Заповедните дела да излязат от съда и да бъдат дадени на държавните съдебни изпълнители

Заповедните дела да излязат от съда и да бъдат дадени на държавните съдебни изпълнители

Анализ на екип от инспектори от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) предлага извеждане на заповедните производства от съдебната система. Изследването е по проект "Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условия на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им", а целта му е била да се идентифицират факторите, които водят до увеличаване на продължителността на времето за разглеждане на делата и преписките, както и да се изработят конкретни предложения за преодоляване на тези фактори при осигуряване на качеството на правосъдието.

Анализът на проектния екип става особено актуален, след като стана ясно, че друг доклад – този на екипа за управление на проект "Заповедно производство", осъществяван от Служба за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия (ЕК), препоръча на българските институции точно обратния модел - въвеждане на централизирано случайно разпределение на заповедните дела между всички районни съдии в страната. Поради разнородността на тезите, които касаят изключително важния въпрос за съдбата на заповедните производства и измененията в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Съдийската колегия даде срок до 21 ноември на всички районни съдилища в страната да изразят становище дали този вид дела да останат в съдебната система и дали виждат централизираното разпределение като работещия механизъм.

Отговорът на този въпрос, даден от анализа на проектния екип от инспекторите от ИВСС, е категорично не. Според изследването им, предложение за решаване на въпроса с високата натовареност в районните съдилища чрез въвеждане на единна система за електронно разпределение на заповедните производства между всички съдии, което на практика съществува от няколко години, но сега отново е на дневен ред, не изглежда удачно. "Този подход ще създаде условия за по-равномерно разпределение на делата от такъв характер между всички районни съдии в страната, но при съпътстващи го два много сериозни недостатъка. Първо – централното разпределение няма да се отрази на средната натовареност в страната (която и без това е висока, а тенденцията е да продължи да се увеличава) и второ - начинът, по който се изчислява средната натовареност по щат е твърде общ, доколкото не държи сметка за броя на действително заетите щатове, броя на съдиите, които разглеждат само наказателни дела или едновременно граждански и наказателни дела. Очаквано друга неблагоприятна последица от такава мярка е увеличаване на броя на съдиите с натовареност над средната, тъй като съдиите с ниска натовареност са неколкократно по-малко от тези с висока или пък средна натовареност. Търсената равномерност също така би се оказала доста условна, тъй като ще е постигната за сметка на дела с ниска фактическа и правна сложност. Обобщеният извод от всичко казано е, че мярката не е в състояние да преодолее решително високата натовареност, а ще доведе до увеличаване натовареността на съдии, които разглеждат и наказателни дела. Проблемът, вместо да бъде преодолян, ще бъде репродуциран в съдилища с нормална до този момент натовареност и в такива, в които липсва специализация по материя", пише в анализа.

Вместо това, екипът по проекта е на мнение, че единственият успешен модел за намаляване на натовареността, щом се касае за заповедните дела, е извеждането им от съдебната система. В анализа са предложени и два варианта за това – даването им на държавните съдебни изпълнители или създаването на изцяло нов орган, който да се занимае с тях.

Заповедните дела при ДСИ

Според проектния екип, издаването на заповеди за изпълнение може да бъде възложено на държавните съдебни изпълнители след извършване на промяна на устройствения съдебен закон, който в исторически план познава и уредба, при която ДСИ бяха част от съдебната власт, а не на подчинение на МП. В тази насока обаче следва да се провери финансовата издръжка на ДСИ, ефективността на работата им (с оглед постоянно спадащия брой изпълнителни дела, образувани и висящи пред тях), както и в чисто професионален план използването на знанията и уменията им като квалифицирани юристи. От друга страна съществуването на възможност за оспорване на вземането пред съд в установително производство по чл. 422 ГПК, според екипа, отговаря на изискването за достъп до справедлив и безпристрастен съд по смисъла на ЕКПЧОС, който да разгледа конкретен граждански или търговски спор.

Като възможен подход за изпълнение на този вариант се предлага изграждането на 28 структурни звена, съвпадащи със седалищата на окръжните съдилища, където ще се подават заявленията. Чрез единна информационна и деловодна система производствата ще се образуват и ще се разпределят на принципа на чл. 9 ЗСВ между всички ДСИ в страната, за да се гарантира прозрачност при разглеждането им.

