ВСС отчете пред ЕК напредъка по върховенството на закона през ЕИСС и реформата в съдебната карта

ВСС отчете пред ЕК напредъка по върховенството на закона през ЕИСС и реформата в съдебната карта
снимка:БГНЕС

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) одобри информация за постигнатия напредък по въпросите, повдигнати в Доклада на Европейската комисия за върховенството на закона за 2020 г. от 30 септември 2020 г. и за принос във връзка с подготовката на втория доклад за върховенството на закона за 2021 г., съобщиха от кадровия орган.

Отчетени са предприети действия и изпълнени от ВСС дейности по стълб I „Правосъдна система“, раздел „А - Независимост“, свързани с изготвения Проект на правила за формиране на допълнителни трудови възнаграждения на магистратите и съдебните служители за изпълнение на текущите им задачи през годината; създаването на „Публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт“; проучване на опита на държавите от ЕС относно отстояване на независимостта на съдебната власт в случаи на посегателство от страна на медии, публични личности, страни в съдебния процес и други, е изпратен въпросник до съдебните власти на страните-членки на ЕС; проучване на общественото мнение за измерване усещането за независимост на съдебната власт, както и степента на доверие в съдебната система сред вътрешните и външните целеви групи; продължаване на Образователната програма на ВСС и Министерство на образованието и науката, като в лекционния курс е включена тема за независимостта на съдебната власт и е изработена листовка. Отчетено е изпълнението на мярката за преустановяване след 31 декември 2020 г. на публичния достъп до подадените декларации от магистратите за членство в професионални организации, във връзка с изменение и допълнение на Правилата за водене на централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ, както и финансовият ресурс по разходната част на бюджета на съдебната за 2021 г.

По стълб I „Правосъдна система“, раздел „Б – Качество на правосъдието“ се отчита, че като част от стратегията за електронно правосъдие, регламентирана в чл. 360а и следващите от Закона за съдебната власт, са създадени и функционират Единна информационна система на съдилищата /ЕИСС/ и Единен портал за електронно правосъдие /ЕПЕП/, осигуряващ достъпа на участниците в съдебните дела до електронните папки на делата, електронното призоваване и участие в онлайн съдебни заседания. Разяснено е последващото им развитие чрез проектите – “Укрепване, доразвитие и надграждане и на Единната информационна система на съдилищата” и „Доразвитие на информационните системи на съдилищата за достъп на граждани и юридически лица до е-услуги и е-правосъдие“, които са част от Плана за възстановяване и устойчивост на ЕК 2021г. Предоставена е информация във връзка с решенията на Съдийската колегия, касаеща реформата на съдебната карта на съдилищата. Подробно е представена концепцията на одобрения Модел 4 за оптимизация на съдебната карта и очакваните ефекти от реализацията му, свързани с разрешаване на  съществуващите проблеми с неравномерната натовареност между съдилищата в страната от едно ниво, специализацията на съдиите, ефективността и качеството на правораздаването, кадровото планиране и оптимизация на бюджетните разходи на съдебната система, предвидимост в кариерното развитие на съдиите. Посочено е, че с решение на Съдийската колегия от 02.02.2021 год. е одобрено извършването на промяна в границите на съдебния район на Софийски районен съд и Софийски градски съд като някои отдалечени части на столицата, разполагащи с относителна обособеност /квартали и села/ да преминат към районите на разположените в близост до гр. София районни съдилища. Уточнено е, че решението на Съдийската колегия е изпратено на министъра на правосъдието, за съгласуване съгласно изискванията на чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗСВ, след което предложението за промяна на съдебните райони ще бъде внесено на заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.

Информацията ще бъде изпратена на Петя Тянкова – началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи, и национално лице за контакт по въпросите за върховенството на закона.

Още по темата

Върховни съдии тълкуват справедливото обезщетение за неимуществени вреди при съпричиняване от пострадалия

Предишна новина

Адвокатите заявяват желание за ваксинация до 25 февруари

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.