Съдия Мария Попова, председател на Административен съд - София област

Връчването на фишовете, които подлежат на директно обжалване пред съд, едва ли ще доведе до увеличаване на броя на делата

Връчването на фишовете, които подлежат на директно обжалване пред съд, едва ли ще доведе до увеличаване на броя на делата
Съдия Мария Попова, председател на Административен съд - София област

Предстои ли служителите на КАТ да връчват моментално фиш за установено административно нарушение /ФУАННАН/, по предложение на МРВ и ДАБДП за промени в Закона за движение по пътищата

Дали скъращаването на процедурата за МВР и служителите на КАТ всъщност няма да доведе до нейното утежняване и респективно до прегряването на съдебната система? Възможно ли е да стигнем до правен хаос? Ще можем ли да излизаме зад граница, ако не сме си платили глобите?

''Правен свят'' потърси коментар по тези и още въпроси от съдия Мария Попова, председател на Административен съд - София област. 

Съдия Попова, преди около месец МВР и ДАВДП внесоха предложение за промени в Закона за движение по пътищата. Тези промени са съществени и предизвикаха вълна от негодувание в гражданите. Преди да Ви попитаме за Вашето мнение по този въпрос, Ви моля да обясните накратко какъв е редът за обжалване на административни нарушения по ЗДвП пред съда сега и какъв ще бъде след приетите изменения.

Сега действащият ред за оспорване на наказателни постановления, издадени за нарушения по ЗДвП, е уреден в ЗАНН, като за неуредените въпроси се прилагат субсидиарно НПК и АПК. Административнонаказателното производство протича на два етапа в задължителна последователност – установяване на нарушението и съставяне на АУАН от определени от закона длъжностни лица – актосъставители и издаване на НП, с което се налага административно наказание от административнонаказващ орган, различен от актосъставителя.

Съгласно предложените промени е предвидено за административни нарушения по ЗДвП с малки изключения, длъжностните лица на службите за контрол по чл. 165 от ЗДвП да издават фишове за установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания, вкл. и в някои хипотези възможност да се налага наказание „лишаване от право да се управляват моторни превозни средства”, както и да се отнемат контролни точки. Съставеният ФУАНАН ще може да бъде обжалван в 14-дневен срок от връчването му чрез органа, който го е издал, пред районния съд, в района на който е извършено нарушение.

При неправилно паркиране фишът ще може да се издаде в отсъствие на нарушителя, като в този случай се издава на собственика на МПС, вписан в свидетелството за регистрация.

Неотдавна бяха приети промени в АПК, имащи за цел да се облекчи натовареността на административните съдилища. В тази връзка как ще се отразят предвижданите в ЗДвП изменения?

Не смятам, че измененията в ЗДвП ще се отразят съществено на натовареността, като искам да поясня, че последните по-сериозни промени в АПК нямат за пряка цел облекчаване на натовареността на 28-те административни съдилища, а постигане на по-равномерна натовареност между същите при спазване на принципите за бързина, срочност и ефективност на процеса.

Възможно е обаче увеличение на броя на делата по оспорване на заповеди за налагане на принудителни административни мерки, тъй като с предлаганите изменения на ЗДвП (§§ 11 и 12 от проекта за ЗИД на ЗДвП) се разширяват случаите, при които се налага ПАМ (сега регламентирани в чл. 171 от ЗДвП), а тези заповеди съгласно чл. 172, ал. 5 от ЗДвП се оспорват по реда на АПК пред административните съдилища.

Все пак не смятате ли, че ще се увеличи броят на делата пред районните съдилища предвид факта, че единствената възможност за обжалване на ФУАНАН от страна на водача нарушител е обжалването директно пред съд, т.е. отпада възможността за вътрешноведомствен контрол?

Според мен, тези промени няма да доведат до съществено увеличаване на броя на делата, тъй като практиката показва, че в много редки случаи при съставен АУАН административнонаказващият орган уважава възраженията, подадени от посочения в акта нарушител, и не се стига до издаване на наказателно постановление. Това е така, защото проверката по чл. 52, ал. 4 от ЗАНН протича по-скоро формално и рядко се стига до прекратяване на производството по реда на чл. 54 от ЗАНН. По-чести са случаите, при които административнонаказващият орган, въпреки допуснати в акта нарушения, по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН издава наказателно постановление.

Смятате ли, че с предложените промени ще се постигнат целите, които се поставят с приемането на законопроекта, а именно създаване на по-бърз и по-ефективен процес по установяване на извършените нарушения на правилата за движение по пътищата и санкциониране на виновните участници в движението?

Със сигурност с предложените промени се създават гаранции за протичането на административнонаказателното производство във възможно най-кратки срокове, защото се съкращава административната процедура по съставянето на АУАН. По този начин няма да е необходимо и събиране на свидетелски показания, обикновено свидетелите по АУАН и актосъставителя.

Създават се възможности и за използване на съвременни технически начини за връчване на документи и книжа в производството, като се предвижда това връчване да се извършва и по електронен път по реда на чл. 26 от Закона за електронното управление, т.е. улеснява се процедурата по съобщаване и връчване на издадените фишове. Използването на възможността за връчване на фишовете по електронен път ще доведе до отпадане на необходимостта от лично явяване на нарушителите.

Смятате ли, че е нарушено правото на защита на нарушителите на правилата по ЗДвП, тъй като ще бъдат лишени от правото на възражение пред по-горестоящия административен орган и само екипът, който ги спира и установява нарушение, ще определя административната санкция?