Заповедните производства при Агенция

Вторият предложен от инспекторите вариант е създаване на самостоятелен орган с 28 структурни звена, съвпадащи със седалищата на окръжните съдилища, където ще се подават заявленията на принципа на Търговския регистър с единна информационна и деловодна системи. Идеята е в тези звена да бъдат назначени служители, отговарящи на конкретни изисквания за юридически стаж и опит, които ще разглеждат производствата. Недостатък е, че за реализацията му ще бъде необходим много по-голям финансов ресурс. Допълнително осъществяването му е свързано с подбор и обучение на нови кадри, материално осигуряване и съществени законодателни промени.

В анализа на инспекторите от ИВСС се предлагат и още няколко съществени законови изменения, които, според тях, биха допринесли за облекчаване на натовареността на съдиите. На първо място това е създаване на уредба, която изрично да предвижда възможност за електронно връчване на призовки и съобщения. На второ място, анализът предлага в първоинстанционното производство да бъде регламентиран краен срок за насрочване на открито съдебно заседание, който започва да тече от изтичане на едномесечния срок за депозиране на писмен отговор на исковата молба по чл. 131 ГПК. Такъв краен срок да бъде предвиден и във въззивното производство, който да тече от разпределението на делото на докладчик, предлага проектният екип.

На следващо място -  да се уреди възможност за съда при проверката за редовност и допустимост на исковата молба да извършва преценка и дали не е налице очевидна злоупотреба с правото на иск, като прекратява производството и връща исковата молба, както и отпадане на процесуалния ред за извършване на двойната размяна на книжа в производствата по търговски спорове, регламентирана в чл. 365 и сл. ГПК и прилагане на правилата за администриране на основния исков процес, уредена в чл. 131 и сл. ГПК.

Екипът смята, че е необходима и законова промяна в посока на предвиждане на възможност, която да позволява при липса на доказателствени искания и други предвидени изрично в закона предпоставки, въззивният съд да разгледа и приключи делото в закрито заседание, както и да се регламентира възможност страната в производствата пред Върховния касационен съд сама да поиска съдебният състав да определи датата, на която ще постанови дължимия съдебен акт. "За разлика от касационното производство по АПК, действащият ГПК не предвижда срокове за разглеждане и приключване на производствата пред Върховния касационен съд. Последният изменителен закон в АПК, в сила от 01.01.2019 г., не само запазва срока за изготвяне на решение в касационното производство (в това число пред ВАС), но въвежда конкретни срокове за насрочване на първо открито заседание, за отлагане, както и краен срок за постановяване на решение, когато производството се разглежда и приключва в закрито заседание. Няма причина част от този законодателен подход да не бъде приложен и за производствата пред Върховния касационен съд. Често от образуването на делата до произнасянето по условията за допустимостта на касационното обжалване, до насрочване на открито заседание (когато е допуснато касационно обжалване) и до постановяване на краен съдебен акт, след обявяване на делата за решаване, изтичат големи периоди от време. Страните са лишени от ефективно средство за защита срещу прекомерно бездействие от страна на съда, поради което би била удачна промяна, предоставяща възможност на страните да сезират съда, а той сам да посочи крайния срок, в който ще извърши дължимото процесуално действие", пише в анализа.

Проектният екип предлага още и отпадане на възможността по чл. 248 ГПК за изменение или допълване на съдебните актове в частта за разноските, като такава бъде предвидена единствено за влезли в сила съдебни актове, както и в Правилника за администрацията на съдилищата и в Правилника на ВКС да се създаде регистър на молбите, постъпили от страните за извършване на дължими процесуални действия от съдилищата, който да се следи от административния ръководител.

Още по темата

Няма основание да се сезира КС за избора на Иван Гешев

Предишна новина

Намалява сивата икономика у нас, след промените в трудовото и осигурителното законодателство

Следваща новина

Коментари

24 Коментара

 1. 24
  съдия | нерегистриран
  4
  0

  Въпиюща некомпетентност в изказванията.Това ако стане Конституционния съд ще обяви нормите за противоконституционни. М.Манолова се опита да направи пробив и се стигна дотам, че създаде такъв хаос,че никой от съдиите предполагам не е гласувал за нея.

