно заседание по причини, свързани със заразата от Covid-19 – когато за страната или за нейния представител е налице пречка за явяване в съдебното заседание поради заболяване от Covod-19, поставяне под карантина, изолация или поради други принудителни административни мерки, наложени по реда на Закона за здравето, които препятстват явяването в съда. Подобно правило ще гарантира ефективно участие на страната и процесуалния й представител във всички съдебни производства – граждански, наказателни и административни.

5. Предоставяне на възможност на административните ръководители на съдилищата да вземат решение за отлагане на насрочени дела или временно преустановяване на провеждане на открити съдебни заседания при определени предпоставки за ръководения от тях съд, като например: при висока заболеваемост/контактност на съдии и служители от съда, при фактическа невъзможност съдебните сгради да отговарят на изискванията за прилагане на противоепидемичните мерки. По този начин ще се отчетат спецификите във всеки съдебен район и много по-адекватно ще се управлява системата по време на криза. Актовете на ръководителите на съдилищата следва да бъдат оповестявани на сайта на съда.

„По време на извънредни ситуации по необходимост се ограничават редица права и свободи на гражданите. Съдебната система е необходимият коректив при всяко посегателство на правата и свободите на гражданите. Затова постоянно действаща съдебна система е най-необходима именно в такива трудни за цялото общество времена и не може с лека ръка съдебната власт „да излиза във ваканция“ и въобще да се ограничава достъпа до съд по какъвто и да било начин. Висшият адвокатски съвет призовава всички – и Народното събрание, и Правителството, и съдебната власт, вместо предлаганата съдебна ваканция, да намерят други решения, с които да се осигури възможност в дългосрочен план съдебната система да продължи да работи в условията на извънредна епидемична обстановка“, пише още в позицията на адвокатите.

ВАдвС посочва и, че счита за свой конституционен дълг да „подпомогне всички държавни органи в усилията ми по време на настоящата криза да бъде осигурена на обществото постоянно работеща съдебна система, чието нормално функциониране е невъзможно без българските адвокати“.

Още по темата

Изненада ще е, ако София не наложи вето на Скопие за ЕС

Предишна новина

Затвор за крадците от църквата във Видин

Следваща новина

Коментари

10 Коментара

 1. 10
  12 | нерегистриран
  0
  0

  Ще помоля ВАдвС да дойде и да си прибере карантинираните адвокати, които спокойно нарушават карантината и се разхождат в съдебните сгради

 2. 9
  | нерегистриран
  9
  0

  Съдебната ваканция не е съдийска ваканция.Не можеш да задължиш страни, както и останалите участници в процеса - вещи лица, свидетели,др.да се явяват под страх от глоба и принуд.довеждане на небезопасно за здравето им място.Няма прозорци у районния съд.Проветряването на два часа може да става с отваряне на вратата към коридора.Друг е въпросът защо съдилища са с такова архитектурно решение, вече е късно да се задава, пък и "като сме стигнали читави брат, защо да поглеждаме злото назад".График, график, ама ако по едно от делата се закучат нещата, а се случва, като стой та гледай, останалите от графика стоят отвънка и чакат под строй.
  Он лайн връзка, ок, чудесно.Ама ние с електронното правосъдие сме като с електронното здравеопазване.Хубаво е, но не готово.Оф лайн сме.Изнасяме ай ти мозъци, но сме някак бавно развиващи или такова е електронното управление, или управлението беше, което и да е , не е отсега. Как се консултират защитник и подсъдим он лайн, извън залата- по телевизора, он лайн :), ще се заглушават за останалите? Да се намират на едно и също място, ами като подс. е в ареста или адвокатът под карантина с жена си/ вицове могат да се родят тук чак/.А свидетелите и вещите лица, да си плащат за камери, интернет? Как ще им се установява самоличност чрез телефонна и видео конференция.Ще си залепи картата на монитора ?Ще обещае да донесе карта?Или органите на МВР като се освободят от
  издирване на карантинирани, развеждане на ковид симптомни с бусове до болници/ все добри управленски практики/, ще ходят по домовете за снемане на самоличност ?Процесуалните закони следва да се променят, а това не става ден за ден, не виждате ли норми с какво качество се коват с чука, какви предложения валят, плащешо е понякога.
  Адвокатурата претърпя огромни финансови поражения в резултат на ковида/ на фона на други затлачени тежки проблеми/, а не успя да се погрижи за себе си, да отстои някаква форма за защита или компенсация, даже един отлагателен срок за деклариране на доходи не извоюва.Пример трябва да се вземе от кръчмарското лоби.Правата на адвокатите никой не защити пред властта, срам/ не че бръснарят ходи бръснат, де/, даже един от представителите на властта от най-високо място определи адвокатите като маргинали.Докато търси по -сполучливо определение.
  Там, където явяването на гражданите не е концерт по желание и въпрос на избор, преценката да ги натъпчеш на небезопасно място без гаранция, че ще могат да се самозапазват или ще могат да ги запазват, е далеч не просто решение, както и доста отговорно решение, за чуждо здраве и живот. Не става дума за армия, нито за война, нито за военни, от която и страна на барикадата:) да се погледне.

