ВСС с мерки срещу неравномерната натовареност в районните съдилища

ВСС с мерки срещу неравномерната натовареност в районните съдилища

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" (КСКНСС) към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) предприема мерки за справяне с един от най-наболелите проблеми в системата – този за неравномерната натовареност в районните съдилища.

Съществуващият сериозен дисбаланс в натовареността на районните съдилища в момента предполага взимането на управленски решения, целящи нормална кадрова обезпеченост на високо натоварените съдилища. В тази връзка КСКНСС приема, че е необходимо да се предприемат последователни стъпки, които следва да доведат до оптимизиране на кадровия ресурс. Поначало, уредените законови способи за това са: назначаването на младши съдии в районните съдилища, назначаването след проведени конкурси за преместване и назначаване след конкурс за първоначално назначаване. Като съобразява наличието на диспропорционалното натоварване на районните съдилища, Комисията е приела, че първата стъпка е да се извърши предварително проучване сред всички районни съдии за желанията им за преместване в друг равен по степен съд, което да бъде съобразено впоследствие при взимане на решение за осъществяване на процедура по чл.194 ал.1 ЗСВ, но само ако са налице условията за намаляване на числеността на един съд и увеличаването на числеността на друг съд, а именно- степента на натовареност на двата органа на съдебна власт.

В тази връзка стартира предварително проучване сред магистратите от районните съдилища за възможността за евентуално осъществяване на процедура по чл. 194 ал. 1 ЗСВ. Идеята е да се съберат първоначални данни кои магистрати от по-ниско натоварените органи на съдебната власт биха искали да се преместят в по-високо натоварени, но не достатъчно добре обезпечени кадрово районни съдилища.

Предварителното проучване има за цел да улесни взимането на решение за откриване на процедура по чл.194 ал.1 ЗСВ с оглед съгласието на премествания магистрат, независимо, че законодателят не го е въвел като елемент от фактическия състав на нормата. След изчерпване на възможностите на тази процедура, КСКНСС ще премине към действия по оптимизиране на щатната численост на районните съдилища. 

Следващата стъпка ще е отправяне на предложение до Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) при Съдийската колегия на ВСС за обявяване на конкурси за преместване, респективно, при условията на чл.188 ал.1 изр. посл. ЗСВ и конкурси за първоначално назначаване при липса на кандидати за свободните щатни длъжности в районните съдилища. Съществуващото законово ограничение по смисъла на чл.188 ал.1 ЗСВ задължава преди провеждането на конкурси за първоначално назначаване в органите на съдебната власт да се провеждат конкурси за преместване, независимо дали след проведено предварително проучване е установена липса на желаещи да бъдат преместени магистрати. Досегашният опит с външните конкурси показва, че в тях участват кандидати и за съдилища, в които поради различни специфични причини щатът не може да бъде попълнен от много години чрез назначаване на младши съдии или вътрешни конкурси.

КСКНСС е уведомила всички административни ръководители за повеждащото се предварително проучване. Крайният срок, в който магистратите могат в свободна форма да заявят желание за преместване в друг районен съд от същия или друг апелативен район в страната, което да бъде съобразено в случай, че са налице условията на чл. 194 ал. 1 от ЗСВ е 15 март 2019 година.

Още по темата

България допусна недоразумение с отказа от Истанбулската конвенция

Предишна новина

Магистратите да могат сами да инициират охраната си, ако се почувстват застрашени

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.