 2. 23
  ...... | нерегистриран
  2
  -5

  ДСИ са част от системата на съдилищата, в частност от РС, който именно е компетентен по заповедното производство.Те са юристи, които са преминали през централизиран конкурси преди да бъдат назначени. Основна част от въпросите в този конкурсите, са свързани именно с изпълнителното право, изпълнителните основания, производството по издаване на изпълнителен лист, обжалване и т.н. Смея да твърдя, че ДСИ са изключително добре подготвени именно в тази област от гражданския процес. Не са малко съдиите, които са започнали кариерата, като съдия-изпълнители. Също така редовно участват, като слушатели и лектори в семинари, организирани от МП и НИП, като част от темите задължително касаят заповедното производство.

  ДСИ има във всички районни съдилища, което ще облекчи и няма по никакъв начин да оскъпи реформата.

  В европейските съдилища има специализирани съдии /в повечето случаи съдия-изпълнители, някъде ги наричат съдии по обезпеченията/, които поемат част от работата на съда.

  Производството по издаване на изпълнителен лист и заповедното производство са регламентирани в Част пета на ГПК „Изпълнително производство” и е логично тази дейност да се извършва от специализиран съдебен орган, какъвто е ДСИ.

 3. 22
  ******** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 21
  123 | нерегистриран
  19
  -2

  Не може този, който изпълнява, да издава Заповед за изпълнение - това е преди всичко правораздавателен акт. Преценява се допустимостта, редовността, както и основателността на заявеното парично или непарично притезание. Само съдът може да преценява дали надлежно е направено възражение срещу Заповедта за изпълнение, в срок ли е и даде следващите процесуални указания и пр. и пр. За Заповедите за незабавно изпълнение само той може да преценява редовността от външна страна на СЪДЕБНОТО изпълнително основание - съответния документ по чл. 417 ГПК, както и изискуемостта на предявеното притезание при предпоставките на чл. 418, ал. 3 ГПК. Никой не оспорва, че ДСИ също са квалифицирани юристи (може би в мнозинството са такива) и са чели тълкувателните решения (длъжни са не само да ги четат, а и да прилагат закона според задължителните разяснения в тях). Същественото е, че производството по заявлението за издаване на ЗИ и ЗНИ е правораздавателна дейност, за осъществяването й ДСИ изначално не са овластени. Те единствено изпълняват снабдени с изпълнителна сила съдебни актове и други разпореждания на съда. Това е част, ако щете, разделение на отделните функции на държавната власт (по тази логика защо съдът да не повдига обвинение и да не се произнася по него?!). Затова предложенията на Инспектората са безумни, необосновани и опасни за правосъдието (по тяхната логика комай прокуратурата е по-добре да издава заповеди за изпълнение, че и те са юристи, пък и магистрати, колко му е да издадат една ЗИ и ЗНИ?!). Стига сме се занимавали с идеи на лаици, които се опитват да оправдават високите си заплати и "експертния" си потенциал. Простичко е - централизирано разпределение на заповедните дела сред всички районни съдии в страната. Инспекторатът се закахърил, че някои ненатоварени районни съдии щели да станат свръх натоварени - да са живи и здрави да се натоварят със заповедни производства!

 5. 20
  Еколог с много високо правно самосъзнание | нерегистриран
  6
  -2

  То щото заповедните са с изключителна правна сложност и изисват неимоверен труд , мотиви ,майка, баща и зет :

  Договор към оператор 'Х' , искащ да му се предплатят за 365 години таксите и комисионните за това ,че е жив и човека искал да напусне и прекрати договор с висшочайшият сатрап-оператор предсрочно.Ето това са 99.9 % от заповедните производства. 13 минути работа за машинописката 2 лв хартия и психически стрес за Съдията от наглостта и самозабравеността на Ищеца предимно.А за горите изсечени някой мисли ли.Вече има интернет и съда можем да ползваме Вайбър.

 6. 19
  Емилия | нерегистриран
  6
  -4

  Ах каква мелодрама е настанала тук. Моля, следваща стъпка в законотворчеството е да бъдат заличени като професия всички ЧСИ.Съдът има достатъчно кадри и капацитет да се справи с всичко.Просто трябва малка, лека оптимизацийка в едно законче и всеки съдия ще може да се справя и със заповедните без много многодрама.