Не смятам, че това е така, тъй като лицата са лишени от право на възражение, но могат да се защитят пред съда в рамките на състезателно производство, в което са равнопоставени с административнонаказващия орган. Съставеният фиш ще може да бъде обжалван в 14-дневен срок от неговото връчване чрез органа, който го е издал, пред районния съд, в района на който е извършено нарушението. Глобата или имуществената санкция, наложени с фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, ще се дължи в пълен размер, но е създадена възможност в 14-дневен срок от връчването на фиша гражданите да заплатят наложената глоба в размер на 70 на сто от сумата.

Имам резерви по отношение на §§ 11 и 12 от проекта за ЗИД по ЗДвП, в които се предвижда възможност за налагане на ПАМ по чл. 171, т. 1 от ЗДвП – временно отнемане на СУМПС, както и по отношение на налагането на глоби, които не са с фиксиран размер. Не смятам, че е уместно да се предостави в правомощията на съответното длъжностно лице на МВР, което съчетава функциите на актосъставител и административнонаказващ орган в един субект, на място да извършва преценка на „отегчаващи“ или „ смекчаващи“ вината обстоятелства и да определя размер на глобата, когато такъв е предвиден в диапазон „ от …до ..“ тъй като тази възможност  е предпоставка за субективна преценка и своеволие. Намирам, че следва да бъдат предвидени допълнителни гаранции за ефективното упражняване на правото на защита на засегнатите от съответната ПАМ водачи.

Как ще коментирате новостта чрез специалната система по граничните пунктове да се проверява за неплатени глоби към КАТ и, ако има такива, да се плащат на място? Ако ли не – да няма преминаване през пункта.

Тази „новост” не е пряко свързана с проекта на ЗИД на ЗДвП, който коментираме, но смятам, че е в противоречие с основното право на свободно придвижване, установено в Конституцията на Република България. А това право може да бъде ограничено само със закон, и то в изчерпателно изброени случаи.

Няма как да се осигури ефективна възможност за защита към момента на налагането на ПАМ, защото не са редки случаите, в които гражданите не са били уведомени за издадените наказателни постановления и същите се смятат за връчени по реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН. Липсва съразмерност между наложеното ограничение в случаите на предприето задгранично пътуване и преследваната цел – ефективно изпълнение на наложено административно наказание чрез заплащане на съответната глоба. Спорът дали фишът или НП са връчени валидно и са влезли в сила и дали глобата е дължима се предрешава и лицата неоправдано са принудени да заплатят глобата, за да могат да напуснат или да влязат на територията на страната. Дори впоследствие наложената ПАМ да бъде отменена от съда, това няма да възстанови проваления опит за напускане на страната.

Вместо да се обърне внимание върху задължението на компетентните органи да съберат наложените глоби, тежестта се прехвърля върху нарушителите. Напълно възможно е санкционираното лице да не знае за фиша и наказателното постановление, с което му се налага глоба, защото същите не са му връчени лично. Усилията, според мен, следва да бъдат насочени в друга посока – създаване на единна ефективна система за връчване на фишове и НП, както и да се гарантира възможност за електронна проверка на задълженията към КАТ, като всички наложени глоби с влезли в сила НП и фишове бъдат въведени в системата на КАТ, с осигурен достъп за гражданите.

Какъв, според Вас, ще е търсеният правен ефект от желаните промени?

Отговорих на този въпрос подробно по-горе. Обобщено, с предвидените промени ще се  постигнат процесуална икономия и бързина при установяване на нарушенията на правилата за движение по пътищата и налагане на съответните наказания, стимулиране на доброволното им изпълнение и обезпечаване на по-ефективно реализиране на административнонаказателната отговорност.

Още по темата

Новоизбраният председател на ОС-Кърджали: Държавата трябва да подкрепя малките районни съдилища при осъществяване на функционирането им

Предишна новина

30 000 лева да е глобата за работодател, който бави заплати и осигуровки

Следваща новина

Коментари

4 Коментара

 1. 4
  Milen Hristov | нерегистриран
  6
  -4

  А защо никой не коментира едно важно изменение от първи януари 2020. Какво е то? Претендиране на разноски от страна на административно-наказващият орган. Кое е порочното? Ако имате наложена глоба от 200лв и обжалвате наказателното постановление, да речем по ЗДвП, то в хода на съдебното производство МВР може да поиска разноски за юридическата ангажираност. Това не ограничава ли възможността за защита макар и административно наказателните дела да са безплатни. Остава винаги едно на ум. Двеста лева от глобата и да речем още двеста за разноски общо 400. И хората си казват, я по добре да платя 200 лв и да не се занимавам, щото може да ми излезе 400 при една лоша защита. А ако нещата се проточат и в административен съд и отново се върнат на първоинстанционният, пък после отново въззивно.......

 2. 3
  Йорист | нерегистриран
  4
  -1
  До коментар #2 от "+- | нерегистриран":
  Коментарът на Рашков е направен с много подготовка и има втора цел - реклама. Което не е непременно лошо нещо.
  Коментарът на съдия Попова е с малко по-друг аспект и е направен в движение и без някаква предварителна подготовка.

  А кое от двете мнения /статии/ изразяват по-обективен и целесъобразен коментар на предложените промени?!

 3. 2
  +- | нерегистриран
  8
  -1
  До коментар #1 от "Йорист | нерегистриран":
  Сякаш коментарът на адв. Росен Рашков е по-добър.. не че съм разбирач?!?!?!

  Коментарът на Рашков е направен с много подготовка и има втора цел - реклама. Което не е непременно лошо нещо.
  Коментарът на съдия Попова е с малко по-друг аспект и е направен в движение и без някаква предварителна подготовка.

 4. 1
  Йорист | нерегистриран
  11
  -4

  Сякаш коментарът на адв. Росен Рашков е по-добър.. не че съм разбирач?!?!?!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.