Забраната неадвокати да оказват правна помощ е посегателство срещу най-уязвимите граждани

Забраната неадвокати да оказват правна помощ е посегателство срещу най-уязвимите граждани

Практическата забрана юристи, които не са адвокати, да дават правни консултации, предвидена в проекта за изменение на Закона за адвокатурата, е посегателство срещу правата на най-уязвимите граждани. Това заявяват от Българския хелзинкски комитет (БХК) в отворено писмо до председателите на три парламентарни комисии (правната, вътрешната и по регионална политика), в което призовават промяната да не бъде приемана.

В проекта се предвижда изброените в чл. 24 от закона дейности да се извършват само от адвокати, под заплаха от глоба.

"С настоящето писмо изразявам силно отрицателното си становище по предложения Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата със сигнатура. Той влиза в открито противоречие с международните стандарти за дейността на правозащитните и други организации в обществен интерес и ограничава права на човека в нарушение на обвързващи България международни договори", заявява директорката на правната програма на БХК адвокат Маргарита Илиева.

В писмото до депутатите тя обяснява защо организацията е против предлаганата промяна в закона: "Понастоящем повечето от формите на правна помощ, посочени в чл. 24 ЗИДЗА, се извършват и от юристи, които не са адвокати. Между тях са и юристи, които представляват особено важна част от професията – работещите в правозащитни неправителствени организации с нестопанска цел, извършващи общественополезна дейност, като БХК; работещите в правните клиники към юридическите факултети; работещите в синдикалните организации; и други юристи със социално-ангажирана дейност. Обща черта на тези организации и на юристите, работещи в тях, е, че те предоставят правни консултации и други форми на правна помощ безвъзмездно, по правило на уязвими, маргинализирани и бедни хора, които нямат достъп до платени адвокатски услуги".

След това адвокат Илиева разяснява и какви ще са последиците от приемането на глобите за неадвокати, извършващи изброените в проекта дейности.

"Като организация, регистрирана в обществена полза, БХК работи по стотици дела в защита на деца и възрастни с увреждания от социалните институции, които нямат нито близки, нито средства; на хора от отхвърлени етнически малцинства, които нямат достъп до образование и заетост; на чужденци, търсещи закрила; на деца в конфликт със закона; и други социално изключени хора. Всички тези силно уязвими хора, освен лишени от достъп до платени адвокатски услуги, са и жертви на особено сериозни нарушения на основни права, които не е в обществен интерес да останат безнаказани. Без правната помощ на БХК обаче те биха останали именно безнаказани, а жертвите им – беззащитни. БХК се ползва от приноса на само неколцина адвокати. Работата на тези адвокати по многото дела, обслужвани от организацията, е възможна само с помощта на юристи-неадвокати, в това число доброволци. Без помощта на тези юристи БХК не би могъл да обслужва всички граждани, за чиито дела се грижи; би могъл да обслужва едва нищожна част от тях. Организация като БХК, която не получава заплащане от гражданите за правната помощ, която им предоставя, не може финансово да си позволи да ангажира повече адвокати. Дейността ѝ зависи от помощта на юристите, в това число доброволци, които помагат на адвокатите да предоставят защита на жертвите, които не биха намерили защита другаде. Това е в обществен интерес. Правовата държава не предполага да има граждани, лишени от достъп до правозащита", пише в отвореното писмо.

В него се казва, че измененията в Закона за адвокатурата ще поставят правозащитната работа на юристите на организацията извън закона. По думите на Маргарита Илиева юристите, работещи в неправителствения сектор, не биха могли да бъдат вписани в адвокатските регистри като сътрудници, тъй като техен работодател е съответното юридическо лице, а не адвокат или адвокатско дружество. Затова от БХК заключават, че "спорните разпоредби на ЗИДЗА противоречат на чл. 38, ал. 1, т. 4 Закона за юридическите лица с нестопанска цел".

"Мотивите на вносителите на законопроекта, че с цитираните разпоредби се защитават правата на гражданите, са несъстоятелни. Напротив, правото на защита на гражданите се ограничава силно, тъй като те биват заставени да ползват услуги единствено на адвокати, дори когато случаят им по същество не изисква това. Голяма част от хората не могат да заплатят адвокатска услуга, но в същото време не отговарят и на изискванията за предоставяне на безплатна правна помощ по Закона за правната помощ. Така те се оказват лишени от възможност да упражнят конституционното си право на защита (чл. 56 от Конституцията). Лицата в неравностойно социално-имуществено положение са поставени в по-неблагоприятно положение, отколкото тези, които могат да си позволят адвокатски услуги: спорните разпоредби ще доведат до непряка дискриминация на бедните и социално изключени хора в България. В този смисъл тези разпоредби противоречат на чл. 6 от Конституцията, гарантиращ равенството пред закона, в това число по признак имуществено състояние", пише в писмото до депутатите.