 7. 18
  Съдия висш Къдри Кадрувиев | нерегистриран
  4
  -4

  И аз съм на това мнение колега

  ЧСИ са достатъчно натоварени, компрометирани и доказали неграмотията си така че не е нужно да ги обременяваме.Всичко ще влиза като такси в мировият съд и съдебната власт,защото трябва приходи за ДМА и заплати.Който е натоварен ще взима повече пари от ненатоварените.Ясно и просто е като фасул !!! Всичко ще е чисто, законно и в ред. ЧСИ правораздаване на база трябват ми 6 заплати допълнителни на гърба на голият и босият за всяко едно Заповедно за да изкарват после България най безобразната онеправдана и безправна държава- не мерси.Това няма да стане.

  Това не е Русия !!!

 8. 17
  Съдът реши | нерегистриран
  8
  -4

  Нагледахме се на неграмотията и лакомията на правно неграмотни ЧСИ,които са учили право в Пуца на Благоевградският вертеп и по същество са един ударен наказателен отряд-Организирана престъпна група срещу хората.В полза на мастити нещастия от Мтел, имотната мафия и други, които пък се бяха заблудили имаха наглоста да съдят и безобразничат с хората за маловажни суми ,измислени и фиктивни взимания по договори, напълно престъпни по своята същност. В разрез с всякакво ЕС-законодателство и право.ЧСИ смятаха ,че това е Африканска джунгла и така без да уведомят никой ще съдят и хвърлят смешните си осъдителни присъди без надзор от Съда. Полека,лека скоро не дела ,а много запорирани и осъдени ЧСИ-та ще има. Това със срастването м/у ЧСИ и едни мародери сменящи през ден имената си като А1 е старата песен на нов глас ще приключи.Съдеха на конвейр,обираха хората ако въобще имаше държава то ЧСИ , Нотариат и много други би следвало да топлят килииите да не съществуват като субекти. Така ,че много моля правнинеграмотии наречени ЧСИ да не сричат в тоя форум!

 9. 16
  мда | нерегистриран
  4
  -13
  До коментар #15 от "ЧСИ | нерегистриран":




  Болните мозъци пак мъдро се изказват. Няма нищо лошо ЧСИ да вършат тази работа срещу такса от 2%. Мейби и ДДС, т.е. 2,4%.

  Нещо повече - ако ДСИ ще я вършат, ще следва да се даде тази възможност и на ЧСИ. Защо ли?

  Едва ли Съдебната система ще се лиши от тези лесни пари от такси.



  Абсолютно точно казано. Кога ще разберат, че ДСИ няма и не трябва да има никакви привилегии пред ЧСИ... Даже трябва да бъде обратното.

 10. 15
  ЧСИ | нерегистриран
  5
  -7
  До коментар #14 от " | нерегистриран":
  Измишльотини . ДСИ няма никакъв интерес при издаване на заповеди за изпълнение , защото е държавен служител т.е. на заплата , а не на процент . Даже напротив , ДСИ може да не издава заповеди за изпълнение , за да няма после работа като изпълнител /друг е въпросът , че повечето клиенти ползват ЧСИ/ . По същите причини ЧСИ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ БИВА ДА СЕ ЗАНИМАВАТ СЪС ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА . При тях е обратното - те са ПРЯКО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ от бъдещо изпълнение. А Агенцията по вписванията биха могли да се занимават със заповеди за изпълнение , но тогава съдебната система ще загуби много сериозни приходи от такси и ще трябва да се закрият доста съдилища . Най-добре е да се запази сегашния модел и да се прибавят към районните съдии и ДСИ и съдебни помощници като издатели на заповеди за изпълнение . Разбира се само по чл.410 ГПК и само в райони където има проблем с натоварването ….





  Болните мозъци пак мъдро се изказват. Няма нищо лошо ЧСИ да вършат тази работа срещу такса от 2%. Мейби и ДДС, т.е. 2,4%.

  Нещо повече - ако ДСИ ще я вършат, ще следва да се даде тази възможност и на ЧСИ. Защо ли?