 3. 8
  Бай Петко | нерегистриран
  10
  0

  Уважаеми колеги адвокати,аз съм съдия,нозащо използвате такава софистика?Просто и ясно кажете,че сте против съдебна ваканция до НГ,защото няма да имате работа,а оттам и приходи.В този смисъл е жалко да се използва рефрена -липса на правосъдие ,произвол на държавната администрация и пр.Защото днес в залата по ОХ имаше 30 човека,които ме питаха защо ни призовавате в това време,на което нищо не можах да им отговоря.Тази вечер се оказва ,че прокурора,един от адвокатите на подсъдим и единининя ми съд.заседател са с Ковид.И ?моля отговорете

 4. 7
  123 | нерегистриран
  3
  -1

  Адвокатите са най-рискови, защото се срещат с доста хора във връзка с работата, а голяма част от тях с зорлем слагат маската в зала.
  А от ВАдв.С, май отдавна не участват в съдебни процеси с оглед предложенията и възгледите им за съдебна ваканция .

 5. 6
  ваканция без край | нерегистриран
  1
  -4

  Най добре всички да излязат във ваканция. съдебна ваканция задължително,полицейска ваканция задължително,парламентарна ваканция във всички случаи,без задължителна училищна и студентска ваканция не може, транспортна ваканция непременно, медицинска ваканция във всички случаи за да не колабира здравеопазването, абе ваканцуване за всички !

 6. 5
  Поголовен Отказ в ситуация на Ковид - до 2025г. | нерегистриран
  2
  -6

  Съдиите разправят ,че решавали човешки съдби, а сега пък ще спасяват и човешки животи. И за да спасяват човешките животи, крайно наложително е да не бачкат ,но понеже по този начин ще спасяват човешки животи за някакви си две три седмици,щото след 15.декември не се гледали и без това дела, много е важно да си получават заплатите редовно и в срок. Това е най важното- заплатката навреме. Поради тези много умни съждения,крайно наложително е да затворим кочината.Тотално и с хъс. И без това държавата отмира, брака отмира, имаме нови ценности. И без това делата се отлагат и повсеместно ситуацията е --"пунта мара". Всеки да си седи у дома и да си умира тихо.Така и така и в болница няма да го приемат,а и да го приемат все тая,накрая диагнозата ще е--- " загубил битката с "ковида". Само така, ОТКАЗ от всичко. Всички да сме във ваканция.Отказ от правосъдие,отказ от здравеопазване, отказ от образование отказ от всичко. Така ,че дами и господа, всеки да си купува чувал и да се готви,защото когато Господ иска да накаже някой/според стария завет/ ,първата работа е да му вземе акъла ! И като му вземе акъла, го оставя затворен в безумието си и да спасява човешки животи и да оправя нещата и настава лудница !