В него се казва, че промените противоречат и на чл. 32 от Гражданския процесуален кодекс, чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 91 от Наказателно-процесуалния кодекс, според които правно представителство може да се извърша и от неадвокати.

От БХК разясняват, че предоставянето на правна помощ от юристи-неадвокати се практикува по целия свят. "Защитата на основните права и свободи на хората от страна на неправителствени организации, най-вече чрез предоставянето на правна помощ, е изява на демократичността на съвременните държави, защото правозащитните организации са основен коректив на властта. На международно ниво дейността на правозащитните организации, включително тази, свързана с правна помощ, е защитена от Декларацията за правото и задължението на отделни лица, групи и органи на обществото да поощряват и защитават общопризнатите права на човека и основните свободи (Декларация за правозащитниците), приета с пълно единодушие от Общото събрание на ООН през март 1999 г. Тя дава право на всеки да предлага и да предоставя квалифицирана правна помощ и други консултации и помощ за защита на човешките права", заявяват от БХК. И сочат, че и Европейският съд по правата на човека не ограничава правната помощ и представителството по индивидуални жалби пред него само до адвокати.

"Няма разумно основание за привилегировано упражняване на дейността по оказване на правна помощ единствено от адвокати. Няма страна в Европа, в която това да е така. Не почива на никакви фактически данни схващането, че всеки адвокат е по-добър професионалист от всеки юрист-неадвокат. От изложеното е видно, че в цитираната част ЗИДЗА ще доведе до тежко нарушаване правото на защита на хиляди хора, както и до посегателство върху правозащитната дейност на неправителствените организации, които са основен коректив на властта в България. Ето защо, апелирам към вас да не допускате приемането на тези разпоредби", се обръща шефката на правната програма на БХК към депутатите.

Още по темата

Светлозар Лазаров е уведомен за действията на ДАНС по "Червей" преди година

Предишна новина

Вече и прокуратурата не вярва, че Октай Енимехмедов е опитал да убие Доган

Следваща новина

Коментари

65 Коментара

 1. 65
  Защо са необходими промените в ЗА | нерегистриран
  2
  -3

  Внесения проект за изменение на ЗА е изработен от българските адвокати. Той предизвика яростна съпротива на две общности: нотариуси и счетоводители! Те лицемерно представиха засягането на техните икономически интереси за “опасност за обществения мир”, ”създаване на монополно положение” “опасност за бизнеса” и какви ли не още грандиозно преувеличени и неверни опасности!

  Същността на предвидените изменения в ЗА са следните:

  - Повишаване на изискванията за да бъде прието едно лице като адвокат и на неговите отговорности.

  - Осигуряване на ефективна защита на законните права на клиентите на адвокатите, чрез конкретизиране правата на адвокатите при изпълнение функциите им.

  - Определяне предмета на дейност на адвокатите, за да се знае, какво могат да работят и за какво носят предвидените в закона отговорности.

  - Подобряване правилата за вътрешната организация за избор на органите на адвокатурата и тяхната дейност.

  Какво предизвика инициативата за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на ЗА!

  Преди да се изработи проекта за изменение на ЗА се стигна до извода, че една от основните причини за развихрилата се дълбока корупционна криза в българската правосъдна система са ограничените права на адвокатите и слабата адвокатура! И това е така защото:

  - Поради същността на своята работа адвокатите са законосъобразна опозиция на всяка власт и защитавайки своите клиенти се противопоставят на беззаконията които касаят цялото общество.

  - Корупцията в съдебната система ощетява адвокатите, като ги лишава от доходите, които отиват не за адвокатски хонорари, а за подкупи. Неоправданата загуба на дела вреди и на техния професионален авторитет.

  - Адвокатите при ежедневната си работа са запознати най-добре със случаите на корупция, методите и средствата на корупционните техники и следва да имат нужните процесуални права, за да може борейки се за конкретните права на своите клиенти да защитават законността и обществените интереси. За целта адвокатите следва да имат гарантирани от закона права, с които да защитават законните права своите клиенти.

  Целта на законопроекта е създаване на силна адвокатура, която да може реално да защитава законните права на българските граждани и икономически субекти, а от там на законността и държавността в страната, чрез реално противопоставяне на корупционните практики, чрез създаване на реална и ефективна адвокатска защита, на действаща адвокатура с работещи органи с оптимални функции.