  Едва ли Съдебната система ще се лиши от тези лесни пари от такси.

 11. 14
  | нерегистриран
  6
  -8
  До коментар #13 от "конфликт на интереси | нерегистриран":
  ДСИ-тата че са компетентни да го вършат това, компетентни са (то това е и работа за средноумен кон). Въпросът е друг: ще има ли конфликт на интереси и неравнопоставеност, ако издават заповедите за изпълнение, а в последствие изпълняват по същите заповеди? Разбира се, че да! Водим от горното, или трябва и ЧСИ-тата да могат да издават заповеди за изпълнение, или ДСИ-тата да не могат да водят изпълнително производство, или направо заповедното производство да бъде дадено на Агенцията по вписванията, като агенция с огромен капацитет и брой служители (вкл. съдиите по вписвания) и да се реши проблема.

  Измишльотини . ДСИ няма никакъв интерес при издаване на заповеди за изпълнение , защото е държавен служител т.е. на заплата , а не на процент . Даже напротив , ДСИ може да не издава заповеди за изпълнение , за да няма после работа като изпълнител /друг е въпросът , че повечето клиенти ползват ЧСИ/ . По същите причини ЧСИ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ БИВА ДА СЕ ЗАНИМАВАТ СЪС ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА . При тях е обратното - те са ПРЯКО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ от бъдещо изпълнение. А Агенцията по вписванията биха могли да се занимават със заповеди за изпълнение , но тогава съдебната система ще загуби много сериозни приходи от такси и ще трябва да се закрият доста съдилища . Най-добре е да се запази сегашния модел и да се прибавят към районните съдии и ДСИ и съдебни помощници като издатели на заповеди за изпълнение . Разбира се само по чл.410 ГПК и само в райони където има проблем с натоварването ….

 12. 13
  конфликт на интереси | нерегистриран
  9
  -6

  ДСИ-тата че са компетентни да го вършат това, компетентни са (то това е и работа за средноумен кон). Въпросът е друг: ще има ли конфликт на интереси и неравнопоставеност, ако издават заповедите за изпълнение, а в последствие изпълняват по същите заповеди? Разбира се, че да! Водим от горното, или трябва и ЧСИ-тата да могат да издават заповеди за изпълнение, или ДСИ-тата да не могат да водят изпълнително производство, или направо заповедното производство да бъде дадено на Агенцията по вписванията, като агенция с огромен капацитет и брой служители (вкл. съдиите по вписвания) и да се реши проблема.

 13. 12
  | нерегистриран
  12
  0
  До коментар #7 от "неук | нерегистриран":
  Дайте ги на Адм. съдилща бре, малко остава някои съдии да пукнат от скука там.

  Е , може и да умират от скука , но не и според Магдалинчев . Според него са нужни допълнителни административни съдии. Затова пък районните съдии са прекалено много и трябва да им се спука гьона с по 60-70 дела на месец .

 14. 11
  зора | нерегистриран
  7
  -3
  До коментар #8 от "безпристрастен | нерегистриран":
  Някой дава ли си сметка дали ДСИ-та имат нужния капацитет на разглеждат заповедни производства? Считам, че инспектората на ВСС показва липса на знания и капацитет с тази констатация. И само хора, които не са се занимавали със заповедни производства могат да подкрепят тази идея. Известно ли е на ДСИ Тълкувателно решение № 4/2013 г. на ВКС, ОСГТК, и проблемите, които се решават с него? Нали не считате, че заповедното производство се изчерпва с издаването на една формална заповед за изпълнение? А дали ДСИ-та знаят предпоставките за издаването на такава? Не искам никой да се засяга, а просто да се вземе адекватно решение на проблема.

  Ще се научат ако трябва.Цял ден се чудят какво да правят и имитират само работа.Двама човека са напълно достатъчни за заповедните в малките районни съдилища.Деловодителките в изпълнителните служби да поработят и те както подобава, не само по цял ден клюки и маникюри.ЧЕСТИТО!

 15. 10
  Пристрастен | нерегистриран
  7
  -1

  Колеги, тълкувателните решения не са апокрифна литература. В случая се говори за законова промяна, след която това ТР просто отива в кръглата папка.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.