 7. 4
  | нерегистриран
  4
  -1
  До коментар #1 от "Татяна Здравкова Стоянова | нерегистриран":
  С цялото ми уважение, аз не съм адвокат, а вещо лице - самоосигуряващо се. Категорично подкрепям несъгласието на Вашата колегия. Вещите лица имат няколко сдружения, но не ми е известно някое от тях да има сериозна обществена позиция. В личен план приемам тези поредни предложения за ваканция, за подигравка с труда на много хора които също работят за съдебната система, но не са на държавна служба. Вече ни се случи да ни лишат от право на труд във време точно когато следваше да си плащаме данъците и осигуровките. Отлагаха се дела по които ние вече бяхме представили експертизи и очаквахме хонорари за положен от нас труд месеци преди пандемичните мерки, които ни лишиха от право на труд. Сега повторно се прави опит за регламентирана почивка без, по мое мнение от сериозно мотивирано основание. Искрено се надявам на успех по отношение на изразеното от Ваша страна несъгласие с предложенията за ваканция в сроковете предложени понастоящем и Ви го пожелавам.
  Поздрави и с уважение, Татяна Здравкова Стоянова

  Много се съмнявам, че сте вещо лице. Предполагам, че сте онези дето под тази тема сте вещо лице, под друга служителка в съд, под трета адвокат, под четвърта съдия и т.н. А в действителност съратница на Бойкикев. Защото не работиха само някои. Други работиха без прекъсване и се назначаваха експертизи, защото се изпращат по пощата без личен контакт, а плащанията стават по банков път, т.е. отново без контакт.

 8. 3
  съдия | нерегистриран
  11
  -1

  А, как, колеги адвокати, ще се съвещават неедноличните съдебни състави? В залата трима (петима) съдии седят на отстояние 10 см. един от друг, а при доказателствени искания, те се съвещават зад папката с делото - уста в уста. Това за залата. А произнасянето? Често през време на него се правят схеми, чертае се, сверява се практика....Това дистантно не може да стане. И още нещо. Влизащите в залата не за конкретното дело сте вие, с клиентите си. И пак вие пребивавате в залата без маски и пледирате без тях. Рискът е за всички нас.

 9. 2
  Може и ищци да сте | нерегистриран
  2
  0

  Редовно връчване само при потвърждение и удвояване на сроковете = опеторяване на сроковете. И как ще идентифицираме кой е потвърдил ? А или това ни брига само ако сме ответници. Абсолютно основание за отлагане е като абсолютните основания за развод. Леко му е минало времето. Ковид се покрива и от сегашния ГПК. Останалите са добри, но трябват законодателни промени.

 10. 1
  Татяна Здравкова Стоянова | нерегистриран
  3
  -8

  С цялото ми уважение, аз не съм адвокат, а вещо лице - самоосигуряващо се. Категорично подкрепям несъгласието на Вашата колегия. Вещите лица имат няколко сдружения, но не ми е известно някое от тях да има сериозна обществена позиция. В личен план приемам тези поредни предложения за ваканция, за подигравка с труда на много хора които също работят за съдебната система, но не са на държавна служба. Вече ни се случи да ни лишат от право на труд във време точно когато следваше да си плащаме данъците и осигуровките. Отлагаха се дела по които ние вече бяхме представили експертизи и очаквахме хонорари за положен от нас труд месеци преди пандемичните мерки, които ни лишиха от право на труд. Сега повторно се прави опит за регламентирана почивка без, по мое мнение от сериозно мотивирано основание. Искрено се надявам на успех по отношение на изразеното от Ваша страна несъгласие с предложенията за ваканция в сроковете предложени понастоящем и Ви го пожелавам.
  Поздрави и с уважение, Татяна Здравкова Стоянова

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.