  Яростната атака на нотариуси и счетоводители срещу проект за изменение на ЗА касае една минимална част от предвидените промени!

  Защо ли и с какво са засегнати тези две общности?

  1/ Нотариусите:

  Преди години бе приет ЗННД с който една шепа нотариуси си разпределиха територията на България, като си осигуриха твърда клиентела и постоянни доходи. Осигуриха си и монопол, понеже по техния закон броя на нотариусите е точно ограничен, за разлика от този за адвокатите, където може да бъдат приети неограничен брой адвокати. По закона за нотариусите след попълване определения от закона малък брой нотариуси, за да станеш нотариус следва някой от старите да умре! Та монополно положение създадено от закон имат нотариусите, а не адвокатите!!!

  С този закон нотариусите си присвоиха възможността сами да извършват консултации, сделките с недвижими имоти, като сами изготвят и си таксуват нотариалните актове, договори за доброволна делба, завещания. Това е принципно недопустимо, тъй като те извършват държавна функция и не могат да действат в условия на конфликт на интереси! Особеното е, че рядко всички страни по сделката възлагат на нотариуса изготвянето на нотариален акт. Обикновено това прави един, той поръчва акта и за него работи нотариуса! Твърдението, че нотариуса се грижел и пазел интересите на всички е лицемерно и се потвърди от множеството имотни измами, с които бяха измамени стотици хора, доверили се на брокери и нотариус, без да си наемат адвокат! Жестоки и много скъпи грешки от глупави икономии, довели до това хиляди българи да загубят закупените от тях без участие на адвокат имоти! Съзнателно и до момента Нотариалната камара не публикува данни за това:

  - колко измами с имоти са извършени от нотариусите?

  - колко хора са останали без имотите си?

  - каква е цената на измамите?

  - колко нотариуси са били осъдени за измами?

  При това нотариусите изготвящи и таксуващи нотариалните актове невярно записват в тях, че не те са го изготвили, а им бил представен отстраните, явно за да не носят отговорност при неговата отмяна и за да не го таксуват официално и да плащат данъци върху тези суми.

  Когато се прие този закон, който отне работата на адвокатите и постави в реална опасност интересите на гражданите и на обществото, старото висше адвокатското ръководство спеше, улисано в напоителното харчене на общите адвокатски пари, в това да поемат най-платежоспособните клиенти и да се самообявят за най-великите адвокати!? Поради това срещу закона за нотариусите, с който бяха жестоко ощетени адвокатите те не възразиха! Сега обаче, когато адвокатите искат да си възстановят една минимална частица от отнетата им работа и това което правят пред съда е предвидено да се прави и извън делата – заверка на документи, които не подлежат на вписван, от което доходите са минимални и от което хората само ще спечелят, то срещу тях от страна на нотариусите се направи грандиозна медийна кампания и бяха обвинени в какви ли не грехове, едва ли не държавна измяна!

  2/ Счетоводители

  България е капиталистическа държава, основана на частна собственост и частна стопанска инициатива. Това означава, че основните икономически субекти са частните фирми, които създават работни места, националния продукт и икономическия просперитет на държавата. В частните фирми са вложени всички свободни активи и спестявания на търговците. Те са както тяхна лична ценност, така и обществена! Регистрацията на фирми, на промени в тях /смяна на съдружници, промени в предмета на дейност, в капитала, смяна на вида на фирмата от един вид в друг, преобразувания, сливане, вливане и др.п./ са изключително сложни и важни промени, всички изискващи не само юридическите познания на адвокатите па търговско право, но и специализация и професионален опит. Едновременно с това с режима на вписване се създаде допълнителна опасност – обстоятелства , които не са вписани могат да се считат за не настъпили, а такива които са вписани, но са с невярно съдържание да не може своевременно да се докаже грешката и от нея да се причинят вреди. По такива причини много фирми бяха съсипани от неправилно изготвяне на документите по такива промени от хора , които не са държали изпит по търговско право и не са правоспособни юристи и не са адвокати! Много фирми бяха откраднати с подписването на неверни документи при такива промени!

  Много от тези неверни документи /сгрешени или съзнателно направени такива/ са изготвени от счетоводители или лица представящи се за такива. Особеното е, че много от тези счетоводители работят чрез регистрирани от тях счетоводни къщи, които са дружества с ограничена отговорност /ООД или ЕООД/. От тях са установени такива условия на работа, че рискът и отговорността от грешки, пропуски или съзнателни причинени вреди да не могат да се докажат лесно и вредите да останат за търговеца. А дори и да се докажат, то поради това, че тези счетоводни къщи са дружества с ограничена отговорност, отговорността им за причинените вреди е ограничена до максимум 5000лв., а причинените от тях вреди могат да са за милиони. Не са малко случаите, при които търговци предоставящи счетоводното си обслужване на такива счетоводни къщи дори не проверяват дали тези лица имат нужното образование и професионален опит!

