Вреди от злоупотреба с господстващо положение и нелоялна конкуренция


Законът за защита на конкуренцията (ЗЗК) предвижда възможност всяко увредено физическо или юридическо лице да претендира обезщетение за причинените му вреди вследствие на нарушения на правилата на конкуренцията. Право на обезщетение имат всички лица, на които са причинени вреди, дори когато нарушението не е било насочено директно срещу тях. Съществен за този вид искове е въпросът дали нарушението трябва да е установено с влязло в сила решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), оправомощена да следи както за спазването на националното конкурентно законодателство, така и на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). Когато прецени, че със своето поведение дадено лице е извършило нарушение по ЗЗК, КЗК се произнася с решение, с което налага санкция на нарушителя и обикновено постановява и прекратяване на нарушението.

Интерес обаче представляват случаите, в които граждански съд е сезиран с претенция за обезщетение за вреди вследствие на злоупотреба с господстващо положение или осъществена нелоялна конкуренция, без да е налице решение на КЗК, установяващо извършването на такова нарушение. В тези случаи възниква въпросът компетентен ли е гражданският съд да замести КЗК при установяването на нарушението. Законът не отговаря на този въпрос, поради което отговор следва да се потърси в макар и оскъдната съдебна практика.

Злоупотреба с господстващо положение

Господстващо положение на дадено предприятие се определя като положение на икономическа мощ, с което се ползва то и което му позволява да препятства поддържането на действителната конкуренция на съответния пазар. Това му дава възможност да се държи до голяма степен независимо от своите конкуренти, доставчици или купувачи. Националното ни законодателство (ЗЗК) относно злоупотребата с господстващо положение изцяло съответства на разпоредбата на чл. 102 от ДФЕС и Регламента по прилагането му*, въвеждащи задължителни правила на ЕС в областта на конкуренцията. На въпроса компетентен ли е гражданският съд да установява господстващо положение във връзка с предявен иск за вреди ВКС дава отговор в свое определение от 2014 г.**, в което посочва, че законът установява изключителна компетентност на КЗК да дава преценка в кои случаи е налице господстващо положение, както и че гражданският съд не може да замести КЗК в това отношение.
ВКС изразява становище, че националното ни законодателство е определило КЗК като орган, отговорен за прилагането на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС, и Върховния административен съд като орган, който действа в качеството на инстанция за съдебен контрол по отношение на видовете актове на КЗК. Съответно гражданският съд, разглеждащ искове за вреди вследствие на антиконкурентно поведение, е обвързан от задължителната сила на решенията на ВАС, потвърждаващи или отменящи установеното от КЗК нарушение. Претендиращият пред гражданския съд обезщетение за вреди обаче следва да докаже, че е налице вреда от нарушението, причинна връзка между нарушението и вредата, както и размера на вредата. Изводът от посоченото определение на ВКС е, че съдът не е компетентен и не може да замести КЗК при установяване на злоупотреба с господстващо положение. Този извод е съвсем закономерен, тъй като на практика противоположно решение на въпроса би означавало КЗК да бъде лишена от специалната си компетентност да следи за спазване на конкурентното законодателство.

Нелоялна конкуренция

Нелоялна конкуренция е всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите. За разлика от злоупотребата с господстващото положение нелоялната конкуренция като нарушение не е сред изброените такива в разпоредбите на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС, поради което спрямо този вид нарушение не се прилагат задължителните правила на ЕС в областта на конкуренцията. Така например в Германия съществува отделен Закон срещу нелоялната конкуренция, а във Франция при вреди от нелоялна конкуренция гражданският съд прилага общите правила за деликта, уредени от Френския граждански кодекс. У нас липсват изрично законодателно уреждане и задължителна съдебна практика. Интерес обаче представляват няколко съдебни решения на граждански съдилища по искове за обезщетение на вреди от деликт в резултат на нелоялна конкуренция, при които гражданският съд е приел, че е компетентен да установи нарушения по ЗЗК.

Така например във връзка с решение на Районен съд – Бургас, от 2013 г.*** съдът е разгледал иск за причинени вреди от нарушение на сключено споразумение за опазване на търговска тайна и извършване на нелоялна конкурентна дейност. Съдът е анализирал в решението си и е изследвал дали в конкретния случай е осъществена нелоялна конкуренция, като е посочил, че по делото не е установено за доказано извършването на нарушение на правилата на конкуренцията.

Въпросът дали е осъществена или не нелоялна конкуренция е разгледан и в решение на Софийския градски съд от 2015 г.**** В него съдът посочва, че е налице нелоялна конкуренция, насочена към привличане на клиенти, в резултат на което се прекратяват или се нарушават сключени договори, или се осуетява сключването им с конкуренти. Съдът е установил наличието на отлив на клиенти и поръчки за доставки на стоки от едно дружество за сметка на прилив на същите към второ дружество, което си е създало нелоялно предимство на разработен от първото географски и продуктов пазар, и това поведение представлява нарушение и на добросъвестната търговска практика.

В решение на Районен съд – Варна, от 2015 г.***** е установено, че операторът на електроразпределителната мрежа, осъществявайки дейност по доставка и пренос на електрическа енергия и по присъединяване на производители, има задължение да въведе такава система на изключване, която да осигури равномерно и еднакво за всички производители ограничаване, за да не се стига до ограничаване в по-голяма степен на един или няколко производители и в по-малка степен на други. Съдът е счел, че неизпълнението на това задължение представлява нелоялна конкуренция.

В посочените съдебни решения установяването на нелоялна конкуренция става не по реда на специалния ЗЗК от специализирания орган КЗК, а от съда в хода на общото исково производство. В този процес, ако заинтересованото лице успее да докаже вреди в причинна връзка с поведение, съставляващо нелоялна конкуренция, директно ще получи обезщетение за претърпените вреди, без да е необходимо да има влязло в сила решение на КЗК за установяване на нарушението, което определено би забавило присъждането на обезщетение впоследствие от гражданския съд.
Осигуряването на по-бърза и ефективна защита на претърпелите вреди трябва да е приоритет за българските съдилища, което "оправдава" горепосочените решения. От друга страна, към момента законодателното решение, даващо основание да се търсят вреди както от злоупотреба с господстващо положение, така и от нелоялна конкуренция, се съдържа в една и съща правна разпоредба (чл. 104 ЗЗК), което на практика означава, че редът за обезщетение на вреди и в двата случая е еднакъв. Липсата на изрично законово разграничение между двете хипотези, както и на задължителна съдебна практика, създава правна несигурност относно това какъв би бил изходът от претенция, предявена директно пред съда. Въпреки това везните към момента се накланят в полза на съда в случаите на нелоялна конкуренция.
-----------
* Регламент (ЕО) №1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в чл. 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност.
**Определение №520/28.07.2014 на Върховния касационен съд, второ търговско отделение.
***Решение №842 ОТ 18.05.2013 г. по гр. д. №8674/2012 г. на Районен съд - Бургас;
****Решение №2414 ОТ 14.04.2015 г. по гр. д. №16573/2013 г. на Софийския градски съд;
***** Решение №3381 ОТ 28.07.2015 г. по гр. д. №16483/2012 г. на Районен съд – Варна.

Прокуратурата погва търговците с "отговори" за матурата

Предишна новина

Конфискуват имущество за близо 800 000 лв. от наркопласьор и фалшификатор

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.