  3/ Каква е разликата между тях и адвокатите?

  Адвокатската професия, поради своята обществена значимост е регламентирана в Конституцията и Закона за адвокатурата. За да може едно лице да стане адвокат, освен висше юридическо образование следва да е преминал стаж, след което изпит за придобиване на професионална правоспособност. След това следва да издържи специализирания изпит за адвокати и после да премине успешно през събеседване за установяване наличието на нужните морални и нравствени качества. И след като е станал адвокат няма право да се захваща с дейност която не е специализирал и от която не разбира, като носи дисциплинарна отговорност за действията си, а за причинените вреди, дори и при небрежност носи и пълна гражданска отговорност. Едновременно с това задължително следва да има професионална застраховка, за да може този на който са причинени вреди сигурно и своевременно да си получи обезщетението.

 2. 64
  простата истина | нерегистриран
  3
  -4

  Тези поправки в закона говорят за две неща.Първо, за огромната алчност, лакомия на адвокатското съсловие.Второ - за вопиюща некадърност на голяма част от адвокатите, които, като нямат клиенти и не се явяват по дела, се чудят как да вържат двата края с подсигурени им от закона дейности.И така ограбват от труда на другите юристи- неадвокати.Тези поправки са инициирани от некадърни адвоковат от некадърници.Тогава как искате нещата в България да тръгнат към добро?!

 3. 63
  ожалил ги | нерегистриран
  6
  0

  Този законопроект от алчни и гладни представители на адвокатурата ли е писан, а може би от неконкурентноспособни? Е, затова тази професия е СВОБОДНА - заради конкуренцията. С този законопроект не ми звучи свободна, ама хич. За да повярвам в "добрите намерения", първо искам да видя фискален бон, прикрепен към всеки договор за правна помощ, без значение къде. Едва тогава ще имам доверие в адвокатурата. Искам да ида на дело и да видя как адвокатът не представя хвърчащ лист за никъде неотчетен хонорар с декларация, че е платен, а истинско доказателство за плащането му. Вече съм видял достатъчно, за да преценя защо е този законопроект. Е, неможе така една СВОБОДНА, а не РЕГУЛИРАНА професия да ми прави нотариални заверки! НЕ МОЖЕ!

 4. 62
  изпит | нерегистриран
  4
  -1

  Всички адвокати които не са държали изпит, да положат такъв....на бас, че резултатите ще са инфарктни....Ще видим колко от тях ще отидат на конкурс за нотариус и как ще се справят.Хитрите и прости чакат да направят 5год.стаж и се вписват...нищо, че преди това са късани по 5,6 и повече пъти.Каква е логиката на изпита????

 5. 61
  krec | нерегистриран
  0
  0

  До коментар [#60] от "":  Като за начало, се научи на правопис.

 6. 60
  | нерегистриран
  3
  -1

  До коментар [#59] от "...":  чешем си езиците в петъчния следобет. Какво да правим до 17.30?

 7. 59
  ... | нерегистриран
  5
  -4

  Абе колеги, защо спорите за нещо, което няма да види бял свят....

 8. 58
  до селския кадия | нерегистриран
  7
  -5

  Верно си кадия! При това си Голям Кадия! Защото най-великодушно прощаваш гаврата на тия т.нар. адвокати със Съда! Значи ти служебно си длъжен да ги напътстваш, за да не пострадат интересите на техния клиент, а те ще ти налагат глоба, че даваш Правни Съвети - демек взимаш им хляба! Ами защо тогава всички адвокати, които се явяват пред селския кадия не бъдат задължени да се явят на изпит пред този селски кадия? Не издържат ли изпита - няма да се явяват пред селския кадия! Ами защо тогава всички адвокати, които се явяват пред градския кадия не бъдат задължени да се явят на изпит пред този градски кадия? Не издържат ли изпита - няма да се явяват пред градския кадия! По същия начин и пред окръжния кадия, и пред апелативния кадия, и пред върховния кадия! Задължителен изпит на всеки адвокат пред всяка съдебна инстанция, за да може да се яви като защитник пред тази инстанция! Нали са адвокатите са равнопоставени на съдията и на прокурора? Само дето и съдията, и прокурора са се явявали на конкурс пред Висшия съдебен съвет за да правораздават на всяка една от тези инстанции! А адвоката може да адвокатства на всички инстанции с един фалшив изпит в адвокатурата? Та Кадия Селски, вземи и погледни малко по съдийски, а не по кадийски на тоя срамен фарс! И не е лошо да питаш и селския прокурор какво мисли по въпроса, защото когато по-висшия прокурор му дава указания по делото, всъщност върши адвокатска работа и ще бъде САНКЦИОНИРАН от адвоката на обвиняемия!

 9. 57
  | нерегистриран
  2
  -8

  До коментар [#54] от "до № 27":  явяват се действащи адвокати на магистратски конкурси. виж страницата на ВСС с резултатите от изпитите за първоначално назначаване, ама резултатите са...страшна работа... Е има и успели, но май-картинката не е розова....

 10. 56
  не съм кадията | нерегистриран
  3
  -5

  До коментар [#53] от "":  не говорим за сега, а за проекта, ако бъде приет. ще има колизия на два закона-ГПК позволява, ЗА няма да позволява-и ще си мерим тълкуванията кой общ кой специален закон

 11. 55
  | нерегистриран
  5
  -7

  адвокати могат да са и медиатори, могат и да са и арбитри, могат да са и на трудов договор-преподаватели,могат да са редовни докторанти(юрисконсулт-не може-трябва да е задочен докторант) могат да са...земеделски производители(вж тема в лекса-дали адвокат може да се впише като земеделски производител-заради ...разни там облаги), могат да са съдружници във фирми, могат да са членове на УС на АД, могат да са съдружници в ООД, е сега r да правят и заверки-малко прекалено. 12. 54
  до № 27 | нерегистриран
  10
  -11

  Драги адвокати, щом сте толкова печени и твърдите, че с нотариусите и съдебните изпълнители имате еднакво образование, правоспособност и квалификация, защо не се явите на изпитите за нотариуси и съдебни изпълнители, за да докажете, че сте с равна на тяхната квалификация, пък после пак си адвокатствайте!

  Драги адвокати, щом сте толкова печени и твърдите, че със съдиите - даже и тези от Върховните съдилища и Главна прокуратура, имате еднакво образование, правоспособност и квалификация, защо не се явите на конкурсите за съдии, прокурори и следователи, за да докажете, че сте с равна на тяхната квалификация, а след това искайте да ви разкрият досиетата от Държавна сигурност и обявете в публичния регистър цялото си лично и семейно имотно и финансово състояние, пък после пак си адвокатствайте!

  Драги адвокати, щом сте толкова печени и твърдите, че сте равни с останалите гилдии, защо във ВСС постоянно има адвокати, които кадруват съдиите, прокурорите и следователите, а във Висшия адвокатски съвет никога не е имало и през ум не ви минава да има съдии, прокурори и следователи?

  Драги адвокати, щом сте толкова печени и наясно със защитата на правата на гражданите, кажете кога ще си направите едно нормално отчетно-изборно събрание за избор на ръководни органи без скандали, без интриги и без да чакате съд да ви реши проблемите?

  Иначе сме ви гледали какво можете - Татарчев оправи Прокуратурата, Григоров оправи Съда, Филип Димитров оправи Изпълнителната власт, Соколов оправи Парламента, Петър Стоянов оправи Президентството! Виждаме ви и сега - и най-вече във Висшия съдебен съвет! И все другите са ви криви и са ви виновни, а вие - все в бяло? Че и медии искате да закривате?!

  Е, няма ли да се засрамите?

 13. 53
  | нерегистриран
  6
  -2

  До коментар [#47] от "селски кадия ":  Към селския кадия - не знам как кадийствате на село , но сега и по ГПК и по НПК - можете да си представлявате майката и таткото . Май трябва да ви отстранят за некомпетентност или вие сте селски кадия без процесуално представителство ?

 14. 52
  х-арбитраж с Х | нерегистриран
  8
  0

  До коментар [#49] от "":  Ама кадийства си. Справка огромния брой частни съдилища-х-арбитражи. Страшно много адвокати станаха частни съдии-арбитри. та май-адвокат-съдия, само,че "частен съдия" има. Арбитражното решение си подлежи на изпълнение като и съдеебното. тук може да се помисли за забрана-адвокат да не може да е арбитър! Или си адвокат, или си арбитър-и двете-да не може.  Частни съдилища-арбитражи, с частни съдии-арбитри, и частно изпълнение. Прекалено е.

 15. 51
  | нерегистриран
  4
  0

  До коментар [#50] от "До № 49":  Няма неудобни въпроси . Има неприятни отговори , които още не сте измислил на въпроса ми . Обидата не Ви прави по сложен